Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

24.01.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)