Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
ŠAĽA 
Číslo: V -2220/2017-16 
11. 12. 2.n 
Vyvesené di1a-----------
katastráln odbor 
V Šali dňa l O. decembra 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor ako príslušný orgán v katastrálnom konaní 
podľa ustan. § 18 ods. l písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a 
in}ch práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov a podľa ustan. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov vo veci ustanovenia opatrovníka v katastrálnom konaní o návrhu 
na vklad vlastníckeho práva vedenom pod 
č. V -2220/2017, kde účastníkmi konania sú Amália 
Johansson rod. Lakatošová, nar. 
06.09.1978. trvale bytom 925 21 Sládkovičovo, Školská 
166/21 ako predávajúca na jednej strane a Jaroslav Baláž rod. 
Baláž. nar. 15.04.1972, trvale 
bytom 
080 Ol Prešov, Bernolákova 6527/8 a Erika Balážová rod. Pohlodková, 
nar. 19.08.1975, trvale bytom 
080 Ol Prešov. Bernolákova 6527/8 ako kupujúci na strane 
druhej 
ro z ho do l tak, že : 
-
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov u 
st an o v u j e o p a t r o vn í k a -Oľgu Halíkovú, ·nar. 
08.08.1962, trvale bytom Hollého č. 1843/12, 927 05 Šaľa, zamestnankyňu Okresného úradu Šaľa účastníčke konania o mivrlm na vklad vlastníckeho práva vedeného 
pod 
č. V -2220/2017 Erike Balážovej rod. Pohlodkovej, nar. 19.08.1975, trvale bytom 
080 01 Prešov, Bernolákova 6527/8. 
Odôvodnenie: 
Dňa 07.09.2017 bol Okresnému úradu Šaľa. katastrálnemu odboru (ďalej len 
"katastrálny odbor") doručený návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zo di'ta 
07.09.2017 (ďalej len "zmluva'·) medzi vyššie uvedenými účastníkmi tohto konania. 
Katastrálny odbor na základe zisteného nedostatku v podaní, rozhodnutím zo 
dt'í.a 25.07.2017 
prerušil konanie o povolení vkladu. 
Dtl.a 04.10.2017 katastrálny odbor prevzal zásielku obsahujúcu rozhodnutie 
o prerušení konania o návrhu na vklad adresovanú 
účastníkovi konania Erike Balážovej 
rod. Pohlodkovej, ktorú Slovenská pošta 
a. s. vrátila 
z poštovej prepravy ako nedoručenú s vyznačenou informáciou o tom. že adresát je· neznámy. Uvedená zásielka bola 
adresovaná na adresu, ktorú 
si účastník konania zvolil ako doručovaciu adresu 
a to 
"Bernolákova l 7, 040 ll Košice". 
DI1a 13.02.2018 katastrálny odbor zaslal rozhodnutie o prerušení konania o návrhu 
na vklad Erike Balážovej na adresu 
tn,alého pobytu a to "Bernolákova 6527/8. 080 Ol 
Prešov'·. Avšak aj túto zásielku obsahujúcu rozhodnutie o prerušení konania o návrhu 
na vklad adresovanú 
účastníkovi konania Erike Balážovej, Slovenská pošta a. s. vrátila 
Telefón 
+421 961 34 2084 
Fa-.: 
03 l 1770 76 56 
E-mail 
sksaio
@skgeodesy.sk 
-2 -
d!la 19.02.2018 z poštovej prepravy ako nedoručenú s vyznačenou informáciou o tom, že 
adresát 
je neznámy. 
Pretože iný pobyt účastníka konania Eriky Balážovej ako pobyt uvedený v návrhu 
na vklad a v priloženej zmluve nebol 
správnemu ()rgánu známy, tak katastrálny odbor dií.a 
16.04.2018 zaslal rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad na adresu prevádzanej 
nehnuteľnosti a to "Kilič s.č. 1797, 927 Ol šara··. Aj toto opakované doručovanie však bolo 
bezúspešné, 
keď Slovenská pošta a.s. dfía 20.04.2018 opätovne vrátila zásielku z poštovej 
prepravy ako 
nedoručenú s vyznačenou iniormáciou o tom. že adresát je neznámy. 
Zároveň adresa trvalého pobytu Eriky Balážovej bola preverená aj v registri 
obyvatel'ov Slovenskej republiky a dl'ta 09.08.2018 katastrálny odbor požiadal o súčinnosť 
deti menovanej a to Jaroslava Baláža. Nikolasa Baláža a Eriku Balažovú, ktorá spočívala 
v poskytnutí informácie o adrese alebo mieste trvalého pobytu Eriky Balážovej, avšak 
bezvýsledne. 
Keďže sa pobyt Eriky Balážovej nepodarilo zistiť ani na základe vykonaného 
úradného vyšetrovania, správny orgán skonštatovaL že mu pobyt uvedeného 
účastníka 
konania nie je známy. 
Podra § 16 ods. 2 správneho poriadku správny orgán ustanoví opatrovníka aj 
účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť 
písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý· si neustanovil zástupcu. ako aj účastníkovi 
konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou. pre ktorú nemôže konať, a nemá 
zákonného zástupcu. 
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to 
uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Doručuje sa: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo d!la 
doručenia tohto rozhodnutia na Okresný· úrad Nitra. odbor opravných 
prostriedkov, referát katastra 
nehnutel'ností prostredníctvom Okresného úradu 
Šal'a, katastrálneho odboru. 
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok presklm1atel'né súdom 
po nadobudnutí právoplatnosti. 
r:: 
, ... 
·~--.......... ...._-;.:,.:;:..,......;1-~ 
Ing. Jaroslav Hraška 
zamestnanec oprávnený rozhodovať 
o návrhu na vklad 
l. Erika Balážová, Bernolákova 6527/8, 080 O l Prešov-doručenie verejnou vyhláškou 
2. 
Oľga Halíková-doručenie do vlastn);ch rúk 
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor-· l x ku spisu 
Deň vyvesenia: 1 7. 12. Z.ľ J 
Deú zvesenia: 
Telefón Fax 
~421 961 34 2084 0311770 76 56 
M;-::--~. Pf " _,v 
IY!n. J •• ~,. Í -.-~ ... d 
HJn·r.:{ Č. 73 
080 Ol PK E Š 0 V 
-1-
E-mail 
sksaio
@skgeodesy.sk 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
ŠAĽA 
Číslo: V-2220/2017-14 
·iyvt:sene dita ____ l_?._12_. _2_l ... .-J_. 
katastrálny odbor 
~ ' (\.,, ,.fr. v 
Hlavná /1797T01 a a--
V Šali dňa 10. decembra 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor ako príslušný orgán v katastrálnom konaní 
podľa ustan. § 18 ods. l písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov a 
podľa ustan. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov vo veci ustanovenia opatrovníka v katastrálnom konaní o návrhu 
na vklad vlastníckeho práva vedenom pod 
č. V-2220/2017, kde účastníkmi konania sú Amália 
Johansson rod. Lakatošová, nar. 06.09.1978, trvale bytom 925 
21 Sládkovičovo, Školská 
166/21 ako predá vaj úca na jed nej strane a Jaro s lav Baláž rod. Baláž. nar. 15.04. 
l 972, trvale 
bytom 
080 Ol Prešov, Bernolákova 6527/8 a Erika Balážová rod. Pohlodková, 
nar. 19.08.1975, trvale bytom 080 OJ Prešov. Bernolákova 6527/8 ako kupujúci na strane 
druhej 
r o z h o d o l tak, že : 
-
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 71/196 7 Zh. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
u s t a n o v u j e o p a t r o v n í k a -Oľgu Halíkovú, nar. 
08.08.1962, trvale bytom Hollého 
č. 1843/12, 927 OS Šaľa, zamestnankyňu Okresného 
úradu 
Šaľa účastníčke konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva vedeného 
pod 
č. V -2220/2017 Jaroslavovi Balážovi rod. Balážovi, nar. 15.04.1972, trvale bytom 
080 
Ot Prešov, Bernolákova 6527/8. 
Odôvodnenie: 
Dľí.a 07.09.2017 bol Okresnému úradu Šaľa, katastrálnemu odboru (ďalej len 
"katastrálny odbor") doručený návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zo dúa 
07.09.2017 
(ďalej len "zmluva'') medzi vyššie uvedenými účastníkmi tohto konania. 
Katastrálny odbor 
na základe zisteného nedostatku v podaní, rozhodnutím zo dňa 25.07.2017 
prerušil konanie o povolení vkladu. 
Dňa 04.10.2017 katastrálny odbor prevzal zásielku obsahujúcu rozhodnutie 
o prerušení konania o návrhu na vklad adresovanú 
účastníkovi konania Jaroslavovi Balážovi 
rod. Balážovi, ktorú Slovenská pošta a. 
s. vrátila z poštovej prepravy ako 
nedoručenú s vyznačenou informáciou o tom. že adresát je neznámy. Uvedená zásielka bola 
adresovaná 
na adresu, ktorú si účastník konania zvolil ako doručovaciu adresu 
a to 
"Bernolákova 17, 040 ll Košice". 
Di'ía 
13.02.2018 katastrálny odbor zaslal rozhodnutie o prerušení konania o návrhu 
na vklad Jaroslavovi Balážovi na adresu trvalého pobytu a to 
"Bernolákova 6527/8. 080 Ol 
Prešov". Avšak aj túto zásielku obsahujúcu rozhodnutie o prerušení konania o návrhu 
na vklad adresovanú 
účastníkovi konania Jaroslavovi Balážovi, Slovenská pošta a. s. 
Telefón 
+421 961 34 2084 
Fa.\ 
03 l /770 76 56 
E-mail 
sksaio@skgcodesy.sk 
-2 -
vrátila di'la 19.02.2018 z poštovej prepravy ako nedoručenú s vyznačenou informáciou 
o tom, že adresát 
je neznámy. 
Pretože iný pobyt 
účastníka konania Jaroslava Baláža ako pobyt uvedený v návrhu 
na vklad a v priloženej 
zmluve nebol správnemu orgánu známy, tak katastrálny odbor dila 
16.04.2018 
zaslal rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad na adresu prevádzanej 
nehnutel'nosti a to 
,Xilič s.č. 1797, 927 O l Šaľa ... Aj toto opakované doručovanie však bolo 
bezúspešné. 
keď Slovenská pošta a.s. dľía 20.04.2018 opätovne vrátila zásielku z poštovej 
prepravy ako 
nedoručenú s vyznačenou informáciou o tom. že adresát je neznámy. 
Zárovei'í adresa trvalého pobytu Jaroslava Baláža bola preverená aj v registri 
obyvateľov Slovenskej republiky a dt'ía 09.08.2018 katastrálny odbor požiadal o súčinnosť 
deti menovaného a to Jaroslava Baláža, Nikolasa Baláža a Eriku Balažovú, ktorá spočívala 
v poskytnutí informácie o adrese alebo mieste trvalého pobytu Jaroslava Baláža, avšak 
bezvýsledne. 
Keďže sa pobyt Jaroslava Baláža nepodarilo zistiť ani na základe vykonaného 
úradného vyšetrovania. správny orgán skonštatoval. že 
mu pobyt uvedeného účastníka 
konania nie je známy. 
Podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku správny orgán ustanoví opatrovníka aj 
účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť 
písomnosť na známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu. ako aj účastníkovi 
konania. ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať, a nemá 
zákonného zástupcu. 
Na základe vyššie uvedených 
skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to 
uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je m:.)žné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dila 
doručenia tohto rozhodnutia na Okresný· úrad Nitra. odbor opravných 
prostriedkov, referát katastra 
ndmuteľností prostredníctvom Okresného úradu 
Šaľa, katastrálneho odboru. 
Toto rozhodnutie 
je podľa§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok 
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 
Doručuje sa: Ing. Jaroslav Hraška 
zamestnanec 
oprávnený rozhodovať 
o návrhu na vklad 
1. Jaroslav Baláž, Bernolákova 6527/8, 080 Ol Prešov-doručenie verejnou vyhláškou 
2. 
Oľga Halíková-doručenie do vlastných rúk 
Okresný úrad 
Šaľa. katastrálny odbor-l x ku 'ipisu 
1 
",, .,.,_. . L,]''} 
Deil vyvesenia: 
De1'í zvesenia: 
Telefón Fax 
·421 961 34 2084 0311770 76 56 
1'1 •• , S.,.,( v 
u~.... >' ~. _ _,y 
!VJ" .. / • ·J La ,,j 
lfi:.V'1l.! Č. 73 
080 Ol P ľ E š o V 
-1-
E-mail 
sksaio@skgeodesy.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)