Oznámenie o doručení písomnosti: Oskarovi Bendíkovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

21.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
20.12.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o 
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Oskarovi Bendíkovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu tridsiatich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 
15:30 hod. 
cl i. / . 
;.#uttc · ;~ 
Mgr. Ľudmila HalékovéV' 
vedúca oddelenia/' 
f 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)