Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_--=-::...7,.,..,..I.JOu..1._2.:;.;;O;..;19_
7~p•r!~3_
MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2061/2018>VJiTZ%+&)&*()1
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
A
dresát pisomnosti: 
JozefVarga
naposledybytom08001Prešov
>aWTRS
T
WjČ.k.EX2061/2018zodňa3.1.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hl
a
vná73,08001Prešov.
DIbZTIY%kJUTG[XIFgTZ`MTIQkSaPFSNJOJ\S_R[%ITVYfYOJWFUaWTRSTWj;JWXF>VJiTZ
Č
.k.EX2061/2018zodňa3.1.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niekto
rý
chzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
4
IV
J
W
_
XWNRFkJYQTkJScUaWTRSTWjUVJZ\NFjZQJMTXJ)-ISaTIZ[ZJWJSNFT\S_RJSNFSF
;JWXWPTRcVFIJ>VJiTZ%8FVPTZ_*,%>VJiTZZPFSHJQ_VNNf&+*,FZcVFISdHMMTINS_HM&
=\S
_
R
J
SN
JWFZ[ZJWYOJUTITGY)-ISa&4PWNFIVJW_XYQTkJScUaWTRSTWjZQJMTXJ
SJU
VJZJ\
R
J
%UTWQJISdIJgQJMTX[WFUTZFkYOJ\FIJgITVYfJSNF&
7SL&;_VNF?YiNSTZ_
ZJ
IcHFTIIJQJSNFIFSa%UTUQFXPTZFUTISNPFSNF
SF\_PQFIJUTZJVJSNF7SL&4SIVJ[@YVfFSTZJO
UVNR
_
XTVP[RJWXF>VJiTZ

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)