Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti : pozemku parc. č. KNC 2976, záhrady o výmere 308 m2, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Ul. Jazdecká.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.01.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
-
4
,01.rnJwwo;.'"olla_
MESTOPREŠOV
WJ`cTUJMN]`WN[NWRJ`X-1'`J[JMW]\RJ>N[\[TdQX`J[\]YR\NU#[\^JVN[\J
AZNkX^Č.1037/2018zodňa25.9.2018
`^NZNSi]SN
YXMU
#
J][\JWX^NWRJ§9aanasl.zák.č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
Ha>8B?4AB:4>GAB874;?89?ED8!?@CD:3
YX`NVT]YJZL'h'<?6+20/%`cQZJM_X^gVNZN,)1V2,LV6492,k.ú.Prešov,
lokalitaUl.Jazdecká.
Hc]SNVLJSNYX^RWWgYZNMUXmRlLNWX^fYXW]T]`JYZNMVN\YZNMJSJWJJMZN[]
>N[\JAZNkX^%9UJ^Wc0,%)1))*AZNkX^%@MKXZ[YZc^_VJSN\T]VN[\J%>JSN\TX^X
YZc^WNXMMNUNWRN^`JUNYNWNSXKcUTN[X`WJhNWeV"?NX\^cZJl&YZRJV_
YZNMJSYX`NVT]YXZ'Č.1/2019"
^\NZVeWNMX
*/MWeXMXMiJ^_^N[NWRJ
[\gV%mNYXWfTJWcTfYWJLNWJWN[VRNK_lWRmkRJJTXLNWJ]ZhNWc^`V_[UN
`WJUNLTdQXYX[]MT]h'+/1(+)*1`XMiJ*1'**''+)*1%^_QX\X^NWgV:WP'
>RUJWXVFRWTUNZXV%FUJMJ6UNVNW\R[J-%)1))*AZNkX^%\'S'1+))€.
Bližšieinformácieohl'adompredajanehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia,
č
.tel.:051/3100228).
YX^NZNWcZRJMNWe

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)