Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Strana 1 z 2 
 
H a r m o n o g r a m 
oUJDQL]DþQR-WHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE prezidenta Slovenskej republiky 
GĖD16.03.2019 a SUtSDGQpKRGUXKpKRNRODWêFKWRYROLHEGĖD 
na podmienky PHVWD3UHãRY 
 
Ò/2+A ZODPO-
9('126ġ 7(50Ë1 
1. 9\SUDFRYDĢ +DUPRQRJUDP RUJDQL]DþQR-
WHFKQLFNpKR ]DEH]SHþHQLD YROLHE SUH]LGHQWD
Slovenskej republiky v roku 2019 na podmienky 
PHVWD3UHãRY 
PO 
SRVFKYiOHQtharmonogramu 
YOiGRX6lovenskej 
republiky 
GĖD23.01.2019 
2. 8UþLĢRVRE\QDRUJDQL]DþQ~D WHFKQLFN~SUtSUDYX
volieb. 
PO do 25.01.2019 
3. $NWXDOL]RYDĢVWiO\]R]QDPYROLþRY OKC SULHEHåQH 
4. 5LHãLĢ SRGDQLD REþDQRY N VWiOHPX ]R]QDPX
YROLþRYY UiPFLQiPLHWNRYpKRNRQDQLD 
OKC 
 
GRWURFKGQt 
RGSRGDQLDQiPLHWN\ 
5. 8WYRULĢ YROHEQp RNUVN\ D XUþLĢ YROHEQp
miestnosti a ]R]QDP SUHGORåLĢ 2NUHVQpPX
~UDGXY 3UHãRYH 
PM 
(OKC a OHP 
v V~þLQ. s PO) 
do 30.01.2019 
6. 9\PHQRYDĢ ]DSLVRYDWHĐRY RNUVNRYêFKYROHEQêFKNRPLVLt 
PM 
(PO) 
do 30.01.2019 
7. =YHUHMQLĢ QD ~UDGQHM WDEXOL PHVWD 3UHãRY D na 
ZHERYRPVtGOHPHVWD3UHãRYH-PDLORY~adresu 
QD GRUXþHQLH R]QiPHQLD R GHOHJRYDQtþOHQov 
a QiKUDGQtNov do okrskovêFK volebnêFK komisit. 
PO do 30.01.2019 8. 9\PHQRYDĢ FKêEDM~FLFK þOHQRY RNUVNRYêFK 
volebnêFK komisit. 
PM 
(PO) 
do 12.02.2019 
9. =YHUHMQLĢ QD ~UDGQHM WDEXOL PHVWD 3UHãRY D na 
ZHERYRPVtGOHPHVWD3UHãRYH-PDLORY~adresu 
QD GRUXþHQLH åLDGRVWL R vydanie hlasovacieho 
preukazu. 
PO do 12.02.2019 
10. 'RUXþLĢ GR NDåGHM GRPiFQRVWL R]QiPHQLH
o þDVHDPLHVWHNRQDQLDYROLHE 
zapisovatelia OVK 
(PO) 
do 19.02.2019 
11. =YRODĢDXVNXWRþQLĢSUYp]DVDGDQLHRNUVNRYêFK
YROHEQêFK NRPLVLt D Y\NRQDĢ SRXþHQLH
]DSLVRYDWHĐRY D þOHQRY RNUVNRYêFK YROHEQêFK
NRPLVLtR RFKUDQHRVREQêFK~GDMRY 
PM a PO do 21.02.2019 
12. ZYHUHMQLĢ
 QD ~UDGQHM WDEXOL PHVWD 3UHãRY D na 
webovom VtGOH PHVWD 3UHãRY zoznam 
NDQGLGiWRYna prezidenta Slovenskej republiky. 
PO do 25.02.2019 
13. 5R]GHOLĢ Y\KUDGHQ~ SORFKX QD Y\OHSRYDQLH
YROHEQêFK SODJiWRY Y URYQDNRP SRPHUH SRGĐD
SRþWX NDQGLGiWRYna prezidenta Slovenskej 
republiky. 
OHP do 25.02.2019 
14. =DVODĢUHJLVWUDþQê IRUPXOiU âWDWLVWLFNpPX ~UDGX6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ QD Y\XåLWLH HOHNWURQLFNpKR
VSUDFRYDQLDYêVOHGNRYYROLHE 
PO do 28.02.2019 
15. =DEH]SHþLĢ GRVWXSQRVĢ HOHNWURQLFNpKR
NRPXQLNDþQpKRVSRMHQLDoNUVNRYêFKYROHEQêFK
NRPLVLt Y UR]VDKX SRVN\WQXWêFK
QH]~þWRYDWHĐQêFK ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY YR
YêãNHHXUQDNDåG~RNUVNRY~YROHEQ~NRPLVLX 
OHP do 28.02.2019 
Strana 2 z 2 
 
16. =DVLHODĢKODVRYDFLHSUHXND]\SRãWRXD YLHVĢLFK
evidenciu. 
OKC do 28.02.2019 
do 14.03.2019 pre 
GUXKpNRORYROLHE 
17. 9\NRQDĢãNROHQLHþOHQRYRNUVNRYêFKYROHEQêFK
NRPLVLt 
PO do 12.03.2019 
18. 9\GiYDĢ KODVRYDFLH SUHXND]\ Y ~UDGQêFK
KRGLQiFKPHVWD3UHãRYD YLHVĢLFKHYLGHQFLX 
OKC do 15.03.2019 
do 29.03.2019 pre 
GUXKpNRORYROLHE 
19. =DEH]SHþLĢY\EDYHQLHYROHEQêFKPLHVWQRVWt OHP do 15.03.2019 
do 29.03.2019 pre 
GUXKpNRORYROLHE 
20. 'RUXþLĢ KODVRYDFLH OtVWN\ D REiON\ RNUVNRYêP
YROHEQêPNRPLVLiP 
OHP nDMQHVN{U 16.03.2019 
QDMQHVN{U
SUHGUXKpNRORYROLHE 
21. 2GRY]GDĢ RNUVNRYêP YROHEQêP NRPLVLiP
]R]QDPYROLþRY 
OHP 
v V~þLQV23ý 
QDMQHVN{UKRGLQX 
SUHG]DþDWtP
hlasovania 
22. =DEH]SHþLĢ GRUXþHQLH ]iSLVQtF RNUVNRYêFK 
volebnêFK komisit Okresnej volebnej komisii 
v 3UHãRYH 
zapisovatelia OVK bezodkladne 
SRSRGStVDQt
]iSLVQice okrskovej 
volebnej komisie 
23. 3UHY]LDĢ GR ~VFKRY\ YROHEQp GRNXPHQW\
RNUVNRYêFKvolebnêFK komisit. 
OKC bezprostredne 
SRXNRQþHQtþLQQRVWL
RNUVNRYêFK
YROHEQêFKNRPLVLt 
 
 
Legenda: 
 
PO ± SUiYQHRGGHOHQLH0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYH 
OKC ± RGGHOHQLHNOLHQWVNHKRFHQWUD0HVWVNpKR~UDGXv 3UHãRYH 
PM ± SULPiWRUNDPHVWD3UHãRY 
OHP ± RGGHOHQLHKRVSRGiUVNHMSUHYiG]N\0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYH 
OVK ± RNUVNRYpYROHEQpNRPLVLH v PHVWH3UHãRY 
23ý ± RGGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYH 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)