Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Janík, Prešov, Natália Harahonyh, Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
18,12,2,l'}Vyvesenédrla_
!
vcnrrlňs_
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
V
á
šlistčísloI zodňa=FeJc`VPSC\GFYXNJI linka?UJeSY
KarolMalinovský
051/3
1
00120*0'*+'+)*1
VEC
OznámenieOdoručenípísomnosti
<JVWS?UJeSY%<JVWVObaUFIY?UJeSYJ%7PFYR^73vsúlades§5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
S]RFQXNJ
<FUWMRSYM9FR`OSYMG\WSQ?UJeSY%
gJQXGSPFISUXcJR^T`VSQRSVf'?SISGXpatnástichdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduvPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumažete
prevziaťdennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
M
ESTOPREŠOVMestskýúradHlavnáČ.73
0
8
~
):
»
V
Mgr
.LudmilaHa'e6:lvá
vedúcaoddelenia
MestskýúradvPrešoveIHlavná73I08001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)7733665IE-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk


18.12.Z3/,~ Vyvesenédi\a_
7
'/esp
n
pdií~_
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
VášlistčísloI zadňa=FeJc`VPSC\GFYXNJI linka?UJeSY
KarolMalinovský
051/3100120'*%'(%(&'+
VEC
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73vsúlades§5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
01?C866/1=15;:A25bytomPrešov,
gJNJNGSPFISUXcJR^T`VSQRSVW!'?SISGXTFWR^VWMHLIR`SIY\YJVJRMFGXIJT`VSQRSVW!
XPSgJR^RFTSIFWJP!RM<JVWVO_LSaUFIXY?UJeSYJ%7PFYR^0,%c`VPSIYJU`.%OIJVMNXQFgJWJ
TUJY]
M
FW
!IJRRJTScFVaUFIRbHLLSI`RSI13))LSI'IS*.3,)LSI'v
M
E
S
T
OPRESOVMestskýúrdHlavnáČ.73
f
t0lPRŠOV
Mgr
.LudmilaHečková
vedúcaoddelenia
Me
s
t
s
kýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)77336651E-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)