Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Pavlík, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 2989/94, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 0028410312019 
Dátum: 23 .O 1.20 I 9 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška , . 
. , 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Peter Pavlík 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 2989 l 94, 080 O l Prešov Písomnosť č. l OO 169763/2019 zo dňa 15.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa 
písomnosť Daňového úradu číslo 
100169763/2019 zo dňa 15.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov v kancelárii č. 20 14 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň-do-ručenia-. · ·-
'("1 ,"j1l;". 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
. ! 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená .................................. :.-...................................................... .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ............... 
:.: ... ~:~:.' ...... do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)