Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Németh, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102614091/2018 
Dátum: 17.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: JozefNémeth 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. I 026 I 33 I 4/20 I 8 zo dňa 17. I 2.20 I 8 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 01 Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je 
známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02613314/20 I 8 zo dňa I 7.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
·~a~z~nc4,át~u=et....:da na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov. v kancelárii 
č. 309 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu l 
5 dní. 
Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
·~ 
··················
····;/··············
··············· 
Bc. Zulana Degrová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)