Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: Úprava vnútroblokov ul. 17. novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou.

Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

18.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1O.·IL. 2G~3vyvesen~dila,
v
M
ESTOPRESOVstavebnýúrad'7"",."""(iň',l_
Hla
v
nául.ě,73,Prešov@Bh+3++,
6eYSV5BD*0.,0*,23+32*-+,3(<ZE@XLmV\LKlH5,,),-)-+,3
V
erejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniedodatečnéhopovoleniaaužívaniestavby
Vec
MestoPrešov,VzastúpenÍMsÚPrešov,Odborstrategickéhorozvoja,oddelenieinvestičnej
činnosti,Hlavná73,08001Prešov-dodatočnépovoleniestavby
ROZHODNUTIE
MestoPrešov,ak:opríslušnýšpeciálnystavebnýúradpodl'a§120zákonač.50/1976Zb.o
územnomplánovaníastavebnomporiadku(ďalejvtextelen"stavebnýzákon")vzneníneskorších
predpisovvsúbehus§3aods.4)zákonač,135/1961Zb.opozemnýchkomunikáciách(ďalej
vtextelen"cestnýzákon")vzneníneskoršíchpredpisovvtomtokonaníododatočnompovolení
stavbyspojenomskolaudačnýmkonanímpodl'a§88ods.1písmob)vsúbehus§88astavebného
zákonavvdávaprestavebníka,ktorýmje:MestoPrešov,vzastúpenÍMsÚPrešov,Odbor
strategickéhorozvoja,oddelenieinvestičnejčinnosti,Hlavná73,08001Prešov(ďalejvtexte
len"stavebník"),podl'austanovenia§88aods.4,a§82stavebnéhozákonadodatočnépovolenie
azároveňužívaníestavbypodoznačením:"Úpravavnútroblokovul.17.novembra175-194
vnútroblokovépriestorymedziKúpel'nouaPožiarnickou"(ďalejvtextelen"stavba"
vpríslušnomgramatickomtvare)"
oRZVXcIVSH_XLHSP_V\HUcUHWV_LTRVJO<>(6020+'<>(6020,*,'<>(60202'<>(60203*,'
<>(60204'<>(60212*,'<>(60213*,'<>(60213*2RHZHYZXcSULf_LTPL@XLmV\(\SHYZUeR
=LYZV@XLmV\':SH\Uc2.'+3++,@XLmV\)
?WPY_XLHSP_V\HULQYZH\I^5
@XLKTLZVTYZH\LIUdOVWV\VSLUPHYWVQLUdOVYRVSH[KcJPV[YZH\I^"bWXH\H\UfZXVISVRV\[S),2)
UV\LTIXH,20(,4/'\UfZXVISVRV\dWXPLYZVX^TLK_P<fWLS#UV[H@VnPHTPJRV["'QL[YR[ZViULUPL
WHXRV\PYRH
'WSVJOWXLC<?HXLRVUmZX[RJP[L]PYZ[QfJLQRVT[UPRcJPL)@HXRV\PYRVQLUHWVQLUdUH
\UfZXVISVRV\fTPLYZU[RVT[UPRcJP['ZHR5ZPLnV_UHiV\HUfHR5V,2)UV\LTIXH)EV\UfZXVISVR[WXLK
K\VTHI^ZV\gTPKVTHXUP$VKč.vchodu176poČ.194)jevybudovanáodstavnáplochasošikmým
státímpoduhlom45stupňovskapacitou23odstavnýchstojísk.Medzivchodmič.188až192pred
ďalšímbytovýmdomomjerozšíreniejestvujúcejvnútroblokovejkomunikácieo1mzaúčelom
vytvorenia5pozdlžnychodstavnýchstojísk.Rozšírenievnútroblokovejkomunikácie03,3mpri
objektebývalejreštaurácieTatra(bližšiekbytovémudomunaul.Požiamickej)umožňuje
vyhovujúciprístupk6kolmýmodstavnýmstojiskám.Nabývalejzelenejplochesavybudovala
odstavn
áplochaskolmýmstátímzozatrávňovacíchprefabrikátov(prístupovákomunikáciaknim
budeasfaltová)spočtom17stojísk.Celkovojezrealizovaných51odstavnýchstojísk.Vzmysle
v
y
hlášky532/2002Z.Z.ztohopočtudveodstavnéstojiskáurčenépretelesnepostihnutých.
Rozmeryšikmýchodstavnýchstojísksú4,0x2,5m,rozmerypozdlžnychodstavnýchstojísksú
5
,
5x2,0m,rozmerykolmýchodstavnýchstojísksú4,5*2,5mresp.5,0x2,5m,preTPsúrozmery
4
,
5
*
3,5mresp.5,0x3,5m.


Preužívaniestavbystavebnýúradpodl'a§82ods.2stavebnéhozákonaa§20vyhláškyč.
453/2000Z.z.určujetietopodmienky:
,)ESHYZUeRYZH\I^QLWV\PUUg\YfSHKLYKVR[TLUZcJPV[HXV_OVKU[ZeTYZH\LIUdOVfXHK[
$YZH\LIUgTWV\VSLUeTHRVSH[KHiUgTXV_OVKU[ZeT%'\_T^YSL[YZHUV\LUPH§86stavebného
zákonavsúbehus§12Vyhláškyč.35/1984Zb.udržiavaťstavbuvdobromstavetak,aby
nevzniklonebezpečenstvodopravných,hygienickýchabezpečnostnýchnedostatkov,aby
nedochádzalokjejznehodnocovaniualebozmenesozretel'omnato,abysačomožnonajviac
predlžilajejužívatel'nosť.
2.Akékol'vekzmenyvspósobeužívaniastavbysúprípustnélenpopredchádzajúcomohlásení
stavebnémuúradu,ktorýonichrozhodnepodl'a§85stavebnéhozákona.
3
.Vlastník.jepovinnýstavbuudržiavaťvtakomstavebnotechnickomadopravnotechnickom
stave,abybolazabezpečenájejzjazdnosťaschodnost'pocelýčasjejtrvania.
4.Vlastníkstavbyjepovinnýdokumentáciuskutočnéhorealizovaniastavbyuchovávaťpocelý
časjejužívania;prizmenevlastníctvastavbyjuodovzdánovémunadobúdatel'oviapri
odstránenístavbystavebnémuúradu.
ERVUHUeVKVKHZViUVTWV\VSLUeYZH\I^ULIVSP_PYZLUdZHRdULKVYZHZR^'RZVXdI^IXcUPSP
\^KHUP[ZVOZVXV_OVKU[ZPHVKVKHZViUVTWV\VSLUeH_cXV\LlWXLWV\VSLUPLQLQ[ne\HUPH)
=LYZV@XLmV\'?KIVXYZXHZLNPJRdOVXV_\VQH'VKKLSLUPLPU\LYZPiULQiPUUVYZPQLWVKS#H
YHK_VIUeRHYWXc\U^JOWVWSHZRV\iHYZe;)WVSVnR^-_cRVUH,/0*,440F)_)VYWXc\U^JOWVWSHZRVJO
VYSVIVKLUdVKWVWSHZR[)
Odovodnenie
Dňa19.03.2018podalnavrhovatel',ktorýmjeMestoPrešov,vzastúpeníMsÚPrešov,
Odborstrategickéhorozvoja,oddelenieinvestičnejčinnosti,Hlavná73,08001Prešov,na
tunajšomstavebnomúradežiadosťododatočnépovoleniestavbypodoznačením:"Úprava
vnútroblokovuL17.novembra175-194vnútroblokovépriestorymedziKúpel'nou
aPožiamickou"(ďalejvtextelen"stavba"vpríslušnomgramatickomtvare).
Stavebnýúradoznámilpodl'a§61ods.4a§80stavebnéhozákonadňa03.04.2018začatie
stavebnéhokonaniaspojenéhoskolaudácioustavbyvšetkýmznámymúčastníkomkonaniaa
dotknutýmorgánomštátnejsprávyadňa03.05.2018vykonalústnekonaniespojenésmiestnym
zisťovaním.Konaniebolooznámenéverejnouvyhláškou,zdóvoduvel'kéhopočtuúčastníkov
konania,vmestePrešovod05.04.2018do20.04.2018.
C[UHQmeYZH\LIUgfXHKUH_cRSHKL\^RVUHUdOVRVUHUPHRVUmZHZ[QL'nL[ne\HUeTYZH\I^ULI[KL
VIXV_LUgnP\VZH_KXH\PLVYVI'HUPnP\VZUdWXVYZXLKPL)>H_cSKHKL\gYSLKRV\\^RVUHUdOV
RVSH[KHiUdOVRVUHUPH'_IXVTHnKLUgJOKVRSHKV\HTPLYZULQVIOSPHKR^Z[UHQmeYZH\LIUgfXHK
XV_OVKVSZHR'HRVQLZV[\LKLUd\V\gXVRV\LQiHYZPZVOZVXV_OVKU[ZPH)
2


Poučenie
Tátovyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaododatočnompovoleníazároveň
užívaniestavby,musíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26ods.2zák.č.71/1967Zb.
osprávnomkonanípodobu15dnínaúradnejtabuliMestaPrešovazverejnenánaelektronickej
úradnejtabuliMestaPrešov(www.presov.sk).Totooznámenieverejnouvyhláškoumusíbyť
zdóvoduvel'kéhopočtuúčastníkovkonania.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniarozhodnutia.
Dolehotysanezapočítavavsúlades§27ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
vzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehotynajbližší
budúcipracovnýdeň.
@VYSLKU
gKLlZLQZVSLOVZ^QLdňomdoručeniatohtorozhodnutia.
@VK
S
#
H`0.HUHYS)_cRVUHi)2,*,412FI)VYWXc\UVTRVUHUe\_ULUeULYRVXmeJOWXLKWPYV\'
WXVZPZVT[ZVXV_OVKU[ZP[TVnUVWVKHtVK\VSHUPLUH=LYZV@XLmV\(YZH\LIUgfXHK':SH\Uc2.'+3+
+,@XLmV\\SLOVZL,0KUeVKVKlHKVX[iLUPHZVOZVXV_OVKU[ZPH)?K\VSHUPLYHWVKc\HUH=LYZYRg
fXHK@XLmV\':SH\Uc2.'+3++,@XLmV\)
AV_OVKU[ZPLQLWXLYRfTHZLS#UdYfKVTUH_cRSHKLYWXc\ULQnHSVI^WV\^iLXWHUeXPHKU^JOVWXH\UgJO
WXVYZXPLKRV\
)
I
n
g.AndreaTurčanová
pr
i
mátorkamesta
3


Úradnýzáznam:
V
ere
j
návyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaododatočnompovoleníazároveň
už
í
v
aniestavby:"Úpravavnútroblokovul.17.novembra175-194vnútroblokovépriestory
medziKúpel'nouaPožiarnickou",bolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnená
naelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov(www.presov.sk).
18,'12,70~a
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanierozhodnutiaododatočnompovoleníazároveň
užívaniestavby:"Úpravavnútroblokovul.17.novembra175-194vnútroblokovépriestory
medziKúpel'nouaPožiarnickou",bolazvesenázúradnejtabulemestaPrešov
azelektronickejúradnejtabuleMestaPrešov(www.presov.sk).
Dňa""
"
"
"
"
"
"""
"""
"
"
""
"
""
"
"
"
"
",
"
Pečiatkaapodpis
4

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)