Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav Gabák, 080 01 Prešov, Dáša Gregorová, 080 01 Prešov, Štefan Novák, 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1S.12.2G~cVyvesenédila:...:::.......;;;.;.._---
"
'''''~(,!
'
1Pňňa-----
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
eaVPS4,+-/112-1*-+,2
6_WXQ4,-),-)-+,2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:RastislavGabák
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
@aVSQRSVkf),+-/1,++2*-+,2[SIhF,-),-)-+,2NJXPSlJR_RF6FhSYSQcUFIJ@UJjSY'
:YMJ[ISVP
F
YSYF1'+2++,@UJjSY
EIbYSIX'lJTSGZWFIUJV_WFRMJNJ[R_QZ'ISUXfXNJVFTaVSQRSVk6FhSY`LScUFIX@UJjSYfaVPS
,+-
/
1,++2
*
-+,2[SIhF,-),-)-+,2YJUJNRSXYZLP_jOSXTSIPF\./SIV)-[_OSRFČ.563/2009Z.z.o
s
právedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
5IUJV_WVMmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hviezdoslavova7,08001PrešovvkanceláriiČ.210
vúradnýchhodinách.
CSW
SS[R_QJRMJVFYZYJVXNJTSISGX,/IRa)@SIP$F\./SIV)-[_OSRFČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
C
-
·-;
-
-
·
·
-:..fI.I
~
~
.
Ing
.LudmilaFedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2
1
.
'E,RTOPREŠOVMestskýúradHlavnáČ.73
0
8
001PREŠOV
Tátovyhláškabolavyvesená:.~:.
(uviesťmiestovyvesenia)@SWYUIJRMJSISGJYZYJVJRMF4
I8.12.ZG~Soddo.


IU'í2Vyvesenédila_
DAŇ
O
VÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
eaVPS4,+-/1/0+-*-+,2
6_WXQ4,-',-'-+,2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adres
á
tpísomností:DášaGregorová
Naposl
e
dysídlo/pobyt:,08001Prešov
@aVSQRSVkČ,102564473/2018zodňa11.12.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hviezdoslavova7,08001Prešov
EIbYSIX'lJTSGZWFIUJV_WFRMJNJ[R_QZ'ISUXfXNJVFTaVSQRSVk6FhSY`LScUFIX@UJjSYfaVPS
,+-/0mm1.
*
-+,2[SIhF,,),-'-+,2YJUJNRSXYZLP_jOSXTSIP$F\./SIV)-[_OSRFČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpi
s
ov.
5IUJV_WVMmažeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodadňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hviezdoslavova7,08001PrešovvkanceláriiČ.210
vúradnýchhodinách.
CSWSS[R_QJRMJVFYZYJVXNJTSISGX,/IRa)@SIP$F\./SIV)-[_OSRFČ.563/2009Z,z,v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
;RK)<XIQMPF8JISUSY_
YJIcHMSIIJPJRMFVTU_YZIFRa-
M
ESTOPF.~OVMestský'T.ld
Hl
avnáČ.73
08001PREŠOV
Tátovyhláškabolavyvesená-..~:.
(uvies
ťmiestovyvesenia)@SWYUIJRMJSISGJYZYJVJRMF4
,!
ilí.7o',
oddo.


Itt1.t-: Il,Vyvesenécňa_
3=7<7
;
@dňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
eaVPS
4,+-/1m+-,*-+,2
6
_
WXQ4,-),-)-+,2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:ŠtefanNovák
Napo
s
led
ysídlo/pobyt:,08001Prešov
@aVSQRSVkf),+-/1.0-+*-+,2[SIhF,-),-)-+,2NJXPSlJR_RF6FhSYSQcUFIJ@UJjSY'
:Y
M
J[IS
V
PFYSYF1'+2++,@UJjSY)
EIbYSIX'lJTSGZWFIUJV_WFRMJNJ[R_QZ'ISUXfXNJVFTaVSQRSVk6FhSY`LScUFIX@UJjSYfaVPS
,+-/1.0-+
*
-+,2[SIhF,-),-)-+,2YJUJNRSXYZLP_jOSXTSIsF\./SIV)-[_OSRFf)/0.*-++3E)[)S
VTU_YJIFRa%IFhSYdTSUMFISO&FS[QJRJFISTPRJRaRMJOWSUdHL[_OSRSYY[RJRaRJVOSUjaHL
TUJITM
V
SY)
5IU
J
V_WVMQS[JXPSlJRcTaVSQRSVkWUMJDMFkYPJLSWJ,/IRaSISIhFYZYJVJRMFWSLWS'
S[R_QJRMFRF6FhSYSQcUFIJ@UJjSY':YMJ[ISVPFY!!n1'+2+oiprešuv.v'!mr1céíatifč.309
vúradnýchhodinách.
CS
W
SS[R_QJRMJVFYZYJVXNJTSISGX,/IRa)@SIsF\./SIV)-[_OSRFf)/0.*-++3E)[)Y
[RJRaRJVOSUjaHLTUJITMVSYTSVPJIRddeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
"IJ'rj,I'~:\I"i.'_J
~
o.q"?'
'/
Ing
.MáriaBednárová
vedúcioddeleniasprávydaní3•.'J-..........__._.
~T
OPREŠOVl\le.:;·~~~ý úradHlavnáČ,73
Tátovyhláškabolavyvesená~~~.~.~.X.~.~.~.9..Y..,(uviesťmiestovyvesenia)@SWYUIJRMJSISGJYZYJVJRMF4
'W
Mli/'''1''
oddo.


"
\
'
,'li'..uiG ,I,
Vyvesenédila_
'
lvesenérlňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
eaVPS4,+-/13.10*-+,2
6
_
WXQ4,-',-)-+,2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adr
e
s
átpísomností:RobertGierlasiňski
N
a
po
s
l
e
d
ysídlo/pobyt:,08001Prešov
@aVSQRSVkf),+-/11-2.*-+,2[SIhF,-),-)-+,2NJXPSlJR_RF6FhSYSQcUFIJ@UJjSY'
:
Y
MJ[ISVP
FY
SYF1'+2++,@UJjSY
EIbYSIX'lJTSGZWFIUJV_WFRMJNJ[R_QZ'ISUXfXNJVFTaVSQRSVk6FhSY`LScUFIX@UJjSYfaVPS
,+-
/11
-2.
*
-+,2[SIhF,-),-)-+,2YJUJNRSXYZLP_jOSXTSIPF\./SIV)-[_OSRFf)/0.*-++3E)[)S
V
TU_Y
JIFRa%IFhSYdTSUMFISO&FS[QJRJFISTPRJRaRMJOWSUdHL[_OSRSYY[RJRaRJVOSUjaHL
TU
J
ITM
V
SY
)
5IU
J
V_WVMQblJXPSlJRcTaVSQRSVkTUJY[MFkYPJLSWJ,/IRaSIFIhFYZYJVJRMFWSLWS
S[R_Q
J
RM
FRF6FhSYSQcUFIJ@UJjSY':YMJ[ISVPFYSYF1'+2++,@UJjSYYOFRHJP_UMiČ.210
vúradnýchhodinách.
CSWSS[R_QJRMJVFYZYJVXNJTSISGX,/IRa)@SIPF\./SIV)-[_OSRFČ.563/2009Z.z.v
z
n
e
níneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
1k~STOPREŠOVMestský'radH1avnáČ.73
0
8001Pi{EŠOV-1-
Tátovyhláškabolavyvesená.
(uviesťmiestovyvesenia);RK)<XIQMPF8JISUSY_
YJIcHMSIIJPJRMFVTU_YZIFRa-
@SWYUI
J
RMJSISGJYZYJVJRMF4
,tiII/,',oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)