Oznámenie o začatí stavebného konania: "Záhradkárska osada - Prešov, Vydumanec".

Oznámenie o začatí stavebného konania

23.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná č. 73 
Číslo: SU/1203/6014/2019-Ko/12 
Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ, 
e-mail: jan.koval@presov.sk 
ii 051/3100532 
..,.
\'''e.,en~ dH~------;------
l: 3. 
01 . 
019 
.. 
~ 
? 
·,, 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
V 
Prešove: 22.01.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 16.01.2019 požiadala spoločnost' Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 
36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice v.z. Ing. Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol 
Prešov o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Záhradkárska osada -Prešov, 
Vydumanec", 
stavebný objekt SO Ol Elektrická NN prípojka umiestnenú na pozemkoch 
parc. 
č. KN-C 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, KN-E 3464/2, k.ú. Prešov. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa §61 ods. l, §61 ods. 4 stavebného zákona začatie 
stavebného konania verejnou vyhláškou. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery 
na stavenisku a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej pozemnej 
stavby, 
upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky (písomnou formou) k navrhovanej stavbe 
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej 
tabule a webového sídla mesta, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle §61 ods. 3 
stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné písomne oznámiť 
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore na meste Prešov 
-Stavebnom úrade, Jm·ková č. 26, 080 Ol Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 305. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na webovom sídle 
mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Pozvánka bude doručená: 
l. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
2. Ing. 
Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol Prešov 
3. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. Helena Hudáková, Levočská 93, 080 Ol Prešov 
9. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Prešov, IČO 17335345, Keratsinské námestie l, 080 Ol Prešov 
10. Alphavit s.r.o., IČO 36487694, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš 
ll. Henrieta Tomášová, Jurkovičova 2, 080 O l Prešov 
12. Richard Piatak, 17. novembra 96, 080 Ol Prešov 
13. Ľuboš Barančík, Tomášikova 32, 080 Ol Prešov 
14. Emília Vojteková, Exnárova 13, 080 Ol Prešov 
15. Vladimír Tomáš, Jurkovičova 2, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec", 
úradnej tabuli začatie stavebného konania stavby: 
SO Ol Elektrická NN bola vyvesená na 
z 3. 01. ?.019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec, 
SO Ol Elektrická NN bola zvesená z 
úradnej tabule 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
<9> 
Rl 
Q 
\ 
<?> 
1598 
Q 
15976/47 
Q 
15976/46 
~~ 
<"; 
0"" 
~0' 
-ó,.\j'S 
ll 
15865/73 
EXISTUJúCE
1
llOOiť~tNt 
!<ÁBLOVt VEDENIE NN 
Q Q 
15976/88 
~ 
/ 
~ 
\ 
d' il ;;:; 
~ 
ll 
15865/92 
SO Ol ELEKTRICKA NN PRfPOJ.KA 
~J; 1@1_'>lfc: \'al~;!:: UlO}Er\~ V ZEtll V CHR!!f.!l!ťE HDFC: Uť:: VW. Olfl'6:' 
kábel \'JL1.1: NA 'Y-J 4>d 50 E , Lc= 11 5m 
Tr-:!sa: SR6-2 5-rR1/SR4-2 3,l=109m 
15865/91 
ll 
15865/90 
ll 
15865/89 
ll 
15865 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)