Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/2865/813/2019/ 
u V Prešove dňa 11.01.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov. 
'(] 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 
24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
PhDr. 
Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická 
úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)