Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Za Kalváriou ne párne č.d. 27 až 61. párne č.d. 32 až 122 v termíne 2. máj 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

10.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list číslo/ zo dňa: 
Naiie číslo 
Vybavuje: 
l elefón/E-ma1l 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
3/167486/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/10.04.2018 
3/167486/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Za Kalváriou ne párne č.d. 27 až 61. párne č.d. 32 až 122. 
v termíne 
2. máj 
2018 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás 
obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme 
sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho 
domova. Zároveň si ako užívate l' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l 
www.vsds.sk F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD; 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt". 
Východoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
SpoloCrn»(J" '"~"·~• v Olxhodnom 
'"~"'" m'""'""o ,odu K"'"" 1. 
utidrel s., '·IO il< O 14'1/V iČO 35 59~ 361 or(; 20220829~7 
JL O~H ~IQUnU!ll.99l 
Bon kove •rojen,e C lob•nk Euoooe p:C. 
rcobc•čk• "'".r~o"
cej 0011ky, 
'·u 200!l480108/8130 
IBN;: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC LITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)