Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Bardejovská ul.- dopravné pripojenie investície II."

Oznámenie o začatí územného konania

23.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
č: SU/1395/6204/2019-Kt 
Vybavuje: Ing. František Kundrát, 
e -mail: frantisek.kundrat@presov.sk 
• 051/3100530 
Mesto Prešov 
stavebný 
úrad z 3. 01. 2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
"''!""Pr6 rlií~ ----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 22.012019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície II." 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 09.01.2019 navrhovateľom Obec Ľubotice, 
IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice a CONCEPTl, s.r.o., IČO 46110925, 
Bardejovská 3, 080 06 
Ľubotice 
Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice a CONCEPTl, 
s.r.o., IČO 46110925, Bardejovská 3, 080 06 Ľubotice podali návrh na vydanie zmeny 
územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Bardejovská ul. -
dopravné pripojenie investície 
II.", na pozemkoch parc. č. KN-C 20796, 20798, 2639, 
2641, 2642, 2643/1, 2643/2, 2643/3, KN-E 891/3, 
k.ú. Ľubotice, s vel'kým počtom 
účastníkov konania. 
Líniová inžinierska stavba: "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II." 
sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: -SO Ol -Komunikácia a chodníky 
-
SO 02 -Dažďová komunikácia 
-
SO 03 -Verejné osvetlenie 
-
SO 04 -Rozšírenie verejného vodovodu 
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Bardejovská ul. -
dopravné pripojenie investície 
Il.", na pozemku parc. č. KN-C 20796, 20798, 2639, 2641, · 
2642, 264311, 2643/2, 
2643/3, KN-E 891/3 
k.ú. Ľubotice, verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 ods. l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
26.02.2019 o 10:30 hod 
so stretnutím na: Obecnom úrade v Ľuboticiach 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
inžiniersku stavbu: "Bardejovská ul. 
verejnoprospešná stavba", bola vyvesená 
Ľubotice 
začatie územného konania pre líniovú 
dopravné pripojenie investície 
II -
na úradnej tabuli Mesta Prešov a Obce 
23. 01. 2019 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Bardejovská ul. dopravné pripojenie investície II 
verejnoprospešná stavba", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a Obce Ľubotice 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
_..>/' 
/ 
PARÉ ČÍSLO 
RIEŠENÉ ÚZEMIE 
STAVBA: 
Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície ll. 
Zmena č.1, Bardejovská ul., Ľubotice 
Parcela : KNC 2639, 2641, 2642, 2643/1, 2643/2, 20796, 20798, KNE 891/3 
DIEL: OBJEKT: 
D 
OBSAH: 
Situácia -širšie vzťahy 
studio s.r.o. 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
tel.: 05117765906, mobil: 0905 537 289 
email: tristanstudio@tristanstudio.sk 
PROFESIA: 
MIERKA: 
M 1:10 000 
C1 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)