Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Daňo, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podl'a 
§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Jozef Daňo, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
u í 
r:J'L---l 
i 
PhDr. Mária Humťníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej 
stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)