Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov_ Vranovská- 0031KO".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

01.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -1. C2. 2) J 
Vyvesené dila----------
" ""ve~enfÍ dňa--------
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/14688/2018-Su. V Prešove dňa: 29.01.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
Navrhovateľ: 
adresa: 
"Prešov_ Vranovská-
0031KO" Orange Slovensko, a.s. v zastúpeníM-TEL s.r.o. 
Metodova 8, 821 
08 Bratislava, Južná trieda 74, 040 Ol 
Košice 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 15.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: "Prešov Vranovská-0031KO" 
v katastrálnom území: 
Nižná Šebastová 
na pozemku parc. č. KN-C 3348, KN-C 3347, KN-C 3345, KN-C 1061/1 
v katastrálnom území: 
Ľubotice 
na pozemku parc. č. KN-C 333011, 
KN-C 250311, KN-C 2495/2, KN-C 2499, KN-C 
2496/
1, KN-C 249511, KN-C 2494, KN-C 3247, KN-C 324611, 
KN-C 3245/5, KN-C 2447, KN-E 906/1, KN-E 906/2 
Mesto Prešov ako príslušný stavebný 
úrad 
podľa určenia Okresného úradu č. OU-PO
OVBP1-2018/032004/0071721 
zo dňa 18.07.2018, posúdil predložený návrh podľa §37 
a 
ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného 
zákona a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Prešov_ Vranovská-0031KO" 
Líniová inžinierska stavba "Prešov_ Vranovská -0031KO" sa bude realizovať na pozemku 
podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 3348, KN-C 3347, KN-C 3345, KN-C 106111 -
k.ú. Nižná Šebastová a 
na pozemkoch parc. č.: KN-C 3330/1, KN-C 250311, KN-C 2495/2, KN-
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy 
pôdy a získanú ornicu 
rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej 
poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad l O m2 
navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 83 70 l O 
o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov 
existujúcej vzrastlej zelene. 
13. Stavebník resp. investor stavby do 30 dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho 
práva mesta 
Prešov ako vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je 
povinný doložiť uzatvorenú dohodu s mestom Prešov o náhrade za obmedzenie 
vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena 
do katastra nehnuteľností 
na základe porealizačného zamerania. V prípade, že zo strany investora a vlastníka stavby 
nebude vyššie uvedená podmienka splnená, bude mesto sa mesto 
Prešov náhrady za 
obmedzenie svojho vlastníckeho práva 
domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženia 
alebo zaplatenia nebude 
súhlasiť s umiestňovaním ďalších stavieb stavebníka na 
pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Prešov. 
14. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade 
po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
15. Stavebník je povinný ohlásiť začiatok stavebných prác min. 3 pracovné dni pred začatím 
stavebných prác príslušnému stavebnému úradu, ktorý toto rozhodnutie vydal. 
Osobitné podmienky 
16. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Ľubotice č. 1297/2018 zo dňa02.10.2018 a č. 
1028/2018 zo dňa 22.08.2018 
17. Dodržat' podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta č. 
OHAM/10486/2018, zo dňa 19.07.2018. 
18. Dodržať podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Odboru dopravy a ŽP č. OD 
a ŽP/10893/2018/KMe, zo dňa 30.07.2018. 
19. Dodržať podmienky vyjadrenia Odboru správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku 
č. OSMM/10482/2018, zo dňa 18.07.2018 
20. Dodržať podmienky vyjadrenia MsÚ Prešov, Organizačného odboru, Oddelenia 
komunálnych služieb, 
zo dňa 29.01.2019. 
21. Dodržať podmienky vyjadrenia OU Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek 
ŽP č. OU-PO-OSZP3-2018/031888-02, zo dňa 30.07.2018. 
22. Dodržat' podmienky vyjadrenia OU Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek 
ŽP č. OU-PO-OSZP3-2018/031890-02, zo dňa 17.07.2018. 
25. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest č. SSC/6885-131/20 18/63 71/21982, 
zo dňa 23.07.2018. 
26. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvar 
vedúceho hygienika rezortu 
č.22140/2018/ÚVHR/58570, zo dňa 27.07.2018-
27. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ 
KE 4196
/2018/2, 
zo dňa 27.11.2018. 
28. Dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO -
2018114817-02/57007/Ul, zo dňa 17.07.2018 
29. Dodržať podmienky vyjadrenia Železníc SR. Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava 
č. 2a.l5/3049/2018/0SM KE, zo dňa 03.10.2018. 
30. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo KE, sekcia elektrotechniky 
a Energetiky 
č. 2070/2018/SEE/2a.15-3/495, zo dňa 17.09.2018 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -spoločnosť Orange Slovensko, a.s., podal dňa 15.10.2018 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: 
"Prešov, telekomunikačná 
stavba sídlisko 2 a 3" 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. 
Mesto Prešov 
-stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 26.10.2018 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
správy a 
dňa 27.11.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo 
oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov od 
29.10.2018 do 15.10.2018. 
Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov-Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov-OSMM, MsÚ Prešov
Organizačný odbor-OKS, OÚ Prešov-Odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov-Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, 
OÚ Prešov -Odbor krízového riadenia, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov, 
SaZÚPC, spol. s r.o., SaÚCPSK, O.S.V.O.Comp, a.s., IL s.r.o., SPP
Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., VVS, a.s., VSD, a.s., SPP-Distribúcia, a.s., 
Orange 
Slovensko, a.s., UPC Broadband Slovakia s.r.o, .. , Slovenská správa ciest, OR HaZZ v Prešove,., 
R.Ú.V.Z. Prešov, Ministerstvo 
Obrany SR, Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Prešov, 
MDaVSR-ÚVHR, Slovenský vodohospodársky podnik,š.p., DPMP, a.s., SSC-IVSC Košice, 
Spravbytkomfort, a.s., KR 
PZ KDI Preršov, Železnice SR. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé · ?tni .. protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti 
rozhodnutia. ., 
~ 
Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie je v súlade 
so záJ~onom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou 
vo výške l OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku PPD č. 16/1839/2018, zo 
dňa 15.10.2018. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, 
zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, 
ako je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením§ 
26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) a na úradnej 
tabuli obce 
Ľubotice a zverejnená na internete -elektronickej tabuli obce Ľubotice 
(www.lubotice.eu) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
-··· 
o 
·~ 
~ 
('() 
o 
o 
~ 
CIJ 
> 
o 
z 
~ 
> 
> 
o 
(/) 
w 
~ 
ll. 
t-5 
~ 
!=: 
t!~ 
~ 
" 
> 
:::> 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)