Oznámenie o doručení písomnosti: Ľubomírovi Huľovi, bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

31.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Odbor správy majetku mesta 
majetkovoprávne oddelenie 
JUDr. Lýdia 
Brumerčíková 
VEC: Oznámenie o doručení písomnosti 
31.12.2018 
Mesto 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná č. 7 3 v súlade s § 5 zákona NR SR 
č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Ľubomírovi Huľovi, bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnost: dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podateľni Mestského úradu v Prešove, mavná ul. č. 73, č. dv. 5, kde si ju môže 
prevziat: 
Q<lQ Ol Pr:ť:----L 
v~_:_ S 
JUDr. Vargová Ľudmila 
poverená riadením OSMM 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)