Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 
Jarková 24 
080 
01 Prešov 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo 
OU-PO-OSZP3-2019/004739-02/ZM OHAM/1904/2019 
19.02.2018 
č.z.7603/2019 
Vybavuje /linka 
lng.arch. Helena Jacová 'fF!; 051/3100273 
Prešov 
30.01.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove -Odbor hlavného architekta mesta oznamuje 
verejnosti v zmysle, 
§ 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia zaslal Mestu Prešov podl'a § 29, ods. 6 zákona, 
v súlade s 
§ 18 ods. 2 písm. d) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
Obchodné centrum Hornbach Prešov -rozšírenie 
Navrhovate!', HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 
doručil dňa 14. 12. 2018 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
podl'a § 18, ods. 2 písm. 
d) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
"Obchodné centrum Horn bach Prešov -rozšírenie". 
Podl'a § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Prešov -
Odbor hlavného architekta mesta informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti týmto 
spôsobom. 
Uvedená zmena navrhovanej 
činnosti je zverejnená na webovom sídle ministerstva 
na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-cenh·um-hornbach-pr
esov-rozsirenie 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviska k predmetnej zmene navrhovanej 
činnosti na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 
3, 080 01 Prešov do 10 
pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej 
tabuli obce. 
Zároveň je možné zaslať stanovisko aj v elektronickej podobe na e-mail: 
Zuzana. Michniewiczova@minv.sk. 
.tfl!-
lng. arch. Mária C u t k o v á 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
-~-----~ ~ 
-~-~~-~-----
-~-------~--
.. r 
~---~-~---
------~---
------------~---
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)