Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                .., ' ,..., ", ·J 
,J \. u . L; 
Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
O oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných 
pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019. 
Na základe zmluvy o užívaní poľovného revíru Delňa, uznaného Rozhodnutím Lesného úradu 
Prešov, číslo: 335/93-Mu zo dňa 18.7.1994 uzatvorenej v zmysle§ 13a nasl. Zákona č. 
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
prepisov 
Poľovnícke združenie Delňa oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, ktorí 
vlastnia menej ako 10 ha poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Delňa, 
že dňa 9.2.2019 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. v objekte Poľovníckeho združenia Delňa 
Bažantnica) 
Teriakovce 112, okres Prešov bude vyplácaná náhrada za užívanie poľovného 
revíru na základe predložených dokladov o vlastníctve. V prípade, ak si vlastník poľovného 
pozemku nevyzdvihne náhradu za užívanie v určenej lehote, môže si ju vyzdvihnúť 
nasledujúci kalendárny rok, pričom náhrada za užívanie poľovného revíru bude až do doby 
platnosti 
tejto zmluvy uložená na účte Poľovníckeho združenia Delňa. Právny nárok na 
vyplatenie náhrady za užívanie poľovného pozemku zaniká uplynutím všeobecnej premlčacej 
lehoty v zmysle ustanovení OZ. 
Výška náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru Delňa je stanovená vo výške 3,
€/ha/ročne za lesné a 0,90,-€/ha/ročne za poľné poľovné pozemky. 
Táto verejná vyhláška 
sa vyvesí na dobu 15 dní v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 
563/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov na úradných tabuliach obce Podhradík, Vyšná 
Šebastová, 
Ľubotice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, 
Dulová Ves a mesto Prešov. 
V Teriakovciach dňa 20.1.2018 Ing. Ján Demčák 
Predseda PZ Delňa 
Mesto Prešov 
Vyvesené dňa : 
31. n1. ZJJ 
Zvesené dňa: 
Podpis a pečiatka : 
--------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)