Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia

17.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        "' 

Stavebný úrad 
Hlavná ul. 
č. 73, Prešov PSČ 080 
Císlo: SU/16611/178515/2017-Sf/323 V dňa: 13.12.2018 
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie 
( verejná vyhláška) 
Navrhovateľ -spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o so sídlom: Pri starom letisku 17, 
831 
07 Bratislava zastúpená splnomocneným zástupcom: Ing. arch. Mariánom Ferjo, 
Vyšná Šebastová 138, 
08006 Prešov podal dňa 10.04.2017 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavb
y: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov". Po prejednaní 
návrhu Mesto 
Prešov stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie č. SÚ/7606/2017-Sf/111 zo 
dňa 30.05.2018. Predmetné územné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené na nové prejednanie 
rozhodnutím 
Okresného úradu v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-PO

zo dňa 11.10.2018. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte stavebný 
zákon), podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona oznamuje nové prejednanie návrhu 
o umiestnení stavby: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov" všetkým 
účastníkom konania 
verejnou vyhláškou v rozsahu nasledovných stavebných 
objektov, ktoré sa navrhujú umiestniť 
na nasledovných a to: 
.. ~ . 
. . 
• Bytový dom parc.č .KN-C 1211; KN-C 121211 k.ú Prešov 

Prístrešok komunálneho odpadu 1,2 parc.č KN-C 1212/1 k. ú Prešov 

múr a oplotenie parc.č KN-C 1212/1 k.ú Prešov. 

Komunikácie a spevnené plochy parc.č KN-C 1212/1, KN-E 3417/6, KN-E 
3418/9 k.ú 
Prešov 

Sadové úpravy parc.č KN-C 1212/1 k.ú Prešov. 

Vodovodná prípojka parc.č. KN-C 121211, KN-C 9782/2 k.ú Prešov 

Splašková kanalizačná prípojka parc.č KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 
• 3417/6, KN-E 3430/42 k. ú Prešov 

Dažďová kanalizácia parc.č. KN-C 1212/1, KN-E 3417/6, KN-E 3430/42 k. ú 
Prešov. 
• Prekládka kanalizačného potrubia parc. č. KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 
3430/42 k.ú Prešov 

Plynováprípojkaparc.č KN-C 1212/1, KN-E 3417/6 k.úPrešov 
• ll Prípojka VN parc.č. KN-C 121211, KN-C 9782/2, KN-E 3430/42, KN-
C3431/2, KN-C 1158/1, KN-C 
1158/2, KN-C 1155/2. k.úPrešov 
• 12 Trafostanica parc.č KN-C 121211 k. ú Prešov. 
13 Odberné elektrické zariadenie parc.č KN-C 1212/1.. k.ú Prešov 

14 Telekomunikačná prípoj ka parc.č KN-C 1212/1 KN-C 9782/2 k.ú Prešov. 

15 Drobná architektúra parc.č KN-C 1212/1 k.ú Prešov 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 17.01.2019 o 9,00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v 
Prešove -stavebnom úrade, na Jarkovej 
ulici 26, 2. poschodie, kancelária 
č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051131 533. 
Podľa § 36 odst. l stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky 
a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na 
ne neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je 
povinný požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Úradný záznam 
MESTO 
STAVEBNÝ ÚRAD 
73, 080 
-1~ 
iV'J:: 
Ing. Joz f Tuka 
Vedúci 
staveo 'ho úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. e-mail: miroslav.stetko@presov.sk v 051/3100533 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)