Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ova v Prešove.

Oznámenie o začatí územného konaniapre pre líniovú inžiniersku stavbu

04.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
~
yvesenédria
-------Obec Dubotice7V""~nédňa_
stavebnýúrad----------
iZT)?N[LW]Č.2CEi+3++1
Č.:SÚ/142/375/2019-Se
SU/16925/2018-Se
Vybavuje:MariánSeman,II051/3100534
e-mail
:marian.seman@presov.skVPrešovedňa:03.01.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA,ktorousaoznamujezačatieúzemného
ko
n
a
niaprelíniovúínžíníerskústavbu:
#CYNMboNVQNSJVJTQ`dLQNJYNSWVm[Y\SLQJGBMBG4M\VJ\T):JXT$W]J]
CYNmW]N#
AJBKNL9\KW[QLNJSW]NLVNJUQNZ[VNXYfZT\mVhZ[J]NKVhgYJMXWMT$Ja,,4WMZ).`dS)
Č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadkuvzneníneskoršíchpredpisov
(d
'
alejvtextestavebnýzákon)aurčeniaKrajskýmúradomvPrešove,odboromštátnej
stavebnejsprávylistomčíslo2011-46/100-2zodňa13.01.2011,ktorýmbolaObecLubotice
určenázapríslušnýstavebnýúradvykonávajúcikonaniaavydávajúcirozhodnutiaprestavby,
prektoréjeMestoPrešovstavebnýmúradomazároveňajstavebníkombolpodanýdňa
07.12.2018navrhovatel'omMsÚPrešov-odborstrategickéhorozvoja,Hlavná73,
08068Prešovnávrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiapreumiestneniestavby:
"PredÍženiekanalizáciearekonštrukciavodovodunaul.Gapl'ovavPrešove",na
pozemkochparc.Č.3233,3234,3235,3236/1,326917,3236/1 k.ú.Solivar.
E[J]KJ5#CYNMboNVQNSJVJTQ`dLQNJYNSWVm[Y\SLQJ]WMW]WM\VJ\T):JXT$W]J]
CYNmW]N#'ZJjTNVf]YW`ZJP\VJZTNMW]VhLPZ[J]NKVhLPWKRNS[W]J[W5
EB+-),(DW`mfYNVQN]NYNRVNRSJVJTQ`dLQN
EB+-)-(EXWTWjVdSJVJTQ`JjVdXYfXWRSJ
3++,
)
,(DNSWVm[Y\SLQJ]WMW]WM\
E[J]NKVhgYJMXWMT$Ja-1WMZ),&`dS)Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníavsúlades
§36ods.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonovieloznamujezačatieúzemnéhokonania
všetkýmúčastníkomkonaniaoumiestnenílíniovejinžinierskejstavby:"PredÍženie
kanalizáciearekonštrukciavodovodunaul.Gapl'ovavPrešove",ktorásanavrhuje
umiestniťnapozemkochparc.Č..3233,3234,3235,3236/1,326917,3236/1 k.ú.Solivar.
BKNLEuboticepríslušnýstavebnýúradnariad'ujevsúlades§36ods.1zákonaČ.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku/stavebnýzákon!vzneníjeho
noviel,ústnekonaniespojenésmiestnymzisťovaním,ktorésabudekonat'
d
ň
a31.01.2019O09:00hod.
sostretnutímna:MsÚvPrešove-stavebnomúrade,Jarková26,2.poschodie,
č.dv.305.•


2
Dopredloženéhonávrhumůžuúčastnícikonania,akoajdotknutéorgányštátnej
správyaorganizáciespolupósobíacevúzemnomkonanínahliadnut'naMestskomúrade
vPrešove,Stavebnomúrade,Jarkovač.26,Prešov,vkanceláriíČ.dv.305,na2.
poschodínazákladevopreddohodnutéhotermínu.
Akúčastníkkonaniachcenahliadnut'doprojektovejdokumentácienavrhovanej
stavbyjepotrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100534.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnúťjehodoplnenie
auplatnit'námietky.
Podl'a§36ods.1)stavebnéhozákonaúčastníciúzemnéhokonaniamůžusvoje
námietkyapripomienkykpredloženémunávrhuuplatnit'najneskórpriústnompojednávaní,
inaksananeneprihliadne.
Účastnícikonania,resp.ichzákonnízástupcoviaaopatrovnícisamůžudat'zastupovat'
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
Upozorňujetiežúčastníkovkonania,žestavebnýúradpodľa§42ods.4)stavebného
zákonavodvolacomkonanínebudeprihliadat'nanámietkyapripomienky,ktoréneboli
uplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyťatiežna
možnosťúčastníkovkonaniadat'sazastupovat'vkonanízástupcomnazákladepísomného
splnomocneniapredloženéhopredzačiatkomtohtoústnehopojednávania.
Tátovyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonania,musíbyt'
vyvesenávsúladesustanovením§26ods.2)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonanía
podl'a§36ods.4)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnejtabulimestaPrešov
azverejnenánainternetovejstránkeMestaPrešov(www.presov.sk)akoajnaúradnej
tabuliainternetovejstránkeobceBubotice
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania.
Dolehotysanezapočítavavsúlades§27ods.2zákonaČ.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
.~
{'
"':;"./!::.:~,,::..(iVPrešove
I
_
~._',t_"!"iF;FiE.!~;C\1 Ing.iaJ'fTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Navedomie:
1.MsÚPrešov-odborstrategickéhorozvoja,Hlavná73,08068Prešov
2.ObecLubotice,IČO00690538,Čsl.letcov2,08006Eubotice
3
.SlovakTelekom,a.s.,IČO35763469,Bajkalská28,81762Bratislava,tel.:080023500
4.OrangeSlovensko,a.s.,IČO35697270,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
5.Slovanet,a.s.,IČO35954612,Záhradnícka151,82108Bratislava2
6.CONDORNETSERVISSB,s.r.o.,IČO36509931,Kováčska1,08001Prešov
7.O.S.V.O.comp,a.s.,IČO36460141,Strojnícka18,08006Prešov
8.Správaazimnáúdržbaprešovskýchciest,s.r.o.,IČO31719473,Pionierska24,08005Prešov
9.UPCBROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.,IČO35971967,Ševčenkova36,82940Bratislava
10.REGIONÁLNYÚRADVEREJNÉHOZDRAVOTNÍCTVAPREŠOV,IČO00610992,JánaHollého
5,08001Prešov
11.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,IČO31755194,Hlavná115,08001Prešov


3
1
2
.ORHaZZvPrešove,IČO37872062,Požiamická1,08001Prešov
1
3.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866;Námestiemieru3,08001Prešov
14.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,IČO36570460,Kúpel'ná3,08001Prešov
15
.MsÚ-odborsprávymestskéhomajetku,Hlavná73,08001Prešov
16
.Východoslovenskádistribučná,a.s.,IČO36599361,Mlynská31,04291Košice
17.Slovenskýplynárenskýpriemysel,a.s.,IČO35815256,Mlynskénivy4924/44/a,82511Bratislava
18.MsÚPrešov-ORAM,Jarková24,08001Prešov
19.MsÚPrešov-OdborD,ŽP,IČO00001002,Jarková24,08001Prešov
20
.Ing.arch.MarekGryglák,Lipovce,súp.č.48,08236Lipovce
co
/MestoPrešov-Stavebnýúrad
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprelíniovú
inžinierskustavbu:"PredÍženiekanalizáciearekonštrukciavodovodunaul.Gapl'ovav
Prešove"
,-PredÍženiekanalizáciearekonštrukciavodovodunaul.Gapl'ovavPrešove
bolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovaobceUubotice
- ,. Cl. Ln dňa.
..
..
.;;;;··;::;~č;~i~:~~d1lt······· 1:1<:;... • / 
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprelíniovú
inžinierskustavbu:"PredÍženiekanalizáciearekonštrukciavodovodunaul.Gapl'ovav
Prešove"
,-PredÍženiekanalizáciearekonštrukciavodovodunaul. Gapl'ovavPrešove
bo
l
azvesenázúradnejtabulemestaPrešovaobceEnbotice
MkJ)

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)