Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Oznámenie o podanom odvolaní- výzva k písomnému vyjadreniu

15.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        " -o·: ?1'11!) 
J J, ., !.U·~ 
Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 08 001 
Oznámenie o podanom odvolaní-výzva k písomnému vyjadreniu. 
( verejná vyhláška ) 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa§ 117 zák. č. 5011976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte " stavebný zákon") vydal 
dňa 05.12.2018 rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. SÚ/12332/2018-Sf/218 pre 
stavbu: 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo 
námestie 38, Prešov, súp. č. 7745", na pozemku KN-C 5523/2, KN-C 5528, KN-C 5537/1 katastrálne 
územie Prešov, pre stavebníka 
Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 Giraltovce. 
Uvedené rozhodnutie bolo účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na 
úradnej tabuly od 
dňa 07.12.2018 do 27.12.2018 arovnako zverejnenou na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov. V zákonnej lehote dňa 20.12.2018 voči predmetnému rozhodnutiu o dodatočnom povolení 
stavby podal odvolanie 
účastník konania: 
Peter Alberty, Pavlovičovo námestie 36, 08001 Prešov 
V zákonnej lehote dňa 18.12.2018 voči predmetnému rozhodnutí o dodatočnom povolení 
stavby podal odvolanie 
účastník konania: 
Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 Giraltovce 
Uvedené odvolania tvoria prílohu tohto oznámenia. 
V zmysle § 56 zákona č. 7111967 Z.b. o správnom konaní stavebný úrad oznamuje 
podanie odvolania a 
zároveň vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa v lehote 
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomné vyjadrili k odvolaniu. 
V súlade s §26 ods. 2 správneho poriadku bude toto oznámenie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, musí 
byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
\VW\v.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
,..~ .. liľ~~ ~~·rmt~ao'\7 
M.J.<,"_s; ';. <C# • . K !!\ D 
~.~ .. .,,. , ·n·: ,nn{ U ;rl t?'l ' 
"'~ J' .. l)' , .. ~ ~ 1'.4' Jl eJ .. 
,.;""""~', .. :· n'JO 01 Prešov 
Hlavna ( .;:;, ~,'..,_ 
Príloha: 2x Odvolanie účastníkov konania Ing. 
Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej ta buly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
·~ ;l "'\• ?i!Hi 
'~ ··• U ';e '-'.J !,.,_ 
Dňa ..................................... . 
'A 0 ,~ 
...... ; .. :b~~ ... 
! Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Alberty Peter, Pavlovičovo námestie č. 36, 080 Ol Pre š o v 
Mesto 
Prešov stavebný úrad 
Hlavná 
73 
08001Prešov 
Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby 
"Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky-ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, 
súp. č. 7745" . 
Týmto podávam odvolanie proti rozhodnutiu mesta 
Prešov -stavebný úrad číslo: 
SÚ/12332/2018-Sf/218, zo dňa 5.12.2018. 
V uvedenom rozhodnutí, sú uvedené nezrovnalosti s reálnym stavom, ktoré 
podľa môjho 
názoru, by mali 
byť podkladom pre n e p o v o l e n i e d o d a t o č n é h o p o v o l e n i a 
stavby. 
Konkrétne: 
str.2, bod 
2: -realizáciou stavebných úprav (bez stav. povolenia), došlo k znehodnoteniu 
a ohrozeniu 
vzhľadu celého bytového domu (zníženie ceny bytov v obytnom dome), 
bod 
4:-sú indície, že stavba sa bude používať na iný účel, ako je povolený (viď, výrazne 
grafické 
označenie celej stavby), 
bod 
6: viď bod 4, 
str. 
4: stavebné povolenie č. B/742/2013-Kaje zo dňa 5.4.2013, spoločnosť Medical Katajana 
s.r.o. podala 
dňa 27.2.2018 žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad začal 
kolaudačné konanie listom zo dňa 12.03.2018. 
Po piatich rokoch, kol'ko trvala platnosť povolenia č. B/742/2013-Ka? 
"Na základe miestnej obhliadky vznikli pochybnosti o dodržaní projektovej dokumentácie 
a stavebníkom deklarovaného 
účel stavby." 
-zmena hlavného vstupu a sociálno-hygienického zázemia a to vrátane aj okenných 
a dverových otvorov a ich výplni. 
Pribudli dva okenné otvory na východnom priečelí, došlo 
k rozšíreniu dispozícii vlastnej stavby a k jej 
zmene.= zabratie cudzieho pozemku 
a vybudovanie na 
ňom nehnutel'nosti, bez povolenia, znehodnotenie celého bytového 
domu, 
str. 5: " V konaní bude možné pokračovať až po preukázaní a dokladovaní požadovaných 
podkladov, že stavba 
je v súlade s vydaným stavebným povolením a overenou projektovou 
dokumentáciou 
stavby."= akou, a stavebným povolením z r. 2013? 
dňa 18.7.2018 štátny stavebný dohľad na stavbe: " zistil, že stavebník vykonal 
stavebné úpravy na stavbe v rozpore s vydaným stavebným povolením v rozsahu 
odstránenia atiky na streche objektu, zrealizovaním dverového otvoru a jeho výplne 
vrátane schodov na západnej fasáde objektu. Tieto stavebné práce neboli 
súčasťou 
stavebného povolenia a stavebník nepožiadal o ich povolenie ani ich stavebnému 
úradu 
neohlásil."= zásah do cudzieho majetku, porušenie Zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, výstavba 
nehnuteľnosti na cudzom majetku a bez 
povolenia. 
str.6: "Stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohľadu výzvou zo dňa 19.7.2018 
.vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác s okamžitou platnosťou a zároveň 
vyzval stavebníka na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby v lehote do 30 dní 
odo 
dňa doručenia podľa § 88 ods. I stavebného zákona." 
_" Na základe takto zisteného stavu, že došlo k zrealizovaniu otvoru do nosnej konštrukcie 
stavby -obvodového muriva na západnej fasáde kolaudovanej stavby a 
zároveň začatiu 
realizovania zateplenie strechy kolaudovanej stavby bez povolenia stavebného úradu 
nebolo možné v 
kolaudačnom konaní predmetnej stavby pokračovať." 
"Stavebník na základe výzvy zo dňa 5.9.2018 dňa 5.10.2018 doplnil spisovú 
dokumentáciu 
o:"= 19.7. + 30 dní= žiadosť o dodatočné povolenie stavby-neprišla 
žiadosť, ale prišla nová výzva stavebného úradu dňa 5.9.2018, 
str. 7: "Záväzné stanovisko Mesta Prešov odboru správy mestského majetku 
č.OSMM/1280218 zo dňa 08.10.20 18"-u p. primátorky sme boli 2.10.20 18, kde pani 
primátorka prehlásila že , nájomná zmluva na pozemok (chodník, kde stavebník postavil 
nehnuteľnosť, bez povolenia) bola vypovedaná = nevieme čo sa na mestskom úrade 
robí , ako pracuje odd. správy majetku mesta ? 
str. 7-8: " Stavebnému úradu na ústnom pojednávaní Peter Alberty doručil svoje 
podanie-námietky, v ktorom sa uvádza, že 
zároveň zastupuje vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu 
súp.č.7735 na ulici Pavlovičovo námestie č. 34-
37. 
Uvedené zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. 
č. 7735 na ulici Pavlovičovo námestie č.35-37 nebolo stavebnému úradu ničím 
preukázané."-tak potom neviem, čo tam pri tom ústnom pojednávaní spojeným 
s miestnym 
zisťovaním, dňa 19.11.2018, ktoré zvolal Stavebný úrad, robilo 
minimálne 
ďalších dvadsať vlastníkov bytového domu ??? 
"Na základe uvedeného nie je možné akceptovať uvedenú námietku v rozsahu, ako ju 
uvádza účastník konania a že sa jedná o stavbu bytového domu"= na str. 10 sa 
v tomto 
dodatočnom povolení stavby uvádza " Uvedená stavba je vo vzťahu 
k bytovému domu Pavlovičovo námestie č. 37 konštrukčne atypicky riešená, a to 
vzájomným 
čiastočným prienikom konštrukcií do I.NP bytového domu, pričom 
tento priestor nie je prevádzkovo, technicky napojený na spoločné zariadenia 
bytového domu."= vždy sme tvrdili, že sa jedná o súčasť bytového domu 
(nehovorili sme o stavbe bytového domu), a 
skade berie vodu a plyn a el. energiu 
a 
je s časti pod bytovým domom ? To len niektorý pracovníci Stavebného úradu 
Prešov, 
by mali íst' k očnému lekárovi. 
Skúmanie uzatvárania zmluvných 
vzťahov nie je v kompetencii stavebného úradu 
a nie sú predmetom tohto 
konania." = no práve neviem, čo je, alebo bolo 
predmetom Dodatočného povolenia stavby a čo bolo predmetom ústneho 
pojednávania zvolaného Stavebným úradom na deň 19.11.2018 a či zmluvné 
vzťahy pri stavebnom konaní rieši odbor" kultúry alebo športu" ? 
str.9: celý odsek: " ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených 
predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, .... = znamená asi toľko, že je uvedený z dôvodu 
aby 
ohúril čitatel'a a stavebný úrad rieši minimálne jadrovú elektráreň, len nerieši 
občana mesta , Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a nedotknutosť 
súkromného majetku, ktorý zaručuje Ústava SR. 
"Bezpečnostná kamera nie je stavbou ale zariadením, pre ktoré nie je potrebné vydať 
stavebné povolenie ani ohlásenie. = pracovníci stavebného úradu, by si mali 
naštudovať legislatívu ku kamerovým systémom a snímaniu verejných priestorov. 
str.10: "Vlastník pozemku sa vyjadril kladne."= už je to uvedené v našich námietkach, 
raz je to prenájom, potom zrušená zmluva o prenájme a o dva dni, žiadost' 
o odkúpenie a potom zasa žiadosť o prenájom , krásna ukážka práce Odboru správy 
mestského majetku. 
" Stavebný úrad a ani p. primátorka nemajú trestné oznámenia a ani listy od občanov 
z apríla a mája 2018,v ktorých sa uvedenú problematiku snažili občania riešiť."= k tomu 
sa 
žiaľ veľmi ťažko vyjadruje, neviem ako funguje mestský úrad ? 
"Všetky tieto informácie, boli podávané aj na zasadnutiach Výboru mestskej časti IV."= 
chudáci zvolený poslanci, načo trávia svoj drahocenný čas, zastupovaním svojich 
voličov? 
" Stavebník ma spoluvlastnícke právo k vedľajšiemu bytovému domu súp. č.7742, teda aj 
k spoločným častiam bytového domu" = čiže, stavebník je, ale vlastníci bytov nie sú , to 
je čo za logiku ? A čo Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ? 
str. 
ll: " ... pretože oprava strechy bola realizovaná z dôvodu zatekania .... "=bolo 
zatekanie hlásené správcovi, spoluvlastníkom byt. Domu, stavebnému úradu ? 
Dokonca pochybujem, že vôbec zatekalo, bol 
to niekto preveriť? 
str. 13: "že dodatočným povolením stavby nebude dotknutý verejný záujem."= každý, 
alebo len niekto, aj 
keď buduje bez povolenia, v rozpore s povolením, zasahuje do 
cudzieho majetku 
= môže, Stavebný úrad Prešov mu to dodatočné schváli. 
V 
Prešove,20.12.20 18 
fj ---
Alberty Peter 0foŕ ~ · ,c(J 
J"Jti~'V\ 
Na vedomie:-p. Ing. A. Turčanová, primátorka mesta Prešov 
-p. Ing. A. Ernst , hl. kontrolór mesta 
-
p. Ing. Fedorčíková, pred. Výboru MČ IV-Prešov 
!\'IEDICAL KATAJANA, s.r.o., Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce 
ICO : 36 477 923 OR-OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 13317/P 
VEC : odvolanie 
proti verejnej vyhláške z 
5.12.2018 
Mesto Prešov 
stavebny úrad 
Hlavná 
č. 73 
080 01 Prešov 
k čís. SÚ/12332/2018-Sf/218 
Vo veci rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby "Polyfunkčny objekt -modernizácia 
prevádzky 
ul. Pavlovičovo nám. 37, Prešov, súp. č. 7745", ktoré bolo oznámené a doručené 
verejnou vyhláškou z 5.12.2018, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli 7.12.2018, podávame 
odvolanie proti vyroku v bode 
6, podmienok užívania, z týchto dôvodov : 
1. Rozhodnutie bolo oznámené a doručené verejnou vyhláškou v rozpore so zákonom, 
pretože z neho nevyplyva, ktoré zákonné ust. 
oprávňuje správny orgán v predmetnej veci 
oznamovať a doručovať rozhodnutie verejnou vyhláškou. 
Podl'a §46 zák. 71/67 
Zb. (SP) 
rozhodnutie musí obsahovať predpísané náležitosti. 
Podl'a §47 ods. 2 SP vyrok obsahuje (okrem iných náležitosti) aj uvedenie ust. právneho 
predpisu, podl'a ktorého sa rozhodlo. 
Rozhodnutie 
je vydané v rozpore s §61 ods. 4 zák. 50/76 Zb. 
2. Rozhodnutie je vydané v rozpore s §46 SP, pretože je vydané v rozpore so skutkovým 
stavom. 
Podl'a bodu 6, podmienok pre užívanie stavby, "Stavebný úrad týmto dodatočným 
povolením, v súlade so žiadosťou stavebníka, nemení doterajší spôsob užívania stavby, t.j. 
stavba bude 
naďalej užívaná na obchodno-skladovacie -kancelárske priestory. 
Podl'a odôvodnenia na str. 6, rozhodnutia, stavebný úrad začal konanie z vlastného 
podnetu v súlade s §88a) ods. 1 a vyzval na doplnenie dokladov a na základe výzvy z 
5.9.2018 
dňa 5.10.2018 stavebník doplnil spisovú dokumentáciu. 
Podl'a odôvodnenia na str. 7, však konštatuje, že stavebný úrad preskúmal žiadosť 
stavebníka, hoci vyššie konštatuje, že začal konanie z vlastného podnetu, čo zodpovedá 
skutočnosti. Odôvodnenie je v tejto časti neurčité a rozporné. 
Podl'a odôvodnenia (str. 7, predposledný odsek), v doloženej projektovej 
dokumentácii boli pre jednotlivé priestory uvedené 
aj ich účely. 
Skutočne v tejto PD boli v jednotlivých miestnostiach uvedené účely -obchod a 
služby, kancelária, obchod a služby, 
kuchyňa, avšak výrok rozhodnutia je s tým v rozpore. 
Podl'a výpisu z LV č. 9351 k. ú. Prešov vyplýva, že v popise stavby je vedený 
"obch.skl.a kane. 
prie", pričom druh stavby je označený kódom "14", pri ktorom je uvedený 
popis "Budova obchodu a 
služieb". 
Z 
LV č. 9351, ale aj PD (čo konštatuje v odôvodnení aj stavebný úrad), je teda 
jednoznačne uvedený aj druh činnosti "služby". Na tento druh činnosti objekt slúžil pred 
rekonštrukciou a má 
slúžiť aj po rekonštrukcii, avšak podl'a výroku na str. 2, kde sú 
uvedené podmienky pre užívanie, 
je v bode 6, uvedený spôsob užívania nepresne, v 
rozpore so skutkovým stavom vyplývajúcim zo spisu. 
Správne malo byť v bode 6 uvedené, 
že stavba bude 
naďalej užívaná ako priestory pre obchod -služby-skladovanie a 
kancelárske priestory. 
Vo výroku teda chýba účel -priestory pre služby. 
Vzhl'adom na uvedenú nepresnosť, ktorá je v rozpore s LV č. 9351 k. ú. Prešov a 
projektovou dokumentáciou, navrhujeme, aby bol výrok v bode 6, podmienok doplnený o účel 
priestorov aj pre služby a aby stavebný úrad toto doplnil v rámci autoremedúry, alebo aby tak 
rozhodol odvolací orgán. 
V Medziankach 18.12.2018 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)