Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lucia Šoltisová, naposledy bytom 080 01 Prešov, Mukačevská 12.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo 
konania: EX 2100/2018 Prešov, 4. l. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Lucia Šoltisová 
naposledy 
bytom 080 
Ol Prešov, Mukačevská 12 
Písomnosť č. k. EX 2100/2018 zo dňa 04.12.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol 
Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. EX 2100/2018 zo dňa 04.12.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň 
doručenia. 1/, 
./l . 
:/"VL~ FJ/~</& 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)