Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Chovanec, nar. 1967, bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
.,,. 
Véš list číslo l zo dňa· Naše či sla: Vybavuje /linka: Prešov: MsP/790/20 18/2031-Št Stanislav Štofko 051/7722230 09.04.2018 
VEC 
Oznámenie o doručení písomností 
Mesto 
Prešov, Mestská polícia v Prešove, Ul. Jarková č. 24, v súlade s § 5 zákona NR SR 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov upozorňuje 
Jaroslava Chovanca, nar. 1967, bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na Mestskej polícii v Prešove, Ul. Jarková č. 24 -prízemie vľavo, kde si ju môže 
prevziať. 
, r r , 1 •. ~ -
Mgr. Ján And;ejk~)hD. 
náčelník MsP Prešov 
Mestska policia v 
PreMve l Jarkova 241 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51) 77 32 670 l l"ax +421 (51) 31 OO 354 l E-ma1l: mestska.poticia@presov.sk l www.presov.sk 
_.-' . 
. 
,_ 
. -.· 
L :o 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)