Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2113/2018 
Prešov, 6. 12. 2018 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Dušan Klein 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2113/2018 zo dňa 06.12.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. EX 2113/2018 zo dňa 06.12.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-_' 
./~ 
• 
ríU /,\;V' 4 
·"' / 
~,·· (., / v v· V 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky 
mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie 
da11í, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 21 06/2018 Prešov, 6. 12. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ľudmila Černá 
naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14 
Písomnosť č. k. EX 2106/2018 zo dňa 06.12.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. EX 2106/2018 zo dňa 06.12.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v. 
c;Al/v-'0/.v1'./Z/' 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)