Oznámenie mesta Prešov: „Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3".

Oznámenie mesta Prešov

10.04.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková 24 
080 01 Prešov 
 
 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
 
  
ODaŽP-95286/2018             MVDr. Tibor Bindas                      10.4.2018                
       051/3100210                    
             
tibor.bindas@presov.sk 
 
  
  
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych 
služieb,
 
oddelenie dopravy a životného prostredia oznamuje verejnosti, že v zmysle zákona 
þ=]R
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY MH ]YHUHMQHQp R]QiPHQLH QDYUKRYDWHĐD 520$.2
s.r.o., Malinová 24, 040 01 Košice: "Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, 
Jilemnického 3. 
Uvedený dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: 
 
 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzka-na-zber-ostatnych-odpadov-presov-
jilemnickeho-3 
 
Uvedený dokument je dostupný v
 
úradných hodinách 
21 dní, na Mestskom úrade Prešov, 
Jarková 24, Prešov 
- odbor dopravy a životného prostredia. 
 
  
9HUHMQRVĢP{åHGRUXþLĢVYRMHStVRPQpVWDQRYLVNR
 k tomuto dokumentu
 Okresnému úradu 
Prešov,
 odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia 
v
 
SUDFRYQêFKGĖRFKna Námestie mieru 3, 081 92 Prešov alebo 
na webovom sídle ministerstva 
do 21 dní 
od zverejnenia informácie o
 
MHKRGRUXþHQt 
 
 
    
                        
S pozdravom 
                                    
     Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
                                    
      
dopravy a životného prostredia  
9\YHVHQpGĖD ......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
 
 
 
=YHVHQpGĖD .......................................................... 
 GiWXPSRGSLVSHþLDWND 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)