Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Oznámenie o začatí územného konania

17.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        VyvEsené dňa 
v 
17. 12. 23:! -
MESTO PREsqv . "-
Stavebný úrad " 
5 
.ne na-----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/12492/178523/2018 -Sf/222 V Prešove dňa: 13.12.2018 
Oznámenie o začatí územného konania ·a pozvanie 
na ústne pojednávanie 
( verejná vyhláška ) 
Navrhovateľ Prešovská univerzita v Prešove so sídlom 17. novembra 15, 080 Ol 
Prešov, podal dňa 20.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
" 
Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" "SO Ol 
Parkovisko, SO 02 Dažďová kanalizácia" na ulici 17. novembra, na pozemku par.č. KN-C 
5833/4 katastrálne územie Prešov. 
Uvedeným 
dňom sa začalo územné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
zákon), 
podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení stavby: " 
Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity 
v 
Prešove" všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 10.01.2019 o 08.30 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v 
Prešove-stavebnom úrade, na Jarkovej 
ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/31 OO 533: 
Podľa§ 36 odst. l stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je 
povinný 
požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
·MESTO p~EAOV_ 
STAVEBNY URAD . 
á 
73 
080 
01 Prešov 
Hlavn • _
1
!0-
Úradný záznam 
,-'1 
\)·t 
Ing. Jo 
Vedúci stave 
Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
1 7. 12. z:n 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miros1av.stefko@presov.sk 
Dňa ..................................... . 
·······························;,;·~········ 
l) !"v"7' ~ r<o d" e 
l' ec1at a a po pt s 
l\ ~-': .• -·.ct: VJ 
Hlu\ :á č. 73 
080 Ol PRE S O 
• 1-l 
ii 051/3100533 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)