Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
·-4.01.Zl)Vyvesené dna _ 
..•.e_rIr d·a_
OKRESNÝÚRADPREŠOVodborstarostlivostioživotnéprostredieoddelenieochranyprírodyavybranýchzložiekživotnéhoprostredia
Námestiemieru3,08001Prešov
;D
g
HeaUOR3<@&=<&<?B=,&+)*1(),/12)&+)(B:A=THgRXH*1'*+'+)*1
ROZSAHHODNOTENIA
určen
ýpodl'a§8zákonač.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredie
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovprehodnotenievplyvovnávrhustrategického
dokumentu"Stratégiaudržatel'néhorozvojadopravymestaPrešov"naživotnéprostredie.
<EUVDT_XDVHO
"%PHUVR=THgRX%:HUVUNcbTDGX=THgRXH%RGERTUVTDVHJLFN`KRTR[XRMD%
8OD
X
Q_0,%)1))*=THgRX%X[DUV'9QJ':DJGDO`QRW4TVLPRXRW%XHGbFRWRGERTWUVTDVHJLFN`KR
TR[XRMD%STHGORiLO<NTHUQ`PWbTDGW=THgRX%RGERTUVDTRUVOLXRUVLRiLXRVQ`STRUVTHGLH%
RGGHOHQLHRFKTDQZSTaTRGZDXZETDQcFK[ORiLHNiLXRVQ`KRSTRUVTHGLD#G"DOHMOHQ!RNTHUQc
bTDG
!$SRGO"D\.[_NRQDČ.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredie
aozmeneadoplneníniektorýchzákonov(d'alejlen"zákonEIA")dňa27.08.2018
oznámenieostrategickomdokumente"Stratégiaudržatel'néhorozvojadopravymestaPrešov"
(d'alej"SURD")naposúdeniepodl'azákonaEIA.
^eHORPUVTDVHJLFN`KRGRNWPHQVWMHQD[_NODGHDQDOc[HYLUVWMbFHKRUVDXWDVTHQGRX
XcXRMDGHILQRXDhEWGbFHSRVTHEZPHUVD=THgRXXREODUVLGRSTDXQHMLQITDgVTWNVbTZSTHREGRELH
+)+)
%
+)+.
%
+),)UXcKO"DGRPGRTRNW+)-)'5LHO"RPUSTDFRXDQLD?VTDV`JLHWGTiDVHO"Q`KR
TR[XRMDGRSTDXZPHUVD=THgRXMHDNVWDOL[_FLDXcKO"DGRXcFKGRSTDXQcFKFKDTDNVHTLUVaN%
SDTDPHVTRXDUOWiLHEPHUVD=THgRXULFKSTLHPHVRPGRTH_OQHKRQ_XTKWTLHgHQLD'
<[Q_PHQLHRUVTDVHJLFNRPGRNWPHQVHRNTHUQcbTDG[XHTHMQLODGRTWeLOGRVNQWVcP
UWEMHNVRP'AUVDQRXLUN_FK%NVRT`EROLQDRNTHUQcbTDGGRTWeHQ`SRGO"D\/RGU'/[_NRQD
794
%EROHX[QHUHQcFKQLHNRO"NRgSHFLILFNcFKSTLSRPLHQRNNR[Q_PHQLWRUVTDVHJLFNRP
GRNWPHQVH'
=RSTHgVWGRXDQaR[Q_PHQLDRUVTDVHJLFNRPGRNWPHQVH%USTLKOLDGQWVaPQDGRTWeHQ`
UVDQRXLUN_DSRSTHTRNRXDQaSRGO"D\1[_NRQD794%RNTHUQcbTDGWTeWMHQDUOHGRXQc
TR[UDKKRGQRVHQLD3
1.Variantypreďalšiehodnotenie:
Pred'alšiehodnotenievplyvunávrhustrategickéhodokumentu"Stratégiaudržatel'ného
rozvojadopravymestaPrešov"saurčujúvarianty.
•Nulovývariant
•Variant1-riešenieSURDvrozsahuposudzovanéhooznámenia
1 


2.Rozsahhodnotenia
H!"Všeobecnépodmienky
2.1.1.Obstarávatel'zabezpečívypracovaniesprávyohodnotenístrategickéhodokumentu
anávrhuSURD,abybolomožnériešit'prípadnéstretyzáujmov,aleborozhodnút'
ovhodnejšomriešeníprispracovanínávrhupredmetnéhodokumentuzhl'adiska
environmentálneho.Vspráveohodnotenírozpracovaťvšetkybodyuvedenévprílohe
Č.4zákonaEIA,primeraneknavrhovanémustrategickémudokumentu.
2
.
1.2.Prehodnoteniestrategickéhodokumentusanestanovuječasovýharmonogramani
žiadnešpecificképožiadavkylimitujúcečasovýrozsahhodnotenia.
2.1.3Obstarávatel'doručíokresnémuúradunávrhstrategickéhodokumentuspoluso
správouohodnotenístrategickéhodokumentuvpísomnomvyhotovení2ksana
elektronickomnosičidátvpočte33ks
Okresnýúradsivyhradzujeprávospresnit'konečnýpočetvyhotovení.
2
.
1.4.Jednotlivékapitolysprávyohodnotenístrategickéhodokumentumusiabyťprimerane
spracované.
+'+'Špecificképožiadavky
Zostanovískdoručenýchkoznámeniuazobsahuoznámeniavyplynulapotrebapodrobnejšie
rozpracovat'nasledovnéokruhyotázoksúvisiacesnavrhovanýmstrategickýmdokumentom:
2.2
.
1.Vypracovat'hlukovúštúdiusnávrhomprotihlukovýchopatrenítak,abybolidodržaní
hladinyhlukuvživotnomprostredívzmyslevyhláškyMZSRč.549/2007,ktorousa
ustanovujúpodrobnostioprípustnýchhodnotáchhluku,infrazvukuavibrácií
aopožiadavkáchnaobjektivizáciuhluku,infrazvukuavibráciívživotnomprostredí
vzneníneskoršíchpredpisov.
2.2.2.Zabezpečiťochranuvýhradnýchložískprotiznemožneniualebost'aženiuich
dobývaniaastarébanskédielavymedziťakoplochyvyžadujúcezvýšenúochranu.
Vyznačit'hranicechránenýchložiskovýchúzemíadobývacíchpriestorov.
2
.
2.3.Vhodnost'apodmienkystavebnéhovyužitiaúzemiasvýskytompotenciálnych
astabilizovanýchzosuvovjepotrebnéposúdiťaoveriťinžinierskogeologickým
prieskumom.Územiasvýskytomaktívnychsvahovýchdeformáciíniesúvhodnépre
stavebnéúčely.
2.2
.
4
.Vhodnosťapodmienkystavebnéhovyužitiaúzemiasvýskytomenvironmentálnej
záťažesvysokouprioritouriešeniajepotrebnéposúdiťaoveriťgeologickým
prieskumom
.
2.2.5.Vhodnosťapodmienkystavebnéhovyužitiaúzemiasvýskytemstrednéhoradónového
rizikajepotrebnéposúdiťpodl'azákonaČ.355/2007Z.z.oochrane,podporearozvoji
verejnéhozdraviaaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisovavyhláškyč.98/2018Z.z.,ktorousaustanovujúpodrobnosti
oobmedzovaníožiareniapracovníkovaobyvatel'ovzprírodnýchzdrojov
ionizujúcehožiarenia.
2.2
.
6.Zhl'adiskazáujmovcivilnéholetectvarešpektovaťnasledovné:
2.2.6.1.DokatastrálnehoúzemiaVel'kýŠarišzasahujúochrannépásmaletiskaSabinov-
Ražňanyaprekážkovéroviny.Výškovéobmedzeniestavieb,zariadení,stavebných
mechanizmov,porastovapod.jevčastitohtokatastrálnehoúzemiaobmedzené:
Ochrannýmpásmomvnútomejprekážkovejrovinysvýškovýmobmedzením360
mn.m.Bpv,
Prekážkovourovinoukužel'ovejplochysvýškovýmobmedzenímvrozmedzí
nadmorskýchvýšok360-145mn.m.Bpv(výškastúpavsklone1:25smeromod
letiska).
.
2 


Nadvýškuurčenúochrannýmipásmamiletiskajezakázanéumiestňovaťakékol'vek
stavby,zariadenia,používaťstavebnémechanizmyapod.bezpredchádzajúceho
súhlasuDopravnéhoúradu.Prekážkovérovinyjepotrebnénazachovanie
prevádzkovejspósobilostiLetiskaSabinov-Ražňanyrešpektovat'.
2.2
.
6.2.DokatastrálnehoúzemiaVel'kýŠarišzasahujúochrannépásmaLetiskapreletecké
prácevpol'nohospodárstveŠarišskéMichal'any.Včastitohtokatastrálnehoúzemiaje
obmedzenárealizáciastaviebvzdušnýchvedeníelektrickéhoprúduVNaVVN
(vedeniemusíbyťriešenépodzemnýmkáblom).
2
.
2.6.3.VkatastrálnomúzemíVyšnáŠebastováaNižnáŠebastovásanachádzaináplochaako
letisko,ktorejsprávcomjeAeroklubPrešov,Vranovská72,prešov,aktorásapoužíva
navzletyapristátialietadielibadočasnealebopríležitostnealebonavzletyapristátia
lietajúcichšportovýchzariadení,prektoréDopravnýúradurčilpodmienkyprejej
používaniepodl'a§32ods.10leteckéhozákona.Územnáochranatejtoinejplochyby
malabyťzaistenáprekážkovýmirovinami,resp.ochrannýmipásmamivojenského
letiskaPrešov,ktoréjezdóvoduzachovaniajehoprevádzkovejspósobilostipotrebné
rešpektovat'
.
PodkladochrannýchpásiemLetiskapreletecképrácevpol'nohospodárstveŠarišské
Michal'anyvelektronickejpodobeprespracovanienáslednejdokumentáciejemožné
získaťnazákladepožiadavkyzaslanejnaochranne.pasma@nsat.sk.
2.2.7.Rešpektovaťpamiatkovýfondmestaapostupovat'vsúladesustanoveniamizákonaČ.
49/2002Z.z.oochranepamiatkovéhofonduvzneníneskoršíchzmienadoplnkov.
2.2.8.Dotextudoplnit'pamiatkovúzónuSol'náBaňa,vyhlásenúrozhodnutímMinisterstva
kultúrySRČ.1360/2008-51/6013zodňa28.04.2018.
2.2.9.RešpektovaťProgramovévyhlásenievládySR(2012-2016)zaoblasťdopravy.
2.2.10
.RešpektovaťKoncepciuúzemnéhorozvojaSlovenska2001vzneníKURS2011-
zmenyadoplnkyč.lKURS2001.
2.2.11.Postupovat'podl'aStratégierozvojadopravySRdoroku2020.
2.2.12.RešpektovaťStrategickýplánrozvojadopravySRdoroku2030.
2.2.13.RešpektovaťStrategickýplánrozvojadopravnejinfraštruktúrySRdoroku2020aOP
Integrovanáin:fraštruktúranaroky2014-2020.
2.2.14.Postupovaťpodl'austanovenízákonaČ.513/2009Z.z.odráhachaozmeneadoplnení
niektorýchzákonov.
2
.
2.15.Postupovat'vsúladesuznesenímvládyČ.223/2013oNárodnejstratégiirozvoja
cyklistickejdopravyacykloturistikyvSR.
2.2
.
16.Rešpektovat'existujúcudopravnúinfraštruktúrunajmadial'nicuDlajejtrasovanie.
2.2
.
17.RešpektovaťpripravovanéstavbydopravnejinfraštruktúrynajmarýchlostnúcestuR4
aichtrasovanie.
2.2.18.Naochranudiaľnic,ciestamiestnychkomunikáciíapremávkynanichmimo
sídelnéhoútvaruobceohraničenéhodopravnouznačkouoznačujúcouzačiatok
akoniecobcedodržaťcestnéochrannépásmavzmyslezákonaČ.135/1961Zb.
opozemnýchkomunikáciách(cestnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisov.
2
.
2.19.Prinávrhujednotlivýchlokalítvblízkostipozemnýchkomunikáciíjenevyhnutné
posúdit'nepriaznivévplyvyzdopravyadodržat'pásmohygienickejochranypred
hlukomanegatívnymiúčinkamidopravyvzmyslevyhláškyMZSRČ.549/2007Z.z.,
ktorousaustanovujúpodrobnostioprípustnýchhodnotáchhluku,infrazvuku
avibráciíaopožiadavkáchnaobjektivizáciuhluku,infrazvukuavibráciívživotnom
prostredívzneníneskoršíchzmienapredpisov.Sumiestnenímlokalít,predovšetkým
bývania,vpásmachsnegatívnymidopadmiavplyvmizdopravynesúhlasíme.
Vprípadepotrebyjenevyhnutnénavrhnúťopatrenianamaximálnumožnúelimináciu
negatívnychúčinkovdopravyazaviazaťinvestorovnavykonanietýchtoopatrení.
VočisprávcovipozemnýchkomunikáciíaželezničnýchtratínebudemožnéI 
3


uplatňovaťpožiadavkunarealizáciutýchtoopatrení,pretoženegatívneúčinkyvplyvu
dopravysúvčaserealizácieznáme.
2.2.20.Dopravnénapojenielokality,navrhovanécestnékomunikácie,statickúdopravu,
cyklistickétrasyapešietrasyjepotrebnériešiťvsúladesaktuálneplatnýmiSTN
atechnickýmipredpismi.
2
.
2
.
21
.Predmetnýstrategickýdokumentprekonzultovaťaozávaznéstanoviskopožiadať
správcovdotknutýchkomunikáciíovplyvnenýchdokumentomaichpožiadavky
rešpektovat'vplnomrozsahu.
2.2.22.Písornnevyhodnotit'splneniealebonesplnenie(vdanomprípadezdůvodnit'prečonie)
všetkýchstanovískkoznámeniu.
Upozornenie:
Podl'a§8ods.7zákonaEIAjeobstarávatel'povinnýzverejnit'rozsahhodnotenia
strategickéhodokumentubezodkladnepojehodoručení-formouinformácieorozsahu
hodnoteniastrategickéhodokumentuspósobomvmiesteobvyklým.
AUbODGHU\1RGU'/[_NRQD794EWGHTR[UDKKRGQRVHQLD[XHTHMQHQcDMQDsHERXRPUaGOH
:LQLUVHTUVXDiLXRVQ`KRSTRUVTHGLD?>'
=RGO"D\1RGU'1[_NRQD794PuiWXHTHMQRUh%GRVNQWV_REHF%GRVNQWVcUDPRUST_XQZNTDM%
GRVNQWVcRTJ_QDtDOgLHRUREZSTHGORiLhNTR[UDKWKRGQRVHQLDQDXTKRXDQ`KRUVTDVHJLFN`KR
GRNWPHQVWSTLSRPLHQNZdo10dníodjehozverejneniapodl'a§8ods.5a6zákonaEIA
OkresnémuúraduPrešov,odborstarostlivostioživotnéprostredie,oddelenieochranyprírody
avybranýchzložiekživotnéhoprostredia,Námestiemieru3,08192Prešov,ktorýichpo
vyhodnotenídoručíobstarávatel'ovi.
=DHG6T':LTRUODXkHQNR%:k4
XHGbFLRGERTW
-

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)