Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

21.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v~ve:iené dila ____ 2_1.;.._12..;.. . ...;;2.;..;.01.;...3 --
v 
-r '(l~t-rob ,r~ ---------
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11048/2018-Su V Prešove dňa: 05.12.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia 
na líniovú inžinierskú stavbu: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") 
v znení jeho zmien a doplnkov prejednal 
žiadosť, spoločnosti SPP -distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, 825 
ll Bratislava o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 9310/975, KN-C 9310/448, KN-C 9310/482, KN-C 
9310/483, KN-C 9310/491, KN-C 9310/498, KN-C 9310/500, KN-C 9310/501, KN-C 
9310/503, KN-C 9310/505, KN-C 9310/508, KN-C 9310/554, KN-C 9310/564, KN-C 
9310/571, KN-C 9310/573, KN-C 9310/574, KN-C 9310/580, KN-C 9310/581, KN-C 
9310/587, KN-C 9310/593, KN-C 9310/438, KN-C 9310/352, KN-C 9310/342, KN-C 
9310/336, KN-C 9310/331, KN-C 9310/330, KN-C 9310/443, KN-C 9310/312, KN-C 
9310/297, KN-C 9310/343, KN-C 9310/357, KN-C 9310/414, KN-C 9310/418, KN-C 
9310/449, KN-C 9310/492, KN-C 9310/496, k. ú. Prešov, pre stavebníka SPP -
distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 
ll Bratislava sa podľa § 66 ods. l 
stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO O l Plynovody 
SO 02 Pripojovacie plynovody SO 03 Dopojenia OPZ 
SO 04 
Prepoje a odpoje 
SO -Ol PLYN OVO DY 
l. Popis technického riešenia 
VETV A "A" -ul. Prostejovská, Antona Prídavku, Bajkalská 
Dimenzia: D 160 
DÍžka : 1520 m 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "A", sa napojí na 
existujúci 
STL plynovod DN150 /prepoj č.l/, ďalej plynovod po svojej trase 
pokračuje v zeleni a križuje chodníky v ochrannej. rúre D315 o dl. 
112+3+3+3+4+3+10+5+5+5+5+5+51 V km 0,430 je potrebné osadiť koleno Dl60, 
90°, za kolenom je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN200 pomocou 
navrhovaného uzáveru D 
160 /prepoj č.2/ Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni 
a križuje chodníky v ochrannej. rúre D315 o 
dl. /16+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+171 
V km 0,645 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, za kolenom je potrebné prepojiť 
existujúci. plynovod DN50 /prepoj č.3/ Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni s výskytom kriakov a križuje chodníky a vjazdy na parkoviská v ochrannej. rúre D315 
o 
dl. /8+16+13+5/. V km 0,875 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, cca 25m pred 
kolenom 
je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN200 pomocou navrhovaného 
uzáveru D 
160 /prepoj č.4/ Plynovod ďalej pokračuje v zámkovej dlažbe a v km 0,990 
je pohrebné osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63 pre vetvu "B". Za T-KUSOM 
osadiť uzáver D160. Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni a križuje 
komunikáciu v ochrannej. rúre D315 o dl. 
/121 V km 1,045 je potrebné osadiť koleno 
D160, 
45°, v km 1,085 osadiť ochrannú rúru D315 o dl. 3m, za ňou je potrebné 
prepojiť existujúci. plynovod DN100 pomocou navrhovaného uzáveru DllO /prepoj 
č. 61 Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni s výskytom kriakov, stromov a 
križuje chodníky a komunikácie v ochrannej. rúre D315 o 
dl. 
112+4+4+4+4+4+4+4+4+6+6+6+6+24+3+3+3+31 V km 1,1 osadiť T-KUS D160 
a redukciu D160/90/63/40 pre vetvu 
"D". V km 1,010 je potrebné osadiť koleno 
D160, 
90°, v km 1,040 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, v km 1,240 je potrebné 
osadiť koleno D160, 45°, v km 1,250 je potrebné osadiť koleno D160, 45°. Na navrhovanom plynovode D 
160 je potrebné v km 1,257 osadiť T-KUS D160/90 
a redukciu D90/63/40 pre vetvu 
"E". Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné 
v 
km 1,290 osadiť T-KUS D160/90. a redukciu D90/63/40 pre vetvu "F". Na 
navrhovanom plynovode D 
160 je potrebné v km 1,325 osadiť T-KUS D160/90 
a redukciu D90/63/40 pre vetvu 
"G". Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné 
v 
km 1,360 osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63/40 pre vetvu "H". V km 1,376 
je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN150 /prepoj č.7/ V km 1,380 je potrebné 
osadiť koleno D160, 45°, v km 1,410 je potrebné osadiť koleno D160, 45°. V km 
1,520 plynovod končí prepojením na existujúci plynovod DN150 pomocou uzáveru 
d160 /prepoj 
č.8/ 
VETV A "B" -Bajkalská 
Dimenzia: D 63 
DÍžka :40 m 
Navrhovaný 
STL PE plynovod, označený ako vetva "B", sa napojí na T-KUS 
a redukciu vysadenú z vetvy "A", po napojení plynovod D63 križuje komunikáciu 
v ochrannej. rúre 
DllO o dl. 20m. V km 0,050 osadiť T-KUS D63/50 pre vetvu "C" 
a za ním ochrannej. rúru 0110 o dl.015m. V km 0,070 plynovod končí prepojením na 
existujúci plynovod DNI l 
OO /prepoj č.5/. 
Vetva "C"-Bajkalská 
Dimenzia: D 50 
DÍžka :132m 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "C", sa napojí na T-KUS 
vysadený z vetvy "B", plynovod je uložený v chodníku a v km 0,132 plynovod končí 
osadením klenutého dna D 50. 
Vetva "D" -Bajkalská 
Dimenzia: D 40 
DÍžka :40 m 
3 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a 
redukciu vysadenú z vetvy 
"A", plynovod D40 križuje komunikáciu v ochrannej. rúre 
D90 o dl. 8m. V km 0,010 je potrebné osadiť koleno D40, 45°, plynovod je uložený 
v zeleni a v 
km 0,040 končí osadením klenutého dna D 40. 
Vetva "E" -Bajkalská 
Dimenzia: D 40 
DÍžka :37m 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a 
redukciu vysadenú z vetvy 
"A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej. rúre D90 
o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 
40. 
Vetva "F" -Bajkalská 
Dimenzia: D 40 
DÍžka :37m 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a 
redukciu vysadenú z vetvy 
"A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej. rúre D90 o dl. 
3m. Plynovod 
je uložený v zeleni a v km 0,03 7 končí osadením klenutého dna D 40. 
Vetva "G"-Bajkalská 
Dimenzia: D 40 
DÍžka :37m 
Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T -KUS a 
redukciu vysadenú z vetvy 
"A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej. rúre D90 o dl. 
3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40. 
Vetva "H" -Bajkalská 
Dimenzia: D 40 
DÍžka :40 m 
Navrhovaný 
STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a 
redukciu vysadenú z vetvy 
"A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej. rúre D90 
o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40. 
SO -02 PRIPOJOV ACIE PLYNOVODY 
Počet STL prípojok: celkom 76 ks, 
STL prípoj ka je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového 
zariadenia 
na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu. STL 
prípojka ostáva v majetku spp-Distribúcia a.s. s HUP. 
V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po 
existujúci 
HUP, vrátane výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej 
skrinky RZs prepojením 
na existujúci regulátor tlaku plynu -v kategórii "KBV" a 
"Maloodber". 
Navrhované PE STL prípojky sú napojené na rekonštruovaný PE STL plynovod. Navrhnuté 
riešenie (v súlade s ustanoveniami 
TPP 702 Ol, TPP 702 12, TPP 609 Ol, TPP 609 02) 
zabezpečuje maximálne ekonomickú realizáciu prípojky. Napojenie potrubia prípojky na 
potrubie plynovodu sa urobí kolmo 
na os plynovodu pomocou prípojkovej navŕtavacej 
armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je možná pri PE potrubí až za elektrotvarovkou 
4 
(prípojkovým T -kusom), a to kolenom, ohybom. Pri oceli za naváracím prípojkovým 
odbočkovým kusom. 
K pevnému základu pred objektom, kde 
je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo 
vzdialenosti min. l m vedené kolmo na objekt. 
Vzhl'adom na dÍžku prípojky nenavrhujeme po napojení uzáver. 
V kategórií "KBV" a "M" bude prípojka ukončená guľovým uzáverom (HUP) v existujúcej 
skrinke s prepojením na existujúci 
RTP s prírubami. Pred HUP bude na potrubí osadený 
prechodový kus PE-ocel'. Existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez obnovy, 
nakoľko nie 
sú majetkom 
SPP-D. 
Plynomery ostávajú na pôvodných miestach. 
Pri križovaní STL prípojok s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú prípojky uložené v 
ochranných rúrach v zmysle 
TPP 702 Ol. Križovanie je navrhované bezvýkopovou 
technológiou. 
SO -03 DOPOJENIA OPZ 
Odberné plynové zariadenie (OPZ) sa začína za hlavným uzáverom a končí sa spotrebičom, 
vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor 
tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. 
NTL prepoje budú realizované až po napustení plynu 
do nových NTL prípojok. Odberné 
plynové zariadenie bude zrekonštruované 
po miesto umiestnenia existujúceho HUP a 
prepojené 
na existujúce odberné plynové zariadenie. 
Novovybudované 
OPZ, resp. existujúce OPZ, na ktorom sa vykonávali práce bez prítomnosti 
plynu smie 
byť uvedené do prevádzky len vtedy, ak boli na ňom úspešne vykonané 
predpísané skúšky v zmysle STN EN1775 kapitoly 
6. 
Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327. 
SO -04 PREPOJE A ODPOJE 
Na vetvách navrhovaného PE plynovodu a na existujúcich plynovodoch v rámci 
rekonštrukcie budú realizované prepájacie a odpájacie práce. 
So zretel'om na dimenzie 
existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepoje a odpoje 
realizovať 
technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch 
balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby 
aj s obtokom. Pri 
prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v zmysle 
TPP 702 09. 
Pre 
prepájacie, odpojovacie práce, resp. práce súvisiace s použitím balónov musí byť 
zhotovitel'om vypracovaný technologický postup a teclmologický postup odsúhlasí na odd. 
prevádzky 
SPP -distribúcia a.s. Konkrétnu technológiu určí zhotoviteľ v technologickom 
postupe a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky 
SPP -distribúcia a.s. 
Technologický postup 
je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia a musí byť 
vypracovaný podl'a vzoru platného v čase realizácie prepojovacích a odpojovacích prác. 
Prepoje je potrebné zrealizovať mimo vykurovaciu sezónu. 
Technologický postup je potrebné spracovat' na každý bod prepojenia a 
odpojenia. 
Pri realizácií prepojov a odpojov v prípade potreby je nutné použiť obtok. 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval 
Ladislav Cisko. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní 
Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov. 
5 
3. Stavebník je povinný v zmysle § ll ods. 6 zákona č. 25112012 Z. z. o energetike pri 
vykonávaní stavebných prác 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom 
dotknutých 
nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu 
možnú mieru. 
Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť 
pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť 
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. 
4. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať 
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby. 
5. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný 10 dní vopred písomne oznámiť 
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie. 
6. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky 
vstupu na pozemok, 
dohodnúť termín prevádzania prác a po ukončení stavebných 
prác 
uviesť každý dotknutý pozemok do pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu 
prevádzať až po dohode s vlastníkom konkrétneho dotknutého pozemku. 
7. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, 
za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať 
tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných 
stavieb 
je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. 
8. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa§ 75 ods. l stavebného zákona. 
9. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody 
stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
l 
O. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v 
zmysle§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
ll. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený výberovým konaní. Po 
skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámiť písomne 
stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
12. Vedenie 
uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
13. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
14. Stavba bude 
ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
15. 
Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa§ 43f stavebného zákona. 
16. Stavebnými prácami 
sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
17. Stavebník 
je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 
vyhlášky 532/2002 z. z. 
18. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom " Stavba 
povolená". Na štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
19. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne 
sa zakazuje. 
6 
20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
21. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu 
.. 
22. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
23. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
24. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
25. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
26. Stavebník 
je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Stavebník ohlási 
začiatok zemných prác v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov. 
Osobitné podmienky 
MsÚ Prešov, Odbor územného plánovania, Oddelenie územného plánovania a urbanizmu (zo 
dňa 11.09.2018) určil: 
l. Rekonštrukciu plynovodov koordinovať s DÚR "Optická trasa Prešov -Sabinov -
096KO Lysá" navrhovateľa Orange Slovensko a. s., spracovateľom ktorej je M-TEL 
S.r.o .. 
2. Dodržať podmienky realizácie výkopov vo verejnej zeleni určené správcom verejnej 
zelene, t.j. Mestským úradom v 
Prešove, 
Organizačným odborom, Oddelením 
komunálnych služieb. 
3. 
Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský 
úrad v Prešove, 
Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 
30 dní pred začatím prác. 
4. V rámci kolaudačného konania odovzdať Odboru hlavného architekta mesta 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov, t.j. spoločnosti Progres 
CAO 
Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného 
zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade 
so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej 
prílohou 
čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan -klientske centrum -pracovisko 3 -stavebné činnosti -kolaudačné 
rozhodnutie-prílohy). 
MsÚ 
Prešov, Odbor správy majetku me
sta, oddelenie mestského majetku 
(č. 
OSMM/5084/2018 zo dňa 30.01.2018) určil: 
l. Stavebník dodrží podmienky MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta mesta a odboru 
dopravy a životného prostredia, 
7 
2. Stavebník pre vydanie kolaudačného rozhodnutia Je povinný predložiť 
uzatvorenú 
zmluvu o zriadení vecného bremena. 
MsÚ 
Prešov, Odbor dopravy a ŽP (č. ODaŽP/4466/2018/Man zo dňa 19.03.2018) určil: 
l. Návrh trasy stavebnej úpravy plynovodu a tým aj trasy plánovanej rozkopávky je 
situovaná, resp. vedená v zeleni, v telese miestnych komunikácií a chodníkoch na 
uliciach: Bajkalská, A. 
Prídavku a Prostejovska. 
2. Výmenu existujúcich plynovodov je potrebné viesť v trase v zeleni. V prípade 
križovania navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami, 
je 
potrebné tieto realizovať bezvýkopovou technológiou všade tam, kde je to technický 
možné. 
3. 
Na Bajkalskej ulici pred bytovými domami s popisnými číslami l -ll a 2 - 6 je 
potrebné navrhovanú trasu plynovodu umiestniť do plochy verejnej zelene. V 
opačnom prípade budeme požadovat' spätnú úpravu v celej šírke a dÍžke komunikácie 
-parkoviska. 
4. Na ulici A. Prídavku s popisnými číslami 26 -30 realizovať bezvýkopovou technológiou 
cez parkoviska. 
5. Spätnú úpravu na spevnenej ploche medzi bytovými domami na ulici A. Prídavku Č. 30 
a Bajkalská Č. 2 realizovať uložením dlažby pôvodného tvaru a štruktúry v pôvodnej 
geometrickej skladbe. 
6. V prípade zvláštneho užívania miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene, min 
30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky pre 
realizáciu predmetnej stavby 
je nutné požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene (rozkopávku). 
Po prešetrení žiadosti bude vydané rozhodnutie, v ktorom budú určené technické a 
časové podmienky realizácie rozkopávky. 
7. K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie doloží žiadateľ 
situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Krajským dopravným inšpektorátom v 
Prešove. V prípade zmeny predmetnej projektovej dokumentácie žiadateľ požiada o 
vydanie nového stanoviska tunajšieho cestného správneho orgánu. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (č.OU-PO-OSZP3-2018/026009-02Sa zo dňa 14.06.2018) určil: 
l. Stavba je vyvolaná potrebou výmenou existujúcich oceľových STL plynovodov, 
armatúr a prípojok 
za STL rozvody PE l OO Re. Tieto rekonštrukčné práce si vyžiadala 
bezpečnosť prevádzky STL rozvodov (poruchovost' a funkčnost'). Rekonštrukcia 
(nové 
PE vedenie) bude v pôvodnej trase starého vedenia STL a bude spÍňat' kapacitne 
aj pre pripadne rozšírenie novým odberateľom plynu. Dotýka sa to ulíc Prostejovskej , 
Antona 
Prídavku a Bajkalská na sídl, III. v Prešove. Potrubie je vedené prevažné v 
zeleni, cestnej komunikácii a v chodníku. 
2. Pri rekonštrukčných prácach dôjde k bezprostrednému zásahu do stromovej zelene 
hlavnekoreňového systému. Preto Vás upozorňujeme, že je zakázané akékoľvek 
poškodzovanie drevín (podľa § 4 7 ods .l) zákona o OP) aj ich súčasti (koruna, kmeň a 
koreňový systém). Z tohto dôvodu Vás žiadame o citlivý zásah v blízkosti koreňových 
systémov stromov rastúcich v blízkosti vedenia trasy STL a výkop ryhy (v týchto 
miestach) kde 
je to potrebné vykonat' ručne a šetrne k stromom. 
3. Ak by v prípade požiadavky bolo potrebné (napr. ochranné pásmo) z trasy vedenia 
STL a prípojok odstránit' stromovú zeleň a krovie nad l Om2, je potrebné si vopred 
vyžiadal súhlas od Mesta 
Prešov, MsÚ v zmysle § 47 odst. 3/ zákona o OP (okrem 
prípadov uvedených v § 4 7 odst. 4 a ods. 7) a zároveň počítať s náhradnou výsadbou 
8 
za prípadný výrub. Výrub stromov realizovať v čase vegetačného pokoja (prípadné 
orezanie vetiev 
je možné aj počas vegetácie). Zelené plochy po ukončení prác a 
usadnutí zeminy 
dať do pôvodného stavu a zatrávniť ( ak to bude možné ešte pred 
kolaudáciou). 
4. Dotknuté územie je v intraviláne-v zastavanej časti mesta ktoré v zmysle zákona o 
ochrane prírody a krajiny 
je zaradené do l. stupňa ochrany t.j. jedná sa o územie, 
ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana (len všeobecná). 
V tejto lokalite nie sú naše 
zariadenia ani iné chránené plochy, na ktoré by sme 
Vás mali upozorniť a 
nenachádzajú sa tu ani iné naše zariadenia. 
Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Prešove, KDI (č. KRPZ-PO-KDI-65-287/2018 zo 
dňa 10.07.2018) určil: 
l. Pracovnú činnosť v súvislosti s predmetn ou stavebnou akciou je možné vykonať až po 
vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, príp. povolenia na čiastočnú 
uzávierku a určenia použitia PDZ. O povolenie na zvláštne užívanie pozemnej 
komunikácie, príp. 
čiastočnú uzávierku ako aj o určenie použitia PDZ pre predmetnú 
akciu 
je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona Č. 
13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu a 
čiastočnej uzávierke vydá KDI Prešov 
cestnému správnemu orgánu v súlade s cestným zákonom. 
2. Predmetné PDZ je potrebné umiestniť s rešpektovaním jestvujúceho trvalého 
dopravného 
značenia tak, aby nenastal významový nesúlad, ktorý by bol v rozpore s 
Vyhláškou 
MV SR č. 9/2009 Z. z., platnými technickými normami a predpismi. 
Prenosné dopravné 
značenie a dopravné zariadenia je potrebné udržiavať neustále v 
náležitej 
čistote s dôrazom na jeho čitateľnosť, viditeľnosť a zrozumiteľnosť. 
3. Výkon prác na ceste požadujeme vykonať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti 
všetkých dotknutých účastníkov s poukázaním na § 58 zákona Č. 8/2009 Z. z., o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4. Uvedené práce požadujeme vykonať v čo možno najkratšom čase z dôvodu zníženia 
dopravných obmedzení v dotknutých úsekoch MK. 
5. KDI Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v 
prípade verejného záujmu. 
6. Realizátor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v projektovej dokumentácii 
PDZ. 
Počas realizácie stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na 
dotknutom úseku cesty v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou, je realizátor 
stavby povinný 
mať pri sebe projektovú dokumentáciu PDZ odsúhlasenú KDI Prešov, 
na základe ktorej môže 
byť vykonaná kontrola osadenia PDZ zo strany Policajného 
zboru 
SR alebo cestného správneho orgánu. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (č.OU-PO-OSZP3-2018/026020-02NK zo dňa 14.06.2018) určil: 
l. Súbeh a križovanie vodovodného a kanalizačného potrubia s vedením trasy siete je 
potrebné odsúhlasiť s ich správcom, resp. vlastníkom. 
Slovak Telekom, a.s. (6611731084, zo dňa 12.11.2017) určil 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii 
so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
9 
sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
3. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komu-nikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomu-nikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 3 51/20 ll Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný 
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, 
+421 517712188, 0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátumj jeho vydania. 
10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovat', 
prenajímat' alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Orange Slovensko, a.s. (č. KE-2159/2017 zo dňa 22.11.2017) určil: 
ll Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 
TKZ iných prevádzkovateľov 
21 
31 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
10 
Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia 
Ďalej pri akých kol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 
zabezpečíte: 
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu 
objednať u správcu PTZ l vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou alebo kolíkmi l 
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
možnú polohovú odchýlku+,-
30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy 
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej I 
m. ( 
v ochrannom pásme l 
,5 m) na každú 
stranu od 
vyznačenej polohy PTZ, 
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 
súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 
pred záhrnom 
previesť zhutnenie zeminy pod HOPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie 
PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob . 
0907 721 378 
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia 
rTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 
vystavený zápis 
o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 
prevádzkovateľa a správcu PTZ 
UPC 
Broadband slovakia, s.r.o. (č. 116612017 zo dňa 1.12.2017) určil: 
l. projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak. aby boli bezpodmienečné a 
bezvýhradné dodržané ochranné pásma 
podľa ust. § 68 zákona č. 35112011 Z.z .. o 
elektronických komunikáciách a príslušné 
STN 
2. pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácii alebo spevnených 
plôch 
pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním, 
3. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na .. 
mrimsky@upc.sk 
Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, 
alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. 
4. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sieti a 
zariadení písomne na adrese: 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczvho 14, 040 Ol 
Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť 
minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť 
toto vyjadrenie. 
5. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN 
6. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 
a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení. aby pri prácach v miestach 
výskytu vedení a zariadení pracovali 
so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne 
ll 
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hÍbiace stroje) v ochrannom pásme 
od vymedzenej polohy 
telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop, 
7. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku+-
30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy 
8. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými 
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k 
ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 
0911 409 830,0911 854 091 
9. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou 
10. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sieti (existujúcich telekomunikačných 
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC 
boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred 
záhrnom 
previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať 
triedeným štrkom zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie 
mar kermi. 
ll. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC, 
12. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu, 
13. žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sieti UPC, 
14. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti 
UPC na tel. čísle 0911 409 830. 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla 
je nutné 
vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami. 
Slovanet, a.s. (č. 339-17/oDSaTR/Vo zo dňa 13.11.2017) určil: 
l. Pri realizácií Vami plánovanej investičnej akcie dôjde ku styku s podzemnými 
telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovanet, a.s. Existujúce zariadenia sú 
chránené ochranným 
pásmom(§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). Upozorňujeme, že v 
káblovej ryhe 
je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje o technickom stave 
zariadení 
je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe.) 
2. Vyzývame Vás, aby sa k nám dostavil Vami poverený zástupca za účelom zakreslenia 
existujúcich našich zariadení 
do Vašich podkladov. Je potrebné, aby poverený zástupca 
pri 
zakresľovaní predložil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj 
občiansky preukaz (OP). V zmysle § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických 
komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste 
stavby. 
Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Termín zakresľovania 
našich sieti je potrebné si dohodnúť telefonický na hore uvedenom telefónnom čísle. 
3. Žiadateľ pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené, resp. poškodené 
zariadenia 
je povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia a počínať si 
tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb 
alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a 
do poskytovania služieb, inak 
zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil(§ 
66 ods. l zákona č. 610/2003 
Z. z. o elektronických komunikáciách). 
O.S.V.O. comp, a.s. (č. 28_126111/2017/GK zo dňa 28.11.2017)určil: 
l. V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác 
je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia 
(p. Goryl Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia 
káblového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli 
prizvaní, a požadujeme, aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením 
uložením do 
chráničky a označením výstražnou fóliou. 
12 
VVS, a.s. (č.97545/2017/o/AI ÚVR zo dňa 15.11.2017) určil: 
l. Upozorňujeme na skutočnosť, že v záujmovom území sa nachádzajú siete v správe 
našej 
spoločnosti. Ako prílohu prikladáme l x Informatívne zakreslenie inžinierskych 
sietí v správe našej 
spoločnosti (CD nosič). 
2. V zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovat' ochranné pásma našich sietí a 
pri križovaniach, 
či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia. 
3. 
Pri súbehu nesmú byť vedenia plynovodu umiestnené nad vodovodným potrubím príp. 
kanalizáciou. 
4. 
Pri križovaniach plynovodov so sieťami v našej operatívnej správe žiadame navrhnúť 
uloženie predmetného plynovodu do chráničky nad jestvujúcim vodovodom príp. 
kanalizáciou, v celom rozsahu jeho ochranného pásma. 
5. Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter požadujeme pred 
spracovaním projektovej dokumentácie 
požiadať o ich presné vytýčenie, na základe 
objednávky, 
prevádzkovateľa -VVS, a.s., závod Prešov (zákaznícke centrum Prešov, 
tel. č. 051/7572 777) a konzultovať s ním kolízne miesta súvisiace s týmito vedeniami. 
6. Na základe bodu 5 tohto vyjadrenia je nevyhnutné spracovať projektovú dokumentáciu 
navrhovanej stavby, ktorá bude 
obsahovať situácie doplnené o presné zakreslenie 
jestvujúcich sietí v správe našej 
spoločnosti, s vyznačením odstupových vzdialeností 
(na základe geodetického zamerania). Taktiež 
je žiaduce doplniť detaily prípadných 
priečnych rezov kolíznych miest (križovaní). 
7. Pri rekonštrukcii plynovodov nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia 
predmetných sietí (napr. deliace uzávery, kalníkové a vzdušníkové šachty 
... ) a tieto 
prispôsobiť novej úrovni povrchu(§ 19 ods.6, § 27 ods 4 zákona č. 442/2002 Z.z.). 
Spravbytkomfort, a.s. (z 20.11.2017) určil: 
l. V záujmovej oblasti sa nachádzajú naše podzemné inžinierske siete (Viď. zakreslenie v 
situácií 
červenou). Požadujeme dodržať Zákon 657/2004, § 36 o ochranných pásmach. 
Pred zahájením prác Vás žiadame aby ste nás vyzvali na presné vytýčenie našich PIS. 
VSD, 
a. s. (č. 25503/2017 zo dňa 20.11.20 17) určil: 
l. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripko _stefan@vsdas.sk, tel. 
055 61 O 2792 -Ing. Štefan Škri pko, alebo 
stolicny-peter@vsdas.sk, tel. 0556102213 -Ing. 
Peter Stoličný. 
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s ním, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
preVlSU. 
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
4. 
Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 
1,2. 
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
6. 
Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred 
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 055/610 2823. 
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na 
náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému 
poškodeniu v súlade s normami 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 
13 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geodetické zameranie stavby. 
Námietky 
účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované do podmienkovej 
časti rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Spoločnosť SPP -distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, podala dňa 
31.07.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019" 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 11.09.2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou 
na úradnej tabuli mesta 
Prešov od 09.08.2018 do 24.08.2018. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Podľa usmernenia Ministerstva životného prostredia SR, Odboru štátnej správy ochrany 
prírody 
č. 2978/2017-6.3 zo dňa 09.02.2018 pokiaľ výrub dreviny súvisí s výkonom 
oprávnení 
podľa § ll ods. l písm. b) zákona o energetike (dreviny ohrozujúce bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení), možno postupovať v zmysle § 4 7 ods. 
7 zákona 
č. 543/2002 Z. z. ,t.j. cez písomné oznámenie príslušnému organu ochrany prírody. 
Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.) sa súhlas na výrub dreviny 
nevyžaduje, 
ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Takýmto 
predpisom 
je aj zákon č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky 
účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné 
technické požiadavky 
na výstavbu podľa § 4 7 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný 
záujem, predovšetkým z 
hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
K stavbe sa vyjadrili: Mesto 
Prešov OHAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov OO
KS, · Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia-odpady, Okresný úrad v Prešove 
odbor životného prostredia -ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného 
14 
prostredia, OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp. 
a.s., Slovak Telekom a.s., SPP -distribúcia, Slovanet, a.s., Condornet, s.r.o., Orange 
Slovensko a.s., KPÚ Prešov. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške 400 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov 
bankovým prevodom dňa 12.12.2018. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov. 
(www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V 
prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade 
s§ 54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov , správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 
2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
15 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov-Prostejovská, U001407, 2019", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov. (www.presov.sk) 
Dňa: 
2 1. 12. 2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov -Prostejovská, U001407, 2019", bola zvesená z úradnej tabule mesta 
Prešov 
a 
z elektronickej tabule mesta Prešov. (www.presov.sk) 
Dňa: 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)