Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        i tl. :J 'L Z019 
Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe' 
(podľa§ 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 
Oznámenie o dražbe číslo DDBA 005/2018 
A. Označenie dražobníka 
I. Obchodné meno/ meno a 
Dom Dražieb s.r.o. 
priezvisko 
II. Sídlo/ 
bydlisko a) Názov ulice/verejného 
Podzámska 
. priestranstva 
b) 
Orientačné/ súpisné číslo 37 
c) Názov obce Hlohovec l d) PSC 1920 01 
e) Štát Slovenská republika 
III. Zapísaný OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T 
IV. ICO/ dátum narodenia 45 711 933 
B. Označenie navrhovateľov 
l. I. Obchodné meno/ meno 
DS service, s. r. o. 
a priezvisko 
II. Sídlo/ bydlisko 
a) Názov ulice/verejného 
Kopčianska 
priestranstva 
b) 
Orientačné/ súpisné číslo 
lO 
c) Názov obce 
Bratisiava -mestská časť Petržalka l d) PSC 1&51 o l 
e) Stát Slovenská republika 
III. Zapísaný OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115717/B 
IV. ICO/ dátum narodenia 36 842 303 
c. Miesto konania dražby 
Mestský úrad Prešov-zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 Ol 
Prešov 
D. Dátum konania dražby 07.02.2019 
E. Cas konania dražby 11,00 hod. 
F. Kolo dražby opakované 
G. Predmet dražby 
Predmetom dražby sú: 
-stavba, súp. č. 7102 na parcele reg. ,,c'' č. 93101535, budova obchodu a služieb 
-parcela reg. ,,c'' č. 93101535 o výmere l 022 m2, zastavané plochy a nádvoria 
zapísané na 
LV č. 8254 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, k.ú. Prešov, obec Prešov, 
okres Prešov, vo vlastníctve: Stanislav Bosák, rod. Bosák, nar. 09.05.1952, trvale bytom Mesto Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, SR, v podiele l/1. 
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na 
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodnlky, 
oplotenie a sadové úpravy 
pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. 
H. Opis predmetu dražby 
Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na ProsUijovskej ulici 35C na Sídlisku 
III B 
v Prešove. Postavená 
je na rovinatom 
teréne s okolitou zástavbou budov občianskej vybavenosti a bytových 
domov. Budova 
je súčasťou komplexu budov obchodu a služieb, postaveného pod pôvodným názvom Centrum -
nákupné stredisko. Budova 
je prístupná z Prostejovskej ulice a z miestnej sídliskovej komunikácie. V danej 
lokalite 
je možnosť napojenia na kompletné inžinierske siete -verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu, plynovod, 
teplovod a 
komunikačnú sieť. 
Dispozičné riešenie: 
Budova má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. 
V podzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: chodba, sklad domáce potreby, 
sklad obuvi, sklad textilu, sklad odevov, sklad drobného tovaru, denná 
miestnosť, šatne mužov a žien, sprcha 
mužov a žien, 
strojovňa výťahu, WC mužov a žien, strojovňa. 
V prvom nadzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: podlubie, závetrie, 
schodiská, chodba, tri kancelárie, 
predajňa odevov, prijem tovaru, predajňa drobného tovaru, sklad, WC mužov a 
žien, ekonomat a rampa. Jednotlivé podlažia prepojené dvojramenným betónovým schodiskami. Na obsluhu 
materiálu 
je k dispozícii aj nákladný výťah s nosnosťou 500 kg. 
V druhom nadzemnom podlaží v pôvodnej časti z roku 1975 sa nachádzali tieto priestory: pred~ňa textilu, 
chodba, sklady, dve kancelárie, 
predajňa domácich potrieb, predsieň, WC mužov a žien, ekonomat. 
Dispozičné riešenie po prestavbe z roku 2006: 
V 
podzemnom podlaží na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia zo dňa 06.11.2006 o zmene účelu využitia 
skladových priestorov na zariadenie denného baru a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Almassym 
v októbri 
2006 bola vykonaná úprava a zriadený bar, prístupný schodiskom z priestoru podlubia z južnej strany 
nákupného strediska Market Bosák. Tieto priestory sa prenajímali za 
účelom poskytovania služieb rýchleho 
občerstvenia, v súčasnosti nie sú využívané. Ostatné priestory podzemného podlažia ostávajú v pôvodnom stave. 
V prvom nadzemnom podlaží adaptáciou obchodných priestorov -predajne textilu a predajne obuvi v prízemí 
vznikla nová prevádzka v rozsahu: 
-štyri ambulancie lekárov 
s 
prípravovňou /sestra/ 
-sociálne, technické zázemie a 
čakáme. 
V tejto časti boli vybúrané nenosné priečky a zriadené nové priečky z tvárnic Ytong hr. IO a 15 cm, boli osadené 
nové okná v mieste nových hygienických priestorov, steny opatrené tenkovrstvými omietkami a vloženou 
sklotextilnou mriežkou, v hygienických zariadeniach steny obložené keramickým obkladom 
do výšky 2,20 m, v 
niektorých miestnostiach znížený 
podhľad zo sadrokartónových dosák hr. 12,5 mm, výplne otvorov okná plastové, 
v ambulanciách osadené mreže. Táto 
časť je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu a zemný plyn. 
Pre túto prevádzku je samostatne odpočítateľná voda cez podružný vodomer, elektrina cez podružný rozvádzač a 
priestory sú vykurované samostatne vlastným kotlom. 
V prvom nadzemnom podlaží na základe zmeny účelu využitia prízemnej časti stavby Market pre zriadenie 
verejnej lekárne vydané 
29.05.2006 vydané MU Prešov pod číslom: P-2006/1976-Se. 
Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby verejná lekáreň s IPLP SK vydané dňa 04.09.2006 
pod číslom P -2006/3257 -Se. Stavebné úpravy v tejto časti pozostávajú z vybudovania nových sadrokartónových 
priečok hr. 12,5 cm, z vybudovania nového podhľadu zo sadrokartónu v celej lekárni, položenia novej keramickej 
dlažby v 
čakárni a osadenia nových protipožiarnych dverí vo vstupe zamestnancov, zriadenia keramického 
obkladu 
vo WC a predsieni do výšky 2,20 m, časť steny v kuchynke, podlaha v lekárni zvarované PVC. V prízemí 
sú zriadené aj 
ďalšie prevádzky, predajňa papiernictvo, stávková kancelária a herňa s barom. V druhom 
nadzemnom podlaží bola v bývalej predajni textilu a predajni domácich potrieb zriadená 
pred~ňa čínskeho tovaru 
textilu a obuvi, ostatné priestory v Il.NP nevyužívané, v minulosti slúžili ako súkromný apartmán. 
CH. l Opis stavu predmetu dražby 
STAVEBNO-TECHNICKÉ PREVEDENIE: 
Základy -podzemné podlažie osadené do terénu v hÍbke nad 2,0 m, základy tvoria základové pätky pod 
železobetónovými piliermi 
30/40 cm a základové pásy z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti vode. 
Zvislé konštrukcie -nosnú konštrukciu budovy tvorí železobetónový montovaný skelet o osovej vzdialenosti 
600/630 s atypickými stfpmi 30/40 a prievlakmi, konštrukčná výška 4,00 m a 4,10 m, opláštenie budovy z 
pórobetónových panelov o rozmeroch 
120/600 m vertikálne osadených na oceľových konzolách a privarených do 
zabudovaných 
oceľových platničiek v prievlakoch. Suterénne murivo je v časti budovy z betónových blokov 
/staveništných prefabrikátov/ 
časť z pórobetónových tvárnic a tehál CDM o hr. 37,5 cm, v suteréne je na zvislých 
obvodových stenách ochranná obmurovka zvislej izolácie z plných tehál, prízemie zateplené 8 cm polystyrénom. 
Vodorovné konštrukcie 
-strop nad všetkými podlažiami zo železobetónových stropných panelov PZD 120/600 a 
PZD 600/300. 
Zastrešenie -strecha plochá dvojvrstvová s tepelnou 
izoláciou 
Polsid. 
Krytina -
z 
ťažkých živičných navarovaných pásov s ochranným triedeným štrkovým násypom hr. 5 cm. 
Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. 
Vnútorná úprava povrchov-vápenná hladká omietka stien a stropov. 
Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien do výšky 
2,20 m. 
Vonkajšia úprava povrchov-pórobetónový plášť obložený sklenou mozaikou, obklad sokla kabrinec. 
Schodisko -
v budove sú dve schodiská dvojramenné, 
oceľová konštrukcia. 
2 
Dvere-plné hladké. 
Okná-v podzemnom podlaží oceľové, v I.NP plastové s dvojvrstvovým zasklením, v II.NP zdvojené. 
Podlahy - v podzemnom podlaží v sociálnych zariadeniach a chodbe keramická dlažba, v skladoch 
PVC, v I.NP 
kamenná dlažba, terazzová dlažba v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, v ambulanciách 
PVC, v 
kanceláriách 
PVC. 
Vnútorné rozvody: 
Vodovod -rozvod teplej a studenej vody z verejného vodovodu, potrubie ocel'ové pozinkované cez vodomernú 
šachtu, v ktorej 
je osadený združený vodomer, príprava teplej vody z kotla ÚK. 
Kanalizácia -odpad zo všetkých 
zariaďovacích predmetov a soc. zariadení zaústený do verejnej kanalizácie, zvislé 
rozvody liatinové. 
Elektrina -
220/400 V, v budove je osadený elektromerový rozvádzač HR, v ktorom je sústredené meranie pre 
jednotlivých 
užívateľov, rozvádzač slúži aj pre potreby istenia výťahu, osvetlenia chodieb, schodiska ako aj soc. 
zariadení v podzemnom podlaží. 
Zemný 
plyn-rozvod zemného plynu. 
Bleskozvod-inštalovaný, uzemňovacia sústava po celom obvode budovy. 
Vykurovanie -ústredné teplovodné, vykurovacie telesá panelové 
oceľové, firma Farmaceut má dve kotolne na 
zemný plyn, jednu 
kotolňu v podzemnom podlaží má vlastník budovy. 
Technické vybavenie budovy 
je v dobrom stave vzhľadom na prevedenú rekonštrukciu, niektoré priestory v 
zázemí potrebujú opravu a údržbu. 
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby 
-
V 7023/20 ll -zmluva o zri ad. zálož. práva v prospech DS service, s.r.o., Duchnovičovo nám. I, Prešov 
/36842303/ na par. KNC č. 9310/535 a stavba čs. 7102 na par. KNC č. 9310/535 -číslo zmeny 645 I/ll, 
4718/14, 4448118; 
-
V 3245/2012-zmluva o zriaď. zálož. práva v prospech DS service, s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, Prešov 
/36842303/ na par. KNC č. 9310/535 a stavba čs. 7102 na par. KNC č. 9310/535 -číslo zmeny 3021111, 
4718/14, 4448/18; 
-
V 2312/2013 -zmluva o zriad. zálož. práva v prospech Ján Lehet /6.5.1968/ Pod Kamennou Baňou 7, 
Prešov na par. KNC č. 9310/535 a stavba čs. 7102 na par. KNC č. 9310/535-číslo zmeny 3305/13, 
4448118; 
-Z 6832/2013-rozhodnutie o zriaď. zálož. práva č.k. 357/13 pre Mesto Prešov na stavbu čs. 7102 na par. 
KNC č. 9310/535-číslo zmeny 323/14, 4448118; 
-
Z 75/2014 -rozhodnutie o zriad. zálož. práva č. 9700502/5/5237031/2013/Pok pre DÚ Prešov na par. 
KNC 
č. 9310/535 na stavbu čs. 7102 na par. KNC č. 9310/535-číslo zmeny 1149/14, 4448/18. 
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 27112018 vypracovaným znalcom Ing. Milan 
. Vinkler zo dňa 22.11.2018 na sumu I 070 000,00 € (slovom Jeden milión sedemdesiattisíc eur). 
K. Najnižšie podanie 535 000,00 € (slovom Pät'stotridsaťpäťtisíc eur) 
L. Minimálne prihodenie 5 000,00 € 
M. Dražobná zábezpeka a) výška j49 ooo,oo € 
b) spôsob zloženia 
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď 
dražobnej zábezpeky bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo 
poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku 
je možné zložiť aj v hotovosti 
v mieste konania dražby. Prípustné 
je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme 
bankovej záruky. 
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 
3528, BIC: LUBASKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0052018. 
c) doklad preukazujúci 
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej 
zloženie dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad 
zábezpeky 
v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), 
príjmový 
pokladničný blok dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne 
sa zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu pridelené dražobné číslo. 
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky l Lehota začína 18.01.2019 a končí otvorením dražby 
3 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná 
zábezpeka bankovým 
prevodom· v prospech účtu, ktorý účastník 
písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa 
konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku 
v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú 
vydražiteľmi, bude 
dražobná zábezpeka vrátená po 
skončení dražby. 
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú VYdražením nasledovne: 
Ak nie 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražíte!' povinný zaplatiť cenu dosiahnutú 
vydražením 
hneď po skončení dražby. 
Ak 
je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej 
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: 4370013528/3100, vedený v Prima banka 
Slovensko, a.s., IBAN: 
SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX. Ako variabih1ý symbol uvedie 
0052018. 
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražíte l' uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. 
Ak bola 
vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je 
vydražíte!' povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je 
povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosialmutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny 
osvedčujúce bankovú záruku. 
Cenu dosiahnutú vydražením nie 
je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná. 
o. Obhliadka predmetu 
dražby 
(dátum a čas) 
Miesto obhliadky 
21.01.2019 o 12,00 hod. 
22.01.2019 o 12,00 hod. 
Pred predmetom dražby: Prostejovská 35C, 080 Ol Prešov 
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účast' na obhliadke, žiadame . záujemcov 
o prihlásenie sa a kontaktovanie našej 
spoločnosti na tel. čísle 0905 
224 478, najneskôr l deň pred termínom obhliadky. 
K obhliadke 
je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti (napr. 
občiansky preukaz, pas), právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde 
je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej 
mene (napr. výpis z obchodného registra). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní 
riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka 
uskutočnená v rámci 
možností. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spfňa podmienky ustanovené 
zákonom 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa 
s 
cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €. 
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu 
minimálne 
30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, 
zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu 
do zoznamu účastníkov dražby. 
Účastníkom dobrovol'nej dražby môžu byť len osoby, ktoré spÍňajú 
zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatún dražby predložia 
dražobníkovi: 
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky, 
b) 
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby 
v zmysle 
§ 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných 
dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka), 
c) doklad totožnosti (napr. platný 
občiansky preukaz, cestovný 
pas apod.), 
d) ak ide o právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde 
je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať 
v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), 
e) v prípade zastúpenia 
účastníka splnomocnencom -špeciálne 
splnomocnenie s úradne 
osvedčeným podpisom zastúpeného 
účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať 
oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej dražbe. 
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby 
4 
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo 
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V 
opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním 
spôsobenú a dražobník 
je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil 
(úhrada škody bude 
čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou 
poskytujúcou bankovú záruku). 
V 
prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený 
odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) 
o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu Iicitátorom. 
Zároveň dražobník 
zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom. 
R. l Podmienky odovzdania predmetu dražby 
Ak nadobudol vydražíte l' vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. 
povinný 
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie 
s predmetom dražby alebo 
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, .bez zbytočného odkladu 
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez 
zbytočných prieťahov za ptitomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 
a doloženia totožnosti 
vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše "Zápisnica o odovzdaní predmetu 
dražby", ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené 
s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie 
vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré 
vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. 
Nebezpečenstvo škody na predmete 
dražby prechádza z 
navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň 
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ 
v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražíte!'. 
s. l Poučenie podl'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách 
l. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o 
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch 
mesiacov odo 
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu 
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať 
sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, 
ktorej sa takýto rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu l písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť 
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a bodu l písmena S tohto oznámenia o dražbe sú 
navrhovate!' dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastnfk a dotknutá osoba 
podľa bodu I písmena S 
tohto oznámenia o 
dražbe. 
4. Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou 
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak 
neumožnil vlastnfk predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá 
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
T. !Notár 
a) titul JUDr. 
b) meno Lýdia 
c) 
priezvisko Kliská Uhrinová 
d) sídlo Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava 
5 
V Bratislave dňa: .ft:;_ /f_ ?o/f J 
"dražobník" 
JUDr. 
Zuzana 
Kvasňovská 
prokurista spoločnosti 
V Prešove dňa: 
"navrhovateľ" 
Dalibor Lichtig 
konateľ spoločnosti 
6 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)