Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Repka Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Veronika Palčová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02579872/2018 
Dátum: 12.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE 
pobočka Michalovce 
Alexandra Markuša l, 071 Ol Michalovce 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Repka 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
2 O. 12. 2018 
Písomnosť č. 10255692112018 zo dňa 12.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice na 
pobočke Michalovce, A. Markuša l, 071 Ol Michalovce v kancelárii č. 
301 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 
10255692112018 zo dňa 12.12.2018 verejnou vyhláškou 
podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť 
prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša l, 071 Ol Michalovce v 
kancelárii č. 301 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. . . . . .. . i~~-· J~l!.~ ·H;;~;;;~~ä· ...... . 
vedúci oddelenia správy daní 8 
1 O. 1Z. 1018 
=-"'~ ....... 
':·~ ~ 
-
' 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 102599682/2018 
Dátum: 
14.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Veronika Palčová 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102588816/2018 zo dňa 13.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo 
l 02588816/2018 zo dňa 13.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
SI môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
ozn.unema na Dano\ om urade Prešo\ , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v~kanceládi 
. 2M 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~ 
~ /' 
................ ~~ ........ . 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
7_ 
U 17 
20'!1' 
, , • , IO 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)