Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "2 Viladomy- Pod Šalgovíkom, Prešov".

Oznámenie o začatí územného konania

10.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 73, 
Prešov PSČ 080 Ol 
č: SÚ/3431/95922/2018-Ko/54 V Prešove dúa: 09.04.2018 
Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ, 
e-mail: jan.koval@presov.sk 
!! 051/3100532 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"2 Viladomy-Pod Šalgovíkom, Prešov" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a 
miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 zák. č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 21.02.2018 navrhovateľom 
Stanislav Lech, Vlčie Doly, súp. č. 401, 082 52 Dulova Ves návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie stavby: 
"2 Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov", na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 257/35, 257/36, 14307/25, 16341/1, 16341111, , KN-E 165/215, 
168/9 (KN-C 
14304/1), k. ú. Prešov, Šalgovík s vel'kým počtom účastníkov konania. 
Stavba: "2 Vila domy -Pod Šalgovíkom, Prešov" sa člení v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov a prevádzkových súborov a 
to: SO -Ol Bytový dom, SO -02 Bytový 
dom, 
SO -03 Vodovodná prípojka, SO -04 Kanalizačná prípojka, SO -05 STL 
plynovod a PP, SO -07 Prípojka SLP, SO -08 Spevnené plochy, SO -09 Príprava 
územia. 
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení stavby "2 Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov", 
SO -Ol Bytový dom, SO -02 Bytový dom, SO -03 Vodovodná prípojka, SO -04 
Kanalizačná prípojka, SO -05 STL plynovod a PP, SO -07 Prípojka SLP, SO -08 
Spevnené plochy, SO -09 Príprava územia, na pozemku parc. č. KN-C 257/35, 257/36, 
14307/25, 16341/1, 16341/11, , KN-E 165/215, 168/9 (KN-C 14304/1), !cú. Prešov, 
Šalgovík s vel'kým počtom účastníkov konania verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods. l zákona č. 
50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zál<Onl v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
09.05.2018 o 09:00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Ja rim va č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej správy a OI-ganizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí na záldadc vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532. 
2 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v 
platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak 
sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Upozorľíuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a 
podľa §36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konani v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Pozvánka bude doručená: 
l. Stanislav Lech. Vlčie Doly. sú p. č. 401,082 52 Dulova Ves 
2. V)
1
chodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50,040 Ol Košice 
3. MsÚ Prešov-01-!AM, 
4. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova lO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
5. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
6. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 3659936I, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
7. MsÚ Prešov-OSMM, 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Msú Prešov-Odbor D,ŽP, 
l O. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
ll. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
12. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
13. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
14. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy44/b, 825 ll Bratislava 
15. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Zálu·adnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
CO! 
Mesto Prešov~ Stavebný úrad 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"2 Viladomy-Pod Šalgovíkom, Prešov", SO-Ol -Bytový dom, SO-02-
Bytový dom, SO-03 -Vodovodná prípojka, SO-04-Kanalizačná prípojka, SO-05 -STL 
plynovod a 
PP, SO -07 -Prípojka SLP, SO -08 -Spevnené plochy, SO -09 -Príprava 
územia bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
,.2 Viladomy-Pod Šalgovíkom, Prešov", SO-Ol -Bytový dom, SO-02-
Bytový dom, SO-03 -Vodovodná prípojka, SO -04-Kanalizačná prípojka, SO-05 -STL 
plynovod a 
PP, SO -07 -Prípojka SLP, SO -08 -Spevnené plochy, SO -09 -Príprava 
územia bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Mif::~TG ·.~~!·~·. 1 
!";;L,nič ';.{} )<-J 
080 OJ J·Jz E·~ O 'i 
.................................... ~A.-................... . 
Pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)