Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l OO 177702/2019 
Dátum: 15.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Gass BP, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Kúpeľná 6, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102601863/2018 zo dňa 14.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102601863/2018 zo dňa 
14.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: /7 
./~~~~·...2_ •• _.._.-_..__-c C{-ť.L" 
................. +. ................................... . 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená .......................................... : ....................... : ...... : ................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
\ ) 
' j 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)