Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
4150/2019-1.7/fr 
853/2019 
MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ 
ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
OZNÁMENIE MEST A PREŠOV 
Naše číslo 
OHAM/1414/2019 
5491/2019 
Vybavuje l linka 
lng.arch. J. Medvecký-Heretik 
~ 051/31 oo 276 
Prešov 
23.01.2019 
Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta v súlade s §29 ods. 8 zákona 
č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného 
prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 21.01.2019 doručilo Oznámenie o zmene 
navrhovanej 
činnosti 
"EPERIA 
Prešov ll. etapa" 
Navrhovatel'om zámeru je VSV consulting a. s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava. 
Umiestnenie navrhovanej 
činnosti je na ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove na pozemkoch 
medzi 
OD Kaufland a OD Lidl. 
Oo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť na Odbore 
hlavného architekta mesta, Jarková ulica č. 24, Prešov, v pracovných dňoch od 8.00 hod 
do 
15.00 hod. 
Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti je zverejnené aj na webovom sídle 
ministerstva na adrese: 
http:/ /enviroportal. sklskleia/deta il/eperia-presov-ii-etapa 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu doručiť na adresu: Ministerstvo 
životného prostredia 
SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. 
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava alebo Mesto 
Prešov, Odbor hlavného architekta 
mesta, Hlavná 73, 
080 01 Prešov do 1 O pracovných dní od zverejnenia. 
;:;.o· <'"' 
/ :4f.?// / ~ 
·._,...-.' ," f. ŕ. "" 
Ing. arch. Mária Cutkóvá 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)