Oznámenie o začatí stavebného konania: Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1 - "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" .

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 C
? ,., )''J 
-• ·-· L 
Vyvesené dila _________ _ 
Zvesené dr1a --------· 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom na 
Ms Ú v Prešove, Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/1966/9815/2019-Mk V Prešove: 31.01.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 15.10.2018 podal stavebník, ktorým je Askoinvest Slowakei s.r.o., IČO 
48288217, Cesta na Senec 2B, 811 02 Bratislava v. z. WOONERF, spol. s r.o., IČO 
36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov a ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 
040 Ol Košice I. na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho 
dopravného objektu pod 
označením: "SO 102 Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy". 
Uvedený objekt spadá 
do objektovej skladby stavby pod pracovným názvom: Hobby Park 
Prešov -Obchodný dom Retail l, pre ktorú na pozemkoch parc. č. KN-C 14832/1, 14832/10, 14832172, 14832/81, 
14832/83, 14832/84, KN-E 
1009/5, k. ú. Prešov bolo vydané 
územné'rozhodnutie Mestom 
Prešov pod č. SÚ/5452/127410/2018-Mk dňa 18.07.2018. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia § 61 ods. l staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti 
nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 
28.02.2019 o 09:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
28.02.2019 o 09:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle Mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
MESTO PREiOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Pro.šov 
-11-
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Pozvánka bude doručená: 
WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
Askoinvest Slowakei s.r.o., 
IČO 48288217, Cesta na Senec 2B, 811 02 Bratislava 
ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice I. 
Združenie domových samospráv, IČO 31820174, Rovniakova 14, 811 02 Bratislava 
MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
IL Prešov, spol. s r.o., 
IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
Správa 
nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
Slovak Telekom, a.s., 
IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
MsÚ Prešov -OSMM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
Okresné 
riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO OO 151866, Požiamická l, 080 O l Prešov 
SANET Združenie 
používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 811 04 
Bratislava l. 
Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová 
spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 O l Bratislava-Petržalka 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 969 55 
Banská Štiavnica 
Slovenská správa ciest, 
IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
CondorNet, s.r.o., 
IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, 
IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "SO 102 
Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" bola vyvesená na úradnej tabuli 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "SO 102 
Parkoviská, zásobovacie a pešie plochy" bola zvesená z úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk ll 051/3100534 
\ 
\ 
l 
l 
l 
\ 
l 
1 
\ 
i 
\l 
\; 
\ 
PREDAJNÝ SKLAD ~Ei All 2 
±O,OOO::nO,BO 
so 201 
PRELOŽKA CESTY 1/68 
-VYHĽAD 
l l 
/ 
/ 
PARKOVACÍ Dm1 SO 313 
Nt\ORŽ SHZ + STROJOVŇA 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)