Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: l 00275187/2019 
Dátum: 23.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Július Petik 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100250294/2019 zo dňa 21.01.2019 je uložená na Daňovom úrade 
Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov číslo 100250294/2019 zo dňa 21.01.2019 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila 
Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . (uviesť miesto vyvesenia) 
od ........ -......... : ...... 
:.J .... do .................................. . 
/' 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)