Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Rozhodnutie

05.04.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OK NY 


odbor vystavby a bytovej politiky 
Namestie mieru 3, 

OU~PO-OVBP2-2018116043/34386/~SS-KK V 
ROZHODNUTIE 
Okresny odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie statnej stavebnej 
spravy, ako 
organ ~tatnej spravy, prislusny § 58 ods. 1 zakona ~. 71/1967 Zb. 
o spr{lVnom konani (spn\vny poriadok) v znenf neskorsich predpisov a ustanovenia § 4 ods. 1 
pism. b) 
zakona c. 608/2003 z. z. 0 pre uzemne planovanie, stavebny poriadok 
a byvanie a o zmene a doplnenf 
zAkona o uzenmom a stavebnom 
poriadku (stavebny 
zakon) v zneni neskorsich predpisov, na zaklade odvolani 
, 
pntvne Martinom Salokom -advokatom, 
advokatska kancelaria SITAR&SALOKA, so sidlom Zvon{uska 8, Kosice a odvolania 
Zdruzenia domovych samosprav Bratislava, so sidlom Namestie 13, P. 0. BOX 218, 850 

Bratislava, v zasrupenf Marcelom Slavikom, predsedom, (d'alej len ,,odvolatelia") 

rozhodnutie mesta Presov c. SU/1850/20 zo dt1a a rozhodol 
takto: 
Podl'a § 59 ods. 2 zakona c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spn\vny poriadok) v 
zneni neskorsfch predpisov 
zamieta 
odvolania a rozhodnutie mesta Presov c. SU/1850/2017-Tu zo dna 
potvrdzuje. 
Odovodnenie 
Mesto Pre~ov, ako prfslusny stavebny urad (d'alej len ,stavebny vydalo dna 
rozhodnutie c. SU/1850/2017-Tu, ktorym podl'a § 39 a§ 39a zakona c. 50/1976 
Zb. o uzemnom phinovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich 
predpisov (d'alej len ,,stavebny 
zakon") a vykomivacich vyhlMok, rozhodlo o umiestnenf 
stavby 
,Obchodne na pozemkoch pare. c. 3802/l, KN~C 
3802/2, KN-C 3802/3, KN-C 3802/6, KN-C 3802/9, KN~C 3802112, KN-C 3802/13, KN-C 
3802/14, KN-C 3802/
15, KN-C 3802117, KN-C 112, KN-C 114, KN-C 3648/1, KN-C 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)