Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roll-on s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, RENOIR, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: Požiarnická /17, 080 01 Prešov, Ivana Štieberová Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, JOFAN, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jilemnického 3, 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100319956/2019 
Dátum: 28.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 
Verejná vyhláška 
L f[fi. ZJ;J 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Roll-on s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 
5, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101840588/2018 zo dňa 19.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101840588/2018 zo dňa 19.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~A~·~~~--······ 
· Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00208808/2019 
Dátum: 17.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RENOIR, s.r.o. v likvidácii 
Naposledy sídlo/pobyt: Požiarnická 
/17, 080 Ol Prešov 
'i F[S. iJ',J 
Písomnosť č. l 00958595/2018 zo dňa 15.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100958595/2018 zo dňa 15.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
_./ 
/ 
....... _::.' 7<.~: .:~. ~:::-~~~ :~:·~.:. ~ ......... 
----·Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00209603/2019 
Dátum: 17.01.2019 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ivana Štieberová 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101387286/2018 zo dňa 18.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101387286/2018 zo dňa 18.07.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov v kancelárii č.513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
<:..~~·"_{:lo c -c. c (' ~ 
O O O O O O OcO•.!:'•-''' •• ;....~~~00:-~ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00210868/2019 
Dátum: 17.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JOFAN, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jilemnického 3, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101837302/2018 zo dňa 18.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101837302/2018 zo dňa 18.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
_",~~_.:<;,._-o<=-:":.-::;-""c~ ,., c (. 
•••_:.:;.:-!_--r·,;-~,.,••• •• o oo o •• o o •• •• o o •• o •• oo •• o o •• oo •• oo oo 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00319836/2019 
Dátum: 28.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
l FED. 2JiJ 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: René Jozef s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100155796/2019 zo dňa 14.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100155796/2019 zo dňa 14.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
"/ 
~-:k.~:':~:~.~~ .. ~.~ ... .' ..... . 
/~~:·~~dolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100210077/2019 
Dátum: 17.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JMS TRANS GROUP spol. s r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101847790/2018 zo dňa 19.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101847790/2018 zo dňa 19.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. . . . . . . . . . /..2~~. :. ~::. ... ~ .-~.'. ~. ~~ .'.~ ........ . 
<-..--·? 
/ Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)