Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019

24.01.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č ... ./2019 
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 24.01.2019 
Koniec lehoty, počas ktorej mozu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu 
jitka.semivanova@presov.sk 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove 
u predkladatel'a návrhu nariadenia: 03.02.2019 
Predkladatel' návrhu nariadenia: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry 
a cestovného ruchu 
Deň zvesenia: 04.02.2019 
F-MsÚ/SP-03/1/1 
2 4. 01. Z019 
' ~ ·. ;.;.;,,e ona 
Návrh 
.., . -: ·n.:í ~-'i 
~ 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 Strana 
o určení školských obvodov pre základné školy 1/5 
Mesto Prešov 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
Mesto Prešov v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podl'a § 8 zákona č. 596/2003 
Z 
z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a 
o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
vyd á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie 
o určení školských obvodoch pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
mesta Prešov. 
Článok 1 
Úvodné ustanovenia 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov (ďalej len 
"nariadenie"), je určiť školské obvody pre základné školy, ktorých zriaďovatel'om je mesto 
Prešov s ciel'om zabezpečiť povinnú školskú dochádzku žiakom základnej školy. 
Toto "nariadenie" určuje aj spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto 
uzatvorenú dohodu v 
súlade s § 8 ods. 1 a ods. 2 a § 39hc zákona č. 596/2003 Z z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Článok 2 
Základné ustanovenia 
1. 
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko. 
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského 
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditel'a školy, do ktorej sa hlási. 
Riaditel' základnej školy, 
do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditel'ovi 
základnej školy 
v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko. 
Článok 3 
Spoločné školské obvody základných škôl 
Na území mesta Prešov sa určujú nasledovné školské obvody a spoločné školské 
obvody pre jednotlivé základné školy takto: 
1. Základná škola, Bajkalská č. 29: 
Genplk. Jána Ambruša, Bajkalská (nepárne čísla), Bendíkova, Brezova, Broskyňová, 
Buková, Dúbravská, Horská, Jahodová, Jánošíkova, Javorinská, K Okruhliaku, K Starej 
tehelni 
(číslo 6, číslo 12), Liesková, Malinová, Nemčíkova, Orgovánová, Pod Dubom, 
Pod Skalkou, Prostejovská (nepárne č. 93 -101, 105 -117, 119, párne č. 62 -72), 
Pustá dolina, Sabinovská (párne čísla od 2 -160), Severná, Slnečná, Spannerovej, 
Stavbárska, 
Šidlovec, Šmeralova (27-29), Tatranská, Tomášiková (párne čísla od 2-
14), Veterná 
~ 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 Strana 
o určení školských obvodov pre základné školy 2/5 
Mesto Prešov 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
Obec: Gregorovce (žiaci 5.-9. ročníka), Hubošovce (žiaci žiaci 5.-9. ročníka), Uzovce 
(žiaci 
5.-9. ročníka) 
2. Základná škola, československej armády č. 22: 
19. januára, Átriová, Bachingerovka, Botanická, Cemjata, Čerešňová, Československej 
armády, Dúhová, Engelsova, Fraňa Král'a, Fučíkova, Gorkého, Horárska, lrisová, 
Jaboňová, Jána Bottu, Jazvečia, Jelenia, K Starej Tehelni (číslo 1 0), Kollárova, Ku 
Brezinám, Ku Kyslej vode, Kvašná voda, Levočská, Malkovská, Marka Čulena, Matúša 
Trenčianskeho, Medzinárodného dňa žien, Mojmírova, Nábrežná, Narcisová, Námestie 
mládeže, Obrancov mieru, Odborárska, Októbrová, Ortáš, Petäfiho, Pod Kalváriou, 
Pol'ovnícka ulica, Rombauerova, Sadovnícka, Sázavského, Skromná, Slávičia, Srnčia, 
Staré záhrady, Súl'ovská, Terchovská, Turistická, Urbánkova, Vlčia, Vydumanec, Za 
Kalváriou, Zabíjaná, Zajačia 
Obec: Malý Šariš (žiaci 1. -9. ročníka), Mirkovce (žiaci 5.-9. ročníka), Župčany (žiaci 
5. -9. ročníka) 
3. Základná škola, Kúpel'ná č. 2: 
17. novembra, Agátová, Baštová, Bayerova, Belianska, Biskupa Gojdiča, Bociania, 
Borkut, Borovicová, Budovatel'ská, 
Bulharská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, 
Družstevná, 
Duchnovičovo námestie, Fintická, Francisciho, Františkánske námestie, 
Floriánova, Garbiarska, Gaštanová, Grešova, Haburská, Herlianska, Hlavná, Hodžova, 
Hraničná, Hrnčiarska, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jedl'ová, Jána Hollého, 
Janka Borodáča, Jána Pavla ll., Jarková, Jarná, Jilemnického, Južná, K amfiteátru, 
K 
prameňu, K Starej tehelni (čísla 11 ), Kmeťovo Stromoradie, Konštantínova, 
Kopaniny, 
Kováčska, Kpt. Nálepku, Krátka, Kúpel'ná, Ku Kumštu, Kuzmányho, Lesík 
delostrelcov, Limbová, Lúčna, Ľubotická, Masarykova, Mateja Murgaša, Matky Terezy, 
Maybaumova, Mateja 
Hul'u, Moyzesova, Metodova, Námestie 1. mája, Námestie 
legionárov, Námestie mieru, Námestie Národného povstania, Na Rovni, Na Tablách, 
Nová, Okružná, Partizánska, Pavlovičovo námestie, Pažica, Pražská, Pri Toryse, 
Plzenská, Pod Kamennou baňou, Pod Táborom, Pod Wilec hôrkou, Pol'ná, Potočná, 
Požiarnická, Priemyselná, Pri ihrisku, Pri kostole, Protifašistických bojovníkov, 
Puškinova, Raymanova, 
Radlinského, Rumanova, Rybárska, Sedliackeho povstania, 
Sídlisko duklianskych hrdinov, Sládkovičova, Slánska, Slovenská, Strážnická, 
Svätoplukova; Strojnícka, Suchomlynská, Surdok, Šafárikova, Šarišská, Šebastovská, 
Školská, Škultétyho, Športová, Štefánikova, Špitálska, Štúrova, 
Tarasa Ševčenka 
(nepárne čísla), Tkáčska, Topol'ová, Trnková, Vajanského, Včelárska, Vodná, 
Vodárenská, Vranovská, Východná, Záborského, Záhradná, Zápotockého, 
Za traťou, 
Zimný potok, Železničiarska, Železničná, Weberova 
Obec: Brestov (žiaci 1.-9. ročníka), Haniska (žiaci 1.-9. ročníka), Lažany (žiaci 1.-9. 
ročníka), Ličartovce (žiaci 5. -9. ročníka) 
4. Základná škola, Lesnícka č. 1: 
Banícka, 
Bohúňova, Boženy Nemcovej, Čajkovského, Čipkárska, Dlhá, Gápl'ová, 
Chmel'ová, 
Kraskova, Kukučínova, Ku Škáre, Kutuzovova, Kysucká, Lesnícka, Lidická, 
~ 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 Strana 
o určení školských obvodov pre základné školy 3/5 
Mesto Prešov 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
Ľ. Podjavorinskej, Na brehu, Námestie osloboditel'ov, Okrajová, Ondavská, Opavská, 
Padlých hrdinov, Palackého, Palárikova, Pod Debrami, Pod Hrádkom, Pod Turňou, Pri 
Delni, Pri hati, Pri mlyne, Smetanova, Sadová, Solivarská, Sol'nobanská, Suchoňova, 
Šípková, Tajovského, Tokajícka, Valkovská, Zborovská, Zlatobanská 
Obec: Abranovce (žiaci 5. -9. ročníka), Kokošovce (žiaci 5. - 9. ročníka), Lesíček 
(žiaci 5. -9. ročníka), Ruská Nová Ves (žiaci 5. -9. ročníka), Záborské (žiaci 1. -9. 
ročníka), Zlatá Baňa (žiaci 1.-9. ročníka), Žehňa (žiaci 5.- 9. ročníka) 
5. Základná škola, Májové námestie č. 1: 
Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobodu, Bencúrova, Bratislavská, Dargovská, Dubová, 
Federátov (párne 
čísla 2 -16), K studničke, Kozmonautov, L. Novomestského, Májové 
námestie, Martina Benku, Na vyhliadke, Oravská, 
Pavla Horova, Popradská, 
Smreková, Zemplínska, Zimná 
Obec: Demjata (žiaci 5.-9. ročníka), Lúčina (žiaci 1.- 9. ročníka), Teriakovce (žiaci 1. 
-9. ročníka) 
6. Základná škola, Matice slovenskej č. 13: 
Bjornsonova, Jána Béreša, Jána Nováka, K Starej tehelni (čísla 4 -5), Kotrádova, 
Matice slovenskej, 
Mukačevská, Na Rúrkach, Námestie Král'ovnej pokoja, Pod 
Rúrkami, Päschlova, Rezbárska ulica, Vlada Clementisa, Volgogradská, 
Tarasa 
Ševčenka (párne čísla), Tarjányiho, Tehelná 
Obec: Bzenov (žiaci 5.-9. ročníka), Janov (žiaci 1.-9. ročníka) 
7. Základná škola, Mirka Nešpora č. 2: 
Alexeja Duchoňa, Aurela Stodolu, Bikoš, Gorazdova, Holländerova, K Starej tehelni 
(číslo 7), Kocel'ova, K Surdoku, Ku Král'ovej hore, Mirka Nešpora, Na Bikoši, Pribinova, 
Prostejovská 
(č. 117/A, 1 03), Rastislavova, Ulica Jána Lazoríka, Ulica Michala Bosáka, 
Ulica štefána Náhalku 
Obec: Čelovce (žiaci 1. -9. ročníka), 
8. Základná škola, Prostejovská č. 38: 
Antona Prídavka, Bezrúčova, Čapajevova, Janouškova, Jazdecká, K Starej Tehelni 
(číslo 9), Komenského, Krížna, Kvetná, Letná, Lipová, Jesenského, Majakovského, 
Mätová ulica, 
Mičurinova, Mlynská, Mudroňova, Plavárenská, Prostejovská (č. 1 -22, 
párne 
čísla 24 -34), Tomášikova (párne čísla 30 -58), Wolkerova, Záhradnícka, 
Západná 
Obec: Proč (žiaci 4. -9. ročníka), Pušovce (žiaci 5. -9. ročníka), Šarišské Sokolovce 
(žiaci 1. -9. ročníka) 
~ 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 Strana 
o určení školských obvodov pre základné školy 4/5 
Mesto 
Prešov 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
9. Základná škola, Sibírska č. 42: 
Astrová, Bažantia, Čergovská, Drozdia, Ďumbierska, Holubia, Hruny, Jantárová, 
Jastrabia, K 
potoku, Kamenná, Magurská, Labutia, 
Lastovičia, Levandul'ová, Medová, 
Muškátová, Nevädzová, 
Orlia, Orechová, Pávia, Pod Šalgovíkom, Púpavová, 
Sekčovská, Sibírska, Sokolia, Sovia ulica, Šalviová, Teriakovská, Tulipánová, 
Vihorlatská 
Obec: Drienovská Nová Ves (žiaci 5. -9. ročníka), Fulianka, (žiaci 5. - 9. ročníka) 
Kendice (žiaci 1. - 9. ročníka) 
1 O. Základná škola, Šmeralova č. 25: 
Bajkalská (párne čísla), Duklianska, Gerlachovská, Hrabová, Kúty, K Starej tehelni 
(číslo 8), Lesná, Murárska, Medvedia, Námestie biskupa Vasil'a Hopka, Pod komínom, 
Pod Vinicami, Prostejovská (nepárne čísla 23 -91, párne čísla 36 -60), Račia, 
Riečna, Ružová, Rybníčky, Sabinovská (nepárne čísla 1 -169), Šmeralova (čísla 1 -
23), 
Šidlovská, Tomášikova (párne čísla 2-56), Údenárska, Veselá 
Obec: Ratvaj (žiaci 1.- 9. ročníka), Varhaňovce (žiaci 5.- 9. ročníka) 
11. Základná škola, Šrobárova č. 20: 
Bernolákova, Exnárova, Federátov (nepárne čísla 1 -13), Jurkovičova, Justičná, 
Karpatská, Keratsinské námestie, Líščia, Námestie Krista Král'a, Rusínska, Šoltésovej, 
Šrobárova, Tichá, Vansovej, Višňova 
Obec: Záhradné (žiaci 5.-9. ročníka) 
12. Základná škola, Važecká č. 11: 
Chalupkova, Janáčkova, Jelšava, Jesenná, Jiráskova, Kamencová, Košická, 
Lomnická, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Royova, 
Sol'ná, Sol'anková, Suvorovova, 
Švábska, Urxova, Úzka, Važecká 
Obec: Dulová Ves (žiaci 1.-9. ročníka). 
Článok 4 
Školský obvod pre obce v spoločnom školskom obvode 
1. Spoločný školský obvod základných škôl sa určuje na základe dohody uzatvorenej 
v 
súlade s § 8 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a 
o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov pre 
jednotlivé školy na území mesta Prešov. 
2. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú 
školu, alebo 
v škole zriadenej obcou nie je otvorený ročník alebo skupina ročníkov 
(5. -9. ročníkov základnej školy) v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri 
pridel'ovaní príspevku 
na dopravu, škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný 
m 
Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 Strana 
o určení školských obvodov pre základné školy 5/5 
Mesto Prešov 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná 
z prostriedkov štátneho 
rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné 
náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny najnižšieho žiackeho 
zl'avneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak nezabezpečí 
dopravu žiaka inak. 
3. 
Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady na 
dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska. 
4. Ak obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky má zriadenú základnú 
školu 
s ročníkmi 1. -4. resp. ročníkmi 1. -9. a žiaci danej obce navštevujú školu 
v rámci spoločného školského obvodu, zákonným zástupcom týchto žiakov nebudú 
preplácané cestovných nákladov na dopravu v pravidelnej autobusovej doprave. 
Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej 
následného zrušenia mesto Prešov určí školský obvod základnej školy, v ktorom 
budú žiaci zrušenej 
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 
2. 
Školské obvody určené týmto VZN platia pre žiakov prijímaných do prípravného, 
nultého a 1. ročníka základných škôl počnúc školským rokom 2019/2020. Žiaci 2. 
až 9. ročníka základných škôl zostávajú v tých školách, do ktorých boli prijatí na 
plnenie povinnej školskej dochádzky. 
Článok 6 
Zrušovacie ustanovenie a 
účinnosť 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov 
č. 1/2017 o určení školských obvodov základných škôl v 
zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
účinnosť dňom 1. 4. 2019. 
V Prešove dňa .................. .. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)