Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert OračkaNaposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02542565/2018 
Dátum: 
10.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhlášk.a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti l· 
' 
Adresát písomností: Róbert Oračka 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O I Prešov 
Písomnosť č. 102514524/2018 zo dňa 
07. I 2.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
oddelenie 
daňovej kontroly 8. Jarková 48, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
číslo 102514524/2018 zo dňa 07.12.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 
z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na DaňO-VOm-úrade Prešov oddelenie daňovej 1-.:ontrol: 8. Jarl..:o\ á 48, 080 O 
l Prešo\ \ 
kancelárii 
č. 29 v úradn)'ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
&~i~ H~;;;~;;~~ä 
vedúci oddelenia daňovej kontroly 
8 
Číslo: I 02542728/20 I 8 
Dátum: 
IO.I2.20I8 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračka 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02514865/20 l 8 zo dňa 07.12.20 I 8 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
oddelenie daňovej kontroly 8, Jarková 48, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
číslo 102514865/2018 zo dňa 07.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. 
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámerlia_ n_a Daňovom úrade Prešov oddelenie daňovej kontroly 8. Jarková 48. 080 Ol PrešO\ v 
kancelárii č. 29 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Gabriel Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)