Oznámenie o začatí územného konania: "Zimný štadión - rekonštrukcia".

Oznámenie o začatí územného konania

04.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
Čsl. Letcov č. 2 
č.: SU-S/1781/9790/2019-Ja/24 
Vybavuje: Ing. Ján Janíček, il 051/3100532 
e-mail: jan.janicek@presov.sk 
stavebný úrad 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
PSČ 080 06 
V 
Prešove dňa: 31.01.2019 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby : 
"Zimný štadión -rekonštrukcia". 
Na Obec Ľubotice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zák. 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon) a určenia Krajským úradom v Prešove, odborom štátnej 
stavebnej správy listom 
číslo 2011-46/100-2 zo dňa 13.01.2011, ktorým bola Obec Ľubotice 
určená za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, 
pre ktoré 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň aj stavebníkom bol podaný dňa 
11.07.2017 navrhovateľom MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 
Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby: 
"Zimný štadión -
rekonštrukcia", na pozemkoch parc. č. KN-C 6616/44, 6616/47, 6616/49, 6616171, 6632/2, 
663217, 
6639/1, 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/6, 7233/8, 
7233/12, 7233/13, 7233/14, 7234/1, 7234/2, 7234/4, 7234/10, 9513/36, 
9513/37, 9513/38, 
9815/2 k.ú. Prešov. 
Stavba: 
"Zimný štadión -rekonštrukcia" sa člení v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov a to: 
SO 04 -Prístavba 
SO 05-Tréningová hala 
(Areál TH) SO 10-Preložka verejného osvetlenia 
SO 12 -Rekonštrukcia dopravného napojenia 
SO 14 -Spevnené plochy a parkoviská 
SO 16-Spevnené plochy a parkoviská (Areá TH) 
SO 17 -Terénne a sadové úpravy (Areál TH) 
SO 18 -Preložka 22 kV vzdušného vedenia (Areál TH) 
SO 19-Preložka kanalizácie (Areál TH) 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení stavby: "Zimný štadión -rekonštrukcia", ktorá 
sa navrhuje 
umiestniť na pozemkoch parc. č. KN-C 6616/44, 6616/47, 6616/49, 6616171, 
6632/2, 663217, 6639/1, 7231, 7232, 7233/1, 7233/2, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/6, 7233/8, 
7233112, 7233/13, 7233/14, 7234/1, 
7234/2, 7234/4, 
7234/10, 9513/36, 9513/37, 9513/38, 
9815/2 k.ú. Prešov. 
Obec Ľubotice príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.l zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 06.03.2019 (streda) o 13:30 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do predloženého návrhu môžu 
účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní 
nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova 
č. 26, Prešov s referentom, ktorý spis vybavuje na 
základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podl'a 
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
/\~'" 
\ " 
\)~ -~ •. ,-(\~) 
Ing. Joze~ 
vedúci stavebnéhb\úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: 
"Zimný štadión -rekonštrukcia", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prdov 
' .. ·.. . \ 
· Il .. I 
J :.-~'-'~ --
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: 
"Zimný štadión-rekonštrukcia", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)