Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jánovi Makulovi bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Z 2. (} ·1. 2{119 
Prešov 
22.1.2019 
Oznámenie o 
doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Jánovi Makulovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 
hod. do 15:30 hod. 
. / 
j .J." . / 
~~,, ; ?) 
Mgr. Ľ.udmilai-ialečková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-----~--·--------·--------
-----------------------"-~ ------
-------·----· ~-~----;.-·-~-----;--
. ·~"' . ."...:. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)