Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100107244/2019 
Dátum: 10.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia 
písomnosti , n. ?JJ 
Adresát písomností: Milan Sirotník 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 01 Prešov 
Písomnosť č. 100105469/2019 zo dňa 10.01.2019 
Je uložená na Daňovom úrade 
Prešov ,Jarková 48, 080 Ol Prešov, l. poschodie. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje 
sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
1 OO 105469/2019 zo dňa l 0.01.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo 
dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov ,Jarko vá 48, 080 O 1 Prešov, l. poschodie. v kancelárii č. 18 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
/ 
Lc-·' 
.... ; ........ :: ....... ) .......................... . 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)