Mesto Banská Bystrica - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Pavel Pakoš Prešov, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO BANSKÁ BYSTRICA 
Československej armády 26, 974 Ol Banská Bystrica 
Číslo konania: OEM-DP-783/325/2019-Sg 
Evidenčné číslo: 0825891, 
Telefón: 4330 234 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
V Banskej Bystrici 04.01.2019 
o oznámení núesta uloženia písomností 
Mesto Banská Bystrica, ako správca dane podľa§ 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znp. (ďalej len . .zákon") a§ 4 ods. l zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "daňový poriadok) vykonáva podľa § 5 zákona č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len ,,zákon 
HPO SR") a § 35 daňového poriadku doručovarúe písomností touto verejnou vyhláškou: 
Adresát písomnosti: 
Meno a priezvisko: 
Adresa/ naposledy pobyt: 
Mgr. Pavel Pakoš 
Prešov, 080 Ol Prešov (ďalej len ,,adresát") 
Presné OZJlaéenie písomnosti správcu dane: písomnosť sa týka poplatku za komunálny odpad, ide o písomnosť, ktorá sa 
doručuje verejnou vyhláškou v zmysle zákona č. 25311998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v znp. 
Výzva 
č. OEM-DP-760/290/2019-Sg zo dňa 04.01.2019 
Adresát si môže písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia v úradných hodinách na adrese: 
Mesto 
Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 Ol Banská Bystrica, Klientske centrum-pracovisko 
oddelenia daní a poplatkov 
na Mestskom úrade v Banskej Bystrici (ďalej len ,,miesto uloženia písomností") 
alebo adresát môže nahlásiť písomne správcovi dane novú doručovaciu adresu pre doručovanie písomností z daňového konania 
v lehote 
15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia. 
Podľa § 35 daňového poriadku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou 
vyhláškou. 
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť 
správcu dane vyvesí po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným 
označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia 
písomnosti sa vyvesí 
aj v sídle správcu dane. ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená. Doručovanie verejnou vyhláškou 
sa považuje za 
doručenie do vlastných rúk. 
Toto 
oznámenie sa vyv~!Jje . .po dobu 15 dní. Ak si adresát ul0ženú písomnosť neprevezme. posledný deň tejto lehoty SJ 
považuje za deň doručenia písomnosti. 
Potvrdenie obce o dobe vyvesenia: 
Táto vyhláška bola vyve_sená (uviesť miesto vyvesenia): ........................................ . 
,. : l 
Od ........................................... . do ................................................... . 
Podpis a pečať obce: ........................................................................
................. . 
v z. 
Ján Nosko 
primátor mesta 
Banská Bystrica 
Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk 
Držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)