MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

Vyhlásenie výberového konania

21.12.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie miesta: 
 
odborný referent (pre úsek školstva 
- základné školy) 
(oddelenie školstva, mládeže a
 športu) 
QDGREXXUþLW~ 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 
 .YDOLILNDþQý predpoklad: 
x v zmysle þDVWL III. alebo V. Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., v znení neskorších 
     
SUHGSLVRY†RGVStVPD]iNRQDþ=]R štátnej správe v školstve       a školskej  samospráve, v znení neskorších predpisov) 
 
2. Iné predpoklady v
 zmysle zákona: 
x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x EH]~KRQQRVĢ 
 3. Iné kritériá a požiadavky: 
x ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti školstva a v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú    
        samosprávu a to najPl]iNRQþ=ER obecnom zriadení v znení neskorších 
        
predpisov x GREUpRUJDQL]DþQpD NRPXQLNDþQpVFKRSQRVWLVDPRVWDWQRVĢ]RGSRYHGQRVĢUR]KRGQRVĢ 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet) 
x QDMPHQHMURNRYSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL†RGVStVPE]iNRQDþ=] 
        
o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov)  
4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x StVRPQiåLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
x ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRNySLDGokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x GRNODGSUHXND]XM~FLQDMPHQHMUSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL 
x þHVWQpY\KOiVHQLHR spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme 
x PRWLYDþQêOLVW 
x V~KODVXFKiG]DþDN použitiu osobných ~GDMRYSUHSRWUHE\YêEHURYpKRNRQDQLDSRGĐD         ]iNRQDþ=]R ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  
        
zákonov v z. n. p. 
 
 
 
 
 
5. Predpokladaná základná mzda: od 720,- € do 1 100,- € 
 
6. Výberové
 NRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ] pohovoru pred výberovou komisiou. 
 
7. Dátum a
 miesto podania žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
Uzávierka prijímania žiadostí je
 10.01.2019 o 14.00 hod. V uvedenom termíne 
PXVtE\ĢåLDGRVĢD RVWDWQpSRåDGRYDQpGRNODG\GRUXþHQp0HVWX3UHãRY1D
RQHVNRUHQHGRUXþHQpåLDGRVWLR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVDQHEXGHSULKOLDGDĢ 
 
äLDGRVĢR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
poda
ĢY ]DOHSHQHMREiONHR]QDþHQHMKHVORP "Výberové konanie - odborný 
referent/Odd. školstva, mládeže a športu 
- 1(279È5$ġ³ na adresu: 
Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
RGGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01
 Prešov 
  
 DOHERGRUXþLĢRVREQHY zalepeQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY 
   
Prešove, 
  
 Hlavná 73, Prešov. 
 8. Dátum a miesto konania výberového konania 
9êEHURYpNRQDQLHVDXVNXWRþQtGĖD
 14.01.2019 o 9.00 hod. na Mestskom úrade 
v 3UHãRYH+ODYQi,SRVFKRGLHYĐDYR3ULMtPDFLD VLHĖÒþDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt
EXGHXPRåQHQiYãHWNêPXFKiG]DþRPNWRUtVSOQLDSRGPLHQN\VWDQRYHQpY tomto 
vyhlásení a
 predložia všetky doklady požadované v bode 4. 8FKiG]DþRPQHEXGH
zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v GHĖ
usNXWRþQHQLDYêEHURYpKRNRQDQLDGRVWDYLOLQD0HVWVNê~UDGY Prešove. 
 
9. UPOZORNENIE 
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona 
þ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
Predpokladaný termín nástupu: 21.01.2019 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)