Oznámenie o začatí stavebného konania: "Hobby Park Sekčov- Retail 1".

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná č. 73 
Císlo: SÚ/2018/10307/2019-Mk 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, 
e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
V Prešove: 01.02.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 15.10.2018 požiadala spoločnost' Askoinvest Slowakei s.r.o., IČO 48288217, 
Cesta 
na Senec 2B, 811 02 Bratislava v. z. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, 
Volgogradská 13, 080 Ol Prešov o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: "Hobby Park 
Sekčov-Retail1", pozostávajúcu z týchto objektov a prevádzkových súborov: 
SO 101 Obchodný dom Retaill 
PS 101-1 Plynová kotolňa pre SO 101 
PS 101-2 Výťahy pre SO 101 so 107 
so 109 
PS 109-1 
PS 109-2 
so 110 
so 111 
so 112 
so 113 
so 114 Areálové rozvody plynu 
Areálové rozvody 
VN 
Trafostanica pre SO 101 
Dieselagregát pre SO 101 
Verejné osvetlenie Prípojka a rozvody slaboprúdu 
Reklamný pylón 
Sadové 
úpravy 
Nádrž a strojovňa SHZ 
Pre uvedenú stavbu umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 14832/1, 14832/10, 
14832/72, 14832/81, 14832/83, 14832/84, k.ú. 
Prešov bolo vydané územné rozhodnutie 
mestom 
Prešov pod č. SÚ/5452/127410/2018-Mk dňa 18. 07. 2018. 
Mesto Prešov, ako vecne a 
miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, 
príslušný uskutočňovať konanie podľa §6 
ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok") 
a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
na základe poverenia starostkou obce v súlade s 
§ 
61 ods. 4 stavebného 
zákona oznamuje na 
základe podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného 
s miestnym 
zisťovaním na deň 
28.02.2019 o 09:00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
28.02.2019 o 09:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný 
deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
.-~·. 
~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Pozvánka bude doručená: 
l. Askoinvest Slowakei s.r.o., IČO 48288217, Cesta na Senec 2B, 811 02 Bratislava 
2. 
WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13,080 Ol Prešov 
3. ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice I. 
4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
5. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
6. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková24, 080 Ol Prešov 
7. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO OO 151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré 
Mesto 
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
ll. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
12. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova lO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
13. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
14. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
15. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
16. SANET Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 811 
04 Bratislava I. 
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
18. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
19. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, 
Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
20. 
Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
21. 
02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
22. 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 
969 55 Banská Štiavnica 
23. CondorNet, s.r.o., 
IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
24. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
25. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková24, 080 Ol Prešov 
26. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO OO 151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
27. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
28. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
29. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Hobby Park 
Sek čov -Retaill ", bola yyyesená na úradnej tabuli 
dňa.,., .... ,., .......................................... . 
'~~···;· .. ~' 
--.... ' • • • < , • \ 
·'l"'.. -. ' . 
• o •••••• o·'{~ o·'. o~·~.~;:~ t~-·.; .. : .. _;~.-~.:!....,~· •. o ••• o o o. o o o. 
: Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Hobby Park 
Sekčov -Retaill ", bola zvesená z úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)