Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Bardejovská ul.- dopravné pripojenie investície Il."

Oznámenie o začatí územného konania

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 73, 
Prešov PSČ 080 Ol 
č: SU/3631/22862/2018-Kt V Prešove dňa: 14.03.2018 
Vybavuje: Ing. František Kundrát, 
e-mail: frantisek.kundrat@presov.sk 
Iii 051/3100530 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania 
pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície Il." 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 26.02.2018 navrhovateľom Obec 
Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice a CONCEPTl, s.r.o., IČO 
46110925, Bardejovská 3, 080 06 Ľubotice 
Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice a CONCEPTl, 
s.r.o., IČO 46110925, Bardejovská 3, 080 06 Ľubotice podali návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: 
"Bardejovská ul. -dopravné 
pripojenie investície II.", na pozemkoch parc. č. KN-C 20796, 20798,2642,2643/1,2643/2, 
KN-E 
89113, k. ú. Ľubotice, s veľkým počtom účastníkov konania. 
Líniová inžinierska stavba: "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II." 
sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: 
-SO Ol-Komunikácia a chodníky 
-
SO 02 -Dažd'ová komunikácia· 
SO 03-Verejné osvetlenie 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Bardejovská ul. -
dopravné pripojenie investície Il.", na pozemku parc. č. KN -C 20796, 20798, 2642, 2643/1, 
2643/2, KN-E 
89113, k. ú. Ľubotice, verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.! zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
17.04.2018 o 11:00 hod 
so stretnutím na: na Obecnom úrade v Ľuboticiach 
2 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní 
nahliadnnt' na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 306, na 2. 
poschodí 
na záldade vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' 
na tel. číslo 051/3100530. 
Tým bude umožnené v 
súlade 
§33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupľiovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podľa §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice 
a zverejnená na internetovej stránke Obce Ľubotice (www.lubotice.eu). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
., _...--
~"""(" 
Ing. JozefT 
vedúci stavebnéh úradu 
PARE ČÍSLO 
r· 
~ 
Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície ll. 
Bardejovská ul., Ľubotice 
Parcela: 
DIEL: 
o 
OBSAH: 
Situácia -širšie vzťahy 
M 1:10000 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície II.", bola vvvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
r,~:.::.ď"' .. · >x . 
J. . ... · . '.i k ) 
••••.•••..••.•.••..••.••
• J.-; ::.;.',;~-.·.~ -~--::::::. •..•.• l ....•...... 
Pe~i'ft/<á ~J\bdpÍ.SO V 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície ll.", bola zvesená z 
úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Lď 
••••••..••..•.••••..•• '\''.~· •t ·~. ~ •• •,• ••••• -~ -~. ·.• t. , ......... . 
Peči:lťka apodpis .. u ~ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)