Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

Výberové konanie

04.01.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vzmysle§ 11a,ods.1zákonaNRSRč.317/2009z.z.opedagogických
zamestnancoch
aodbornýchzamestnancochvzneníneskoršíchpredpisov
zverejňujeme
informáciuovol'nompracovnommiesteprepedagogického
zamestnanca.
- 
Názovzamestnávatel'a® MestoPrešov
Adresa
e Hlavná73,08001Prešov
Kateg_Ór
i
a® Učitel'
Podkategória® Učitel'predprimárnehovzdelávania
Kvalifikačné® vysokoškolskévzdelaniedruhéhostupňa,
predpoklady
vysokoškolskévzdelanieprvéhostupňaalebo
úplnéstrednéodbornévzdelanievštudijných
odborochaleboštudijnýchprogramochvsúlades
§ 7-kvalifikačnépredpokladyzákonač.317/2009
z.z.opedagogickýchzamestnancochaodborných
zamestnancochaozmeneadoplneníniektorých
zákonovavyhláškyMŠWaŠSRč.437/2009Z.z.,
kto
r
ousaustanovujúkvalifikačnépredpokladya
osobitnékvalifikačnépožiadavkyprejednotlivé
ka
t
egóriepedagogickýchzamestnancovaodborných
zamestnancov,časťI.Učitel'materskejškoly-
kval
i
fikačnépredpoklady
Požadovanédoklady® motivačnýlist
e žiadosť
® 
p
r
ofesijnýživotopis
® 
súhlassospracovanímosobnýchúdajovprepotreby
výberovéhokonaniapodl'azákonač.18/2018Z.z.
oochraneosobnýchúdajov
® 
úradneosvedčenákópiadokladuonajvyššom
dos
i
ahnutomvzdelanípožadovanéhosmeru
® čestnévyhlásenieosp6sobilostinaprávneúkony
® čestnévyhlásenieobezúhonnosti(uúspešných
uchádzačovsabudevyžadovaťvýpiszregistra
t
r
estov,niestaršíako3mesiace);
e lekárskepotvrdenieotelesnejsp6sobilostiao
duševnejsp6sobilostivovzťahukvýkonudruhupráce:
učitel'materskejškoly
Termínnástupu® 1.februára2019
I
népožiadavky@ovládanieštátnehojazyka
PracovnépodmienkyPracovnýpomernadobuurčitúod1.2.2019do31.8.2019,
na100% pracovnýúvazok
PlatovépodmienkyVzmyslezák.č.553/2003Z.z.oodmeňovaníniektorých
zamestnancovprivýkoneprácevoverejnomzáujme
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovanariadeniavlády
Slovenskejrepublikyč.359/2017Z.z.,ktorýmsaustanovujú
zvýšenéstupniceplatovýchtarífzamestnancovprivýkone
prácevoverejnomzáujmejefunkčnýplatod612,50Eur,
100%pracovnýúvazok,
Dalš
i
einformácie1_pracovnémiesto-MaterskáškolaMukačevská27,Prešov


Termínpodaniažiadosti:
Žiadosťoúčasťnavýberovomkonaníspoluspožadovanýmidokladmijepotrebnédoručiť
vzalepenejobálkeoznačenejheslom:
Výberovékonanie-MŠMukačevská27,08001Prešov-NEOTVÁRAŤnaadresu:
MestskýúradvPrešove
Oddeleniepodpornýchčinností
Hlavná73
08001Prešov
GRKHUJUWZeOiUXUHTK[]GRKVKTKPUH_RQKJUVUJGYKRTK<KXYXQ`NUcWGJZ[>WKhU[K%
9RG[T_0,%>WKhU[JU17.01.2019(štvrtok)do12.00hod.
17A@:D=AC:@J9ACFN:@JR<79ADE<ALN7DE!@7GM8:CAGA?=A@7@KD7@:8F9:
BC<;><797E!&
Účasťnavýberovomkonaníbudeumožnenávšetkýmuchádzačom,ktoríbudú
splňaťpredpokladystanovenévtomtovyhlásení.
BIN_J]GeUSTKHZJK]GXRGT_VU][_TQGTG[dHKWU[`QUTGTOK%VWKYUPKVUYWKHT`%GH\XG
[JKfZXQZYUeTKTOGvýberovéhokonania18.01.2019(piatok)dostavilio09.00hod.
naMsÚPrešov,Hlavná73,I.poschodie,vpravo,Maláradnásieň.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)