Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l OO 124015/2019 
Dátum: 10.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia 
písomnosti Adresát písomností: Stanislav Bosák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O. 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100117733/2019 zo dňa 10.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Prešov číslo 
100117733/2019 zo dňa 10.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňo\"0111 úrade Prešo\· . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 206 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . -
(uviesť miesto vyvesenia) 
•\ ' .. 
J. "J : ~ :... . 
od 
................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)