Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Pavla Horova vchody č. 12, 13, 14 v termíne 22. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo/ zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
19/59290/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/31.01.2019 
19/59290/2019 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, 
ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Pavla Horova vchody č. 12, 13, 14 
v termíne 
22. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená 
čo najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123312 
E ínfo@vsds.sk 
l www. vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSO: 
0800123332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 361 j DIČ: 2022082997 
IČ DPH: 51(2022082997 
Bankové spojenie· Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú: 2008480108/8130 
l BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)